Lõputööde kaitsmiste ajakava

Siit leiab infot bakalaureuse- ja magistriastme lõputööde kaitsmiste kohta.

[collapsed class="collapsible-blue"]

Bakalaureusetööde kaitsmiste ajakava

[collapsed]

Ajakirjandus ja kommunikatsioon

Esmaspäev, 5. juuni
 

[collapsed]

Komisjon I lossi 36-221

Halliki Harro-Loit, Signe Ivask, Brit Laak, Marju Himma

Kell  10.15 - 13.00

Heleri All

Kommunikatsioonivahendite mõju erineva kogemustasemega ajakirjanike ajakasutusele

Time-efficient and time-consuming practices among journalists in communicating with the sources

Juh: Signe Ivask

Rets: Inkeri Parman


Kairi Janson

Ajakirjanike tööülesanded ja roll toimetuses maakonnalehtede ajakirjanike kogemuste näitel

Local newspaper journalists’ perceived tasks in a newsroom

Juh: Signe Ivask

Rets: Kristel Kaljuvee


Mari-Liis Koemets

Ajakirjaniku eetilised dilemmad konstrueeritud ajakirjandusliku juhtumi lahendamisel

Journalists’ ethical dilemmas while solving a constructed journalistic case

Juh: Veronika Kalmus

Rets: Kristel Kaljuvee


Otto Oliver Olgo

Miks on Eesti ajakirjanikud vahetanud ametit

Why have Estonian journalists changed their profession?

Juh: Halliki Harro-Loit

Rets: Iris Herman


Mari-Liis Ruuvet 

Kommunikatsiooniviisid töökohal. Autoetnograafiline uurimus

Ways of communication at workplace. An autoethnographic research

Juh: Halliki Harro-Loit

Rets: Evelina Nõmme

 

Kell 14.15 -17.00

Aleksander Pihlak

Uudisžanri areng 1990ndate Eesti päevalehtedes Edasi > Postimehe ja Noorte hääle > Päevalehe > Eesti Päevalehe näitel

Changes in the news genre in 1990s Estonian daily newspapers comparing Edasi > Postimees and Noorte Hääl > Päevaleht > Eesti Päevaleht

Juh: Vallo Nuust, Signe Ivask

Rets: Evelina Nõmme


Kristi Raidla

Muudatused Eesti Rahvusringhäälingu raadiouudiste tekstides

Changes in Estonian Public Broadcasting radio news texts

Juh: Marju Himma/ Maarja Lõhmus

Rets: Inkeri Parman


Tanel Rungi

Intervjueerimine Eesti spordiajakirjanduses ERRi spordiportaali näitel

Sports journalists’ interviewing skills in Estonian Public Broadcasting

Juh: Brit Laak

Rets: Kristjan Karron [/collapsed]

[collapsed]

Komisjon II  lossi 36-206

Tiiu Taur, Marko Uibu, Külliki Seppel, Mari-Liis Madisson

Kell  10.15 - 13


Kristel Ress

Kontoritööd tegeva organisatsiooni töötajate hinnangud sisekommunikatsioonile ühe juhtumiuuringu näitel

Case study: how employees of an organisation specialised in office work assess the organisation's internal communication

Juh: Tiiu Taur 

Rets: Kauri Sinkevicius  

 

Kärt Kaasik

Eestis läbiviidud rahvusvaheliste ühisrahastuskampaaniate kommunikatsioonitegevused

Communication activities of international crowdfunding campaigns among Estonian companies

Juh. Tiiu Taur

Rets: Elina Roosi  

 

Johanna Maria Mertsina

Sotsiaalse surve avaldumise tajumine Eesti tervise- ja fitnessblogides

The occurrence of perceptible social pressure in Estonian health and fitness blogs

Juh: Mari-Liis Madisson  

Rets: Elina Roosi

 

Karin Kivipõld

MMSi-teemaline diskussioon ning MMSi ravitoimesse uskujate hoiakud Vähifoorumi, Perekooli foorumi ning Delfi kommentaariumi näitel

Discussion about MMS and attitudes of MMS's therapeutic effect believers in Cancer Forum, Family School Forum and Delfi commentary

Juh: Külliki Seppel 

Rets: Kaspar Kruup

 

Kelly Kukin

Tsiviilellu siirdumise tõlgendused Eesti Kaitseväe tegevteenistujate ja tegevteenistusest vabastatud endiste kaitseväelaste näitel

Returning to civilian life: how active duty and former members of the Estonian Defence Forces view the transition process

Juh: T-T.Truusa  

Rets: Iris Herman 


Kell 14.15 -17

Meril Mägi

Meeste tervisediskursused Postimehe, Õhtulehe ja Delfi online-portaalides

Men's health discourses in online versions of Postimees, Õhtuleht and Delfi

Juh: Külliki Seppel 

Rets: Kristjan Karron

 

Eva Nõmme  

Mängujuhtide kaasamine koolide vahetundide sisustamisse projekti “Liikuma kutsuv kool” näitel

Involving pupils as game leaders in the recess activities based on project "Schools on the Move" in Estonia

Juh: Marko Uibu 

Rets: Moonika Lipping  

 

Veronica Palm

Liikumist soodustavate vahendite kasutuspraktikad projekti "Liikuma kutsuv kool" näitel

Practices of play equipment to promote physical activity among children based on "Schools on the Move" project in Estonia

Juh: Marko Uibu 

Rets: Heleri Tamme

 

Kaisa Pärna

Ülikooliväliste organisatsioonide kaasamine kommunikatsiooniõppesse kogemuspõhise õppe kontekstis

Inclusion of non-university organizations into communication studies in the context of experiential learning

Juh: Tiiu Taur 

Rets: Martin Peet  

 

Meeri Tiirats

Koostöö blogijatega kommunikatsioonibüroode klientide eesmärkide täitmisel

Cooperation with bloggers to achieve the goals of communication agencies' customers

Juh: Tiiu Taur  

Rets: Riinu Raasuke  [/collapsed]

[collapsed]

Komisjon III  lossi 36-205

Ragne Kõuts, Maria Murumaa-Mengel, Signe Opermann

 

Kell  10.15 - 13

Annika Kuusik

Uudise usaldusväärsuse hindamine internetikeskkonnas 30-50-aastaste hulgas

News credibility in the Internet environment: How 30-50 year olds evaluate the credibility of news

Juh: Ragne Kõuts 

Rets: Karel Hanni  

 

Greta Külvet 

Eesti Televisiooni kultuurisaade „OP“ enne ja pärast formaadimuutust

The Estonian Television culture show „OP“ before and after the change of format

Juh: Ragne Kõuts 

Rets: Silver Meikar  

 

Liisi Maria Muuli

Eesti youtuber’ite eneseesitlus, auditooriumi ja privaatsuse taju

Estonian Youtubers’ Self-Presentation and Perception of Audience and Privacy

Juh: Maria Murumaa-Mengel 

Rets: Kaspar Kruup

 

Kaari Perm

Youtuber'ite jälgimise põhjused ja harjumused noorte tüdrukute hulgas

The reasons and habits among 15- to 17-year-old girls while following youtubers

Juh: Andra Siibak 

Rets: Elina Roosi

 

Susanna Päiv

Suurbritannia eestlaste meediarepertuaar Brexiti taustal

Estonians’ media usage in the United Kingdom:Brexit as example

Juh: Signe Opermann  

Rets: Marit Sukk

 

Kell 14.15 -17

Inger Agur

Nutiseadmete kasutamise võimalused ja riskid väikelaste arengus: Tartu linna sõimerühmade õpetajate hinnangud

Opportunities and risks concerning the use of smart devices among toddlers: The perceptions of Tartu kindergarten teachers

Juh: Maria Murumaa-Mengel 

Rets: Mari-Liis Tikerperi

 

Ivika Lehtsalu

Sotsiaalmeedia kasutamine ja kasutamise reguleerimine Eesti Kaitseväes: Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgema Sõjakooli kadettide näitel

Social media use and regulation of the usage of social media in Estonian Defence Forces based on the cadets of the Officers' School of the Estonian National Defence College

Juh: Andra Siibak  

Rets: Ave Eerma  

 

Getter Kristen Rang

Eesti noorte naiste Tinderi kasutuspraktikad ja tajutavad tüüpilised meeskasutajad

How young Estonian women use Tinder and perceive typical male users

Juh: Maria Murumaa-Mengel  

Rets: Johannes Merilai

 

Merilin Reino

Rapla valla infolehe ja selle lugejate uuring

Study of the content and readers of the Rapla Parish newsletter

Juh: Ragne Kõuts  

Rets: Marit Sukk

 

Siim Saavik

Eesti alternatiivmeedia kanalite NihilistiVanglaplaneedi ning Uued Uudised toimimine ja  funktsioonid

The role and functions of Estonian alternative media channels: Nihilist, Vanglaplaneet and Uued Uudised

Juh: Ragne Kõuts  

Rets: Eva-Kaia Vabamäe

 

Piia Õunpuu

Eesti moe- ja ilublogijate praktikad ja eetilised dilemmad brändikoostööde kajastamisel

Estonian fashion and beauty bloggers’ practices and ethical dilemmas in featuring sponsored posts

Juh: Maria Murumaa-Mengel  

Rets: Liina Land [/collapsed] [/collapsed] 

[collapsed]

Sotsioloogia

Reede, 09.06.2017 aud. 104

Algusaeg

NIMI

PEALKIRI

 

JUHENDAJA

RETSENSENT

 

12.00

 

Janne Susi

 

Kõrgharidust omandavate noormeeste arvamused ajateenistusest

 

Avo Trumm

 

Johanna Mäekivi

 

12.40

Kessu Siirak

Pikaajalise kodusõja mõju Uganda noorte inimeste väärtuste ja arusaamade kujundamisel

Andu Rämmer

Mai Beilmann

 

13.20

 

Sirje Otstavel

Võimu jagunemine paarisuhtes ja seda mõjutavad tegurid Soolise võrdõiguslikkuse monitooringu 2013 andmetel

 

Kadri Rootalu

 

Kadri Soo

 

14.00

 

Andres Karba

 

Investeerimisega seotud teadmised, käitumine ning hoiakud

Rein Murakas

Leonore Riitsalu

 

14.40

 

Stella-Lotta Aria

 

Veerandeakriis: noore naise perspektiiv

 

Dagmar Kutsar

 

Merlin Nuiamäe

 

15.20

 

Andrus Tins

Noorte eelistused ja ootused seoses Eesti avalik-õigusliku ringhäälinguga

Maarja Lõhmus,

Andu Rämmer

 

Marit Sukk

 [/collapsed] 

[collapsed]

Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika

Neljapäev, 08. juuni Lossi 36 - 206

Jrk.nr.

Kellaaeg

Kaitsja nimi

Töö teema

Juhendaja

Oponent

1.

10.00

Juliet Mason

Noore naise tõlgendused lähisuhetes kogetud vägivallast

 

Merle Linno

Kadri Soo

2.

10.30

Karen Pauliin Konks

Vanemlikustamise ilmingud nelja noore täiskasvanu tagasivaates

Dagmar Kutsar

Marju Selg

3.

11.00

 

Kelli Ilisson

Psüühikahäirega inimeste kontaktid kogukonnas ja nende edasiarendamise võimalused Tartu näitel

Dagmar Narusson

Jüri Kõre

4.

11.30

Robin Aleks Jõgi

 

Rände gravitatsioonimudeli headuse testimine Tallinna, Tartu, Pärnu, Narva ja Rakvere näitel aastatel 2012-2015

Mare Ainsaar

Jüri Kõre

 

 

 

 

VAHEAEG 12.00 - 13.00

 

 

5.

13.00

 

Eleriin Aalde

Naiste relvajõududes osalemise kohta püstitatud uurimisküsimused teaduskirjanduses ja nende olulisus Eesti kontekstis

Tiia-Triin Truusa

Eveliis Padar

6.

13.30

Mari Kolbakov

Töö ja pereelu ühitamine väikeste lastega peredes – emade vaatenurk

Kairi Kasearu

Kadri Raid

7.

14.00

Tuule Pensa

Laps lastekaitsetöö kliendina lastekaitsetöötajate käsituses

 

Merle Linno

Kai Hallik

8.

14.30

Kersti Hausenberg

Eesti lastekaitsetöötajate tõlgendus lapsesõbralikust õigusemõistmisest

Judit Strömpl

Katre Luhamaa

9.

15.00

Helina Kosemets

Sotsiaalkiirabi vajadus Tartu linnas sotsiaaltöö spetsialistide hinnangul

Jüri Kõre

Reeli Sirotkina

10.

15.30

Astrit Karro

 

Õpilaskodus elanud noorte tagasivaade kooliajale

Merle Linno

Judit Strömpl

 

Reede, 09.juuni Lossi 36 - 205

Jrk.nr.

Kellaaeg

Kaitsja nimi

Töö teema

Juhendaja

Oponent

1.

10.00

Brigitta Õunmaa

Tartus erihoolekandeteenusel olevate psüühikahäiretega inimeste poolt tunnetatud stigmatiseerimine

Dagmar Narusson

Dagmar Kutsar

2.

10.30

Deivi Happonen

Noorsoopolitseinike tõlgendused alaealiste õigusrikkujate kohtlemisviisidest

Judit Strömpl

Marju Selg

3.

11.00

Maarja Jõesoo

Noorte täiskasvanute hinnangud oma lapsepõlvekodule

Dagmar Kutsar

Kadri Rootalu

4.

11.30

Sander Alekand

Laste subjektiivne heaolu: laste perspektiiv

Dagmar Kutsar

Kadri Soo

5.

12.00

Anneli Djakiv

Perekond kui võrgustik: lapse perspektiiv

Dagmar Kutsar

Marju Selg

6.

12.30

Kristiina Teder

Naiste tõlgendused paarisuhtevägivalla kogemustest ja selle mõjust

Kadri Soo

Merle Linno


 [/collapsed] [/collapsed][/collapsed] [/collapsed] 

[collapsed class="collapsible-blue"]

Magistritööde kaitsmiste ajakava

[collapsed]

Ajakirjandus, kommunikatsioonijuhtimine, info- ja teadmusjuhtimine

Magistritööde kaitsmine 7. juunil 2017

Kell

RUUM 204
I komisjon

Ragne Kõuts-Klemm (esimees),

Peeter Vihalemm, Kadri Ugur, Signe Ivask, Marju Himma-Kadakas

RUUM 206

II komisjon

Triin Vihalemm (esimees), Margit Keller, Marko Uibu, Mari-Liis Madisson

RUUM 203
III komisjon

Avo Trumm (esimees), Krista Lepik, Maris Männiste, Tiiu Taur, Ene Selart

9.15-10.00

Kristi Sarap (ajakirjandus)

Teleajakirjaniku reporteritöö ja eetilised valikud vähihaigete telelugude näitel

Juhendaja: Marten Juurik

Retsensent: Juta Jaani

Annika Altmäe (kommunikatsioonijuhtimine)

E-ostlejate tarbimispraktikad ja võimalused nende turvalisemaks muutmiseks

Juhendaja: Margit Keller

Retsensent: Riina Ruus

Ehtel Tuisk (info- ja teadmusjuhtimine)

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe õppekava üliõpilaste infopädevuse omandamise kogemused ja seotud oskuste kasutuspraktikad kõrgkooli õpingute

Juhendaja: Krista Lepik

Retsensent: Ilmar Vaaro

10.00-10.45

Triin Ärm (ajakirjandus)

I ja II kursuse tudengite meediapädevus emakeelekursuse "Meedia ja mõjutamine" kontekstis

Juhendaja: Kadri Ugur

Retsensent: Maria Murumaa-Mengel

Aage Õunap (kommunikatsioonijuhtimine)

Perede, partnerite ja arendaja kogemused Perekaardi programmiga

Juhendajad: Dagmar Kutsar, Margit Keller

Retsensent: Kadri Raid

Kristiina Aasna (info- ja teadmusjuhtimine)
Veebilehe kasutatavuse analüüs Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi näitel

Juhendajad: Vambola Leping, Avo Trumm

Retsensent: Anne Villems

10.45-11.30

Kadri Külaots (ajakirjandus)

Nädalalehe ajakirjanike töörutiinid ning stress Eesti Ekspressi ja Maalehe näitel

Juhendaja: Signe Ivask

Retsensent: Maret Einmann

Leene Korp (kommunikatsioonijuhtimine)

Koolide liikumisprogramm: sotsiaalsed praktikad ja eneseesitlus

Juhendaja: Marko Uibu

Retsensent: Kadi Lubi

Ave Aun (kommunikatsioonijuhtimine)

Strateegilise otsustamise protsess rutiinsetel juhtimiskoosolekutel OÜ Reaalprojekt näitel

Juhendaja: Age Rosenberg

Retsensent: Rasmus Pedanik

11.30-12.15

Merit Maarits (ajakirjandus)

Konvergentsiprotsessid meediaorganisatsioonides: teoreetiline käsitlus ja analüüsimudel

Juhendajad: Marju Himma-Kadakas, Külliki Seppel

Retsensent: Ragne Kõuts-Klemm

Marilin Noorem (kommunikatsioonijuhtimine)

Laste vaktsineerimise alase juhendmaterjali kriitiline analüüs

Juhendaja: Marko Uibu

Retsensent: Evelin Kostabi

Signe Kadak (kommunikatsioonijuhtimine)

Vabatahtlike kaasamise ja motiveerimise võtted

Juhendaja: Tiiu Taur

Retsensent: Maie Kiisel

Lõuna

 

 

 

13.15-14.00

Priit Pokk (ajakirjandus)

Suurandmete kasutamisvõimalused sotsiaalmeedia analüüsis: Ameerika Ühendriikide presidendivalimiste Twitteri kajastuse meelestatuse analüüs

Juhendaja: Külliki Seppel

Retsensent: Anu Masso

Martin Noorkõiv (kommunikatsioonijuhtimine)

Kuidas mõtestada poliitilisi arutelusid Eesti Facebooki gruppides?

Juhendaja: Sten Hansson

Retsensent: Mari-Liis Madisson

Toomas Nigola (kommunikatsioonijuhtimine)

Kiriku töötajate kommunikatsioonivajaduste kaardistamine ja e-lahenduste soovitused tajutud kitsaskohtade ületamiseks Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku konsistooriumi näitel

Juhendaja: Tiiu Taur

Retsensent: Kadri Ugur

14.00-14.45

Greete Palmiste (ajakirjandus)

Eesti veebiajakirjanike ootused ajakirjanike teadmistele, oskustele ja pädevustele ning nende tegelik rakendamisvõimalus

Juhendaja: Marju Himma-Kadakas

Retsensent: Tiina Kaukvere

Kaija Pook (kommunikatsioonijuhtimine)

Tallinna ja Kansas City elanike igapäevased liikumispraktikad

Juhendaja: Margit Keller

Retsensent: Kati Orru

Viljam Viljasoo (kommunikatsioonijuhtimine)

JCI Estonia MTÜ organisatsiooniliikmete enesemääratluse olulisus institutsiooni elujõulisuse tagamiseks

Juhendaja: Tiiu Taur

Retsensent: Signe Opermann

14.45-15.30

Britta Sepp (kommunikatsioonijuhtimine)

Meedia- ja suhtlusvõrgustike roll rändel ja kohanemisel: Soome rännanud ja tagasirännanud eestlaste näitel

Juhendaja: Marianne Leppik

Retsensent: Piia Tammpuu

Stella Täht (kommunikatsioonijuhtimine)

Kehalise kasvatuse ainekava muutuse kommunikatsiooni analüüs

Juhendaja: Triin Vihalemm

Retsensent: Mari-Liis Tikerperi

 

 

Ajakirjanduse magistrieksam 7. juunil 2017 kl 15.30, ruumis 204
Komisjon: Ragne Kõuts-Klemm (esimees), Kadri Ugur, Signe Ivask, Brit Laak, Eleri Lõhmus

Geidi Raud
Magistriprojekt: Noorte väliseestlaste kaasamine kodanikuajakirjandusse

Juhendajad: Ragne Kõuts-Klemm, Eleri Lõhmus   [/collapsed] 

[collapsed]

Sotsioloogia

5. juunil Lossi 36 - 104

 

Kaitsja

 

Kaitsmise aeg

 

Töö teema

 

Juhendaja

 

Retsensent

Nele Nutt

10.00

Ühiskondlike normide muutumine ja omaksvõtmine gentrifikatsiooniprotsessi käigus Tartu Supilinna kogukonna näitel

Andu Rämmer

Jüri Kõre

Eleri Lillemäe

11.00

Individuaalsed ja sotsiaal-struktuurilised tegurid transpordikäitumise kujunemisel Eestis

Kati Orru

Age Poom

Andu Rämmer

Silver Sillak

12.00

What hinders energy transitions? The impact of climate change on the destabilisation of the oil  shale industry in Estonia

Laur Kanger

Piret Tõnurist

 [/collapsed]

[collapsed]

Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika

Esmaspäeval, 5.juunil Lossi 36 – 203

Aeg

Nimi

Teema

Juhendaja

Oponent

09.00

Regita Saksing

 

Üleminek erikoolist tavakooli: õpilaste ja tavakooli töötajate kogemused.

Judit Strömpl

Dagmar Kutsar

10.00

Triinu Riis

 

Asenduskodus kasvanud noorte tõlgendused olulistest suhetest oma elus

Merle Linno

Judit Strömpl

11.00

Viktoria Kotsjuba

 

„Ka mina olen inimene!” – Eesti sisserändajate kogemused

Judit Strömpl

Merle Linno

 

 

Lõuna 12-13

 

 

13.00

Simone Epro

 

Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenused intellektipuudega inimeste eluilmas

Marju Selg

Jüri Kõre

14.00

Kadri-Ann Lee

 

Terapeutilise kogukonna meetodi rakendamine noorte uimastitarvitajate rehabiliteerimisel

Dagmar Narusson

Marju Selg

15.00

Gvido Kubulnieks

 

Eesti ja Läti sotsiaaltöötajate kogemused seoses dokumenditööga oma tööpraktikas

Marju Selg

Jüri Kõre

Reeli Sirotkina

16.00

Maarika Masikas

 

Vähidiagnoosi saanud inimeste lähedaste toetusvajadus ja kogukonna võimalused

Dagmar Narusson

Reeli Sirotkina

17.00

Mihkel Tõkke

 

Eesti puuetega inimeste kodade huvikaitse tegevus puuetega inimeste esindamisel

Dagmar Narusson

Reeli Sirotkina

 

Teisipäeval, 6.juunil Lossi 36 – 206

09.00

Kairi Nool

 

Multidistsiplinaarse meeskonna teenus laste vaimse tervise valdkonnas: näide kahest praktikast Eestis

Merle Linno,

Judit Strömpl

Dagmar Narusson

10.00

Marion Soostar

 

Miljööteraapia põhimõtete rakendamine Pepleri Ravikodu näitel

Dagmar Narusson

Merle Linno

11.00

Felika Tuul

 

Eesti eakate meeste vananemiskogemus eluloonarratiivide põhjal

Judit Strömpl

Marju Selg

 

 

Lõuna 12-13

 

 

13.00

Kadri-Ann Mänd

 

SOS perevanemate käsitused koostööst lapse bioloogiliste vanematega

Merle Linno

Marju Selg

14.00

Kai Jürmann

 

Info- kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine sotsiaaltöös: sotsiaaltöötajate perspektiiv

Merle Linno

Reeli Sirotkina

15.00

Kristi Asser

 

Eesti, Rootsi ja Tšehhi elanikkonna hoiakud varjupaigapoliitika suhtes Euroopa Sotsiaaluuringu (2014) andmetel

Mare Ainsaar

Jüri Kõre

16.00

Anneli Jukk

 

Peab vaatama nagu nende maailmavaate kaudu“ – laste käsitlusi lastekaitsetööst

Merle Linno

Dagmar Kutsar

17.00

Aira Udras

 

Lapsevanemate osalus koolielu korraldamisel

Marju Selg

Dagmar Kutsar

 

[/collapsed][/collapsed]