Oliver Nahkur kaitseb doktoritööd

7. novembril kell 12.15 kaitseb Oliver Nahkur sotsioloogia erialal doktoritööd “Isikutevahelise destruktiivsuse mõõtmine: ühiskonna tasandi perspektiiv" (”Measurement of Interpersonal Destructiveness: the Societal Perspective”). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. 

Juhendajad: dotsent Dagmar Kutsar, Tartu Ülikool ja emeriitprofessor Rein Taagepera, California Ülikool Irvine’is ja Tartu Ülikool

Oponent: Dr. Heinz-Herbert Noll, Sotsiaalsete indikaatorite uurimiskeskus, Leibnizi sotsiaalteaduste instituut GESIS (Director emeritus, Social Indicators Research Centre, GESIS Leibniz Institute for the Social Sciences)

Kokkuvõte

Usaldusväärsete, riigiti võrreldavate, ülemaailmselt ja regulaarselt kogutavate andmete puudumine on vägivallaennetusega tegelevatele teadlastele, poliitika kujundajatele ja praktikutele oluliseks probleemiks (Butchart and Mikton 2014; Diprose 2007; Krug et al. 2002; Walby et al. 2017). Rahvusvaheliselt tunnustatud juhiseid (nt Babbie 2013; Nardo et al. 2008; Mazziotta and Pareto 2017; Dialga and Giang 2017) järgides keskendus käesolev doktoriuurimus uue sotsiaalse indikaatori – Ühiskonna isikutevahelise destruktiivsuse indeksi (Societal Index of Interpersonal Destructiveness; SIID) konstrueerimisele ja valideerimisele. Indeksiga saab mõõta isikutevahelise vägivalla taset riigiti võrreldavalt. Indeks tugineb olemasolevatel regulaarselt kogutavatel, rahvusvaheliselt harmoniseeritud ja riigiti võrreldavatel andmetel. SIID on kahemõõtmeline indeks, mis ühendab isikutevahelise destruktiivsuse eeldusi ja tagajärgi esindavad kaudseid näitajaid. Lisaks täiskasvanute andmetele on indeksi toimimist katsetatud lastelt kogutud rahvusvahelisel harmoniseeritud andmestikul. Indeksi valideerimine kinnitas selle metodoloogilist toimimist järgnevalt:

•    SIID on sisemiselt terviklik sotsiaalne indikaator;
•    SIID kontseptuaalne skeem on rakendatav laste populatsioonile;
•    SIID-i saab kasutada ühiskonna destruktiivsuse hindamise ajalisteks ja ruumilisteks võrdlusteks;
•    Rahvusvaheliselt harmoniseeritud ja regulaarselt kogutavate andmete kättesaadavuse paranedes saab SIID-i edasi arendada ja kohandada uutele elanikkonna rühmadele.

Regulaarse sotsiaalse monitoorimise ja aruandluse kaudu omab SIID potentsiaali informeerida üldsust, äratada avalikku huvi, initsieerida arutelusid, rahuldada meedia isu statistikapõhiste narratiivide järele, olla lobivahendiks huvirühmadele. Lisaks rakendusele teadusuuringutes, omab SIID potentsiaali olla uus sotsiaalne indikaator, mida statistikud kaasavad oma indikaatorsüsteemidesse ja rahvusvahelised organisatsioonid nagu WHO kasutavad vägivallaennetuse algatustes.

URI: http://hdl.handle.net/10062/65358

Kõik on oodatud!