Finished projects

Period Title Number Responsible executor
2021 Ankeetküsitluse läbiviimine välkõppusele OKAS 2021 kutsutud reservväelaste seas ja andmete analüüs LSVUH21618 Kairi Kasearu
2021 2-osaline Balti MIL üritustesari   Maia Klaassen
2021 Seminari korraldamine valeinformatsiooni ja infokorratuse teemal   Maia Klaassen
2021 ERGOMAS conference „Adaptable armed forces in changing societies: challenges for research in and on the military“ SSVUH21316 Tiia-Triin Truusa
2021 Meedialaager DSVUH21524 Maia Klaassen
2021 Raamatukoguhoidjate suveakadeemiad DSVUH21288 Regina Lapp
2020-2021 Social aspects of applying uninhabited systems in framework of sociology of law SSVUH20551 Avo Trumm
2020-2021 Distance LAB MSVUH20641I Triin Vihalemm
2020-2021 Estonian integration monitoring 2020: Chapter on media LSVUH20454 Külliki Seppel
2020-2021 Social Media Resilience Toolkit - SMaRT-EU MSVUH20497 Marju Himma-Kadakas
2020-2021 Podcast "Mis siis, kui..." DSVUH20276 Signe Ivask
2020-2021 Developing the Development Strategy Document "Vision 2040" of Tartu City LSVUH20121 Triin Vihalemm
2020-2021 Analysis of physical fitness requirements of Estonian military personnel SSVUH20206 Kairi Kasearu
2020-2021 Factors influencing fertility: a literature-based analysis LSVUH20324 Mare Ainsaar
2020 Digital Textbook ”Visuaalsete pädevuste harjutusvara”   Eleri Lõhmus
2020 Veebiseminari korraldamine võltsuudiste ja väärinformatsiooni teemal   Sandra Saar
2020 Eesti Teadusbaromeeter (ETb) (RITA4) SSVUH20221T Mare Ainsaar
2020 Conducting Focus Group Interviews to Involve the Clinic's Personal to the Structural and Management Reform LSVUH20355 Margit Keller
2019-2021 Ökosotsiaalne lähenemine muutustele ja sotsiaalne innovatsioon (Nordplus) DSVUH19526M Merle Linno
2019-2021 The work pace of memory institutions’ professionals in the context of acceleration of social time GSVUH0838PJ Krista Lepik
2019-2020 Andmepädevuse kui universaalse tulevikukompetentsi arendamine TÜ ühiskonnateaduste ja Johan Skytte poliitikauuringute instituudi õppekavadel (HITSA)   Kairi Kasearu
2019-2020 "Lapse heaolu, hindamine ja juhtumikorraldus" läbiviimine   Merle Linno
2019-2020 Andmepädevuse kui universaalse tulevikukompetentsi arendamine TÜ ühiskonnateaduste ja Johan Skytte poliitikauuringute instituudi õppekavadel (HITSA) DSVUH19187 Kairi Kasearu
2019-2020 Uuring "Skautluse tajutud mõju isiklikule arengule, oskustele ja edasistele eluperspektiividele" LSVUH19111 Kairi Kasearu
2019-2020 "Kardinate taga" ehk mis toimus Eesti toimetustes 1989. aastal (USA Suursaatkond Eestis) MSVUH19505 Signe Ivask
2019-2020 Infoökoloogia juhtumiuuring: Infoliikumise ahelad Eesti ajakirjanduses Venemaaga seotud sündmuste näitel LSVUH19627 Ragne Kõuts-Klemm
2019 Inimvara väärtus - inimeste hoiakud ja väärtused määravad meie arenguvõimalused LSVUH19393 Mare Ainsaar
2018-2021 Simulatsioonimängud strateegilises kommunikatsioonis ELi Erasmus+ KA2 arendusprojekt 2018-1-LV01-KA203-046981 Külliki Seppel
2018-2020 MANTICUS APOLLO - Riigiülese ja tervikliku olukorrateadlikkuse võime loomine riigikaitse juhtimiseks ja koordineerimiseks (RITA, tegevus 1) LSVUH18459 Triin Vihalemm
2018-2019 Eesti meediapoliitika olukorra ja arengusuundade uuring SSVUH18480 Ragne Kõuts-Klemm
2018 Statistikakoolitus õppejõududele: Kvalitatiivsete analüüsimeetodite ja analüüsitarkvara kasutamine   Regina Lapp
2018 EU Kids Online (internet use of Estonian children) SSVUH18087,
SSVUH18107
Andra Siibak, Veronika Kalmus
2018 Practical training “Coaching for Recovery”   Dagmar Narusson
2018 Impact analyses of ESG SSVUH18093T Mare Ainsaar
2018 Road Administation Board Partners' Feedback Study LSVUH18300 Avo Trumm
2017-2019 Tänapäevase valitsuskommunikatsiooni analüütiline raamistik MOBJD4 Sten Hansson
2017-2019 IDEA PROJECT MSVUH17040 Judit Strömpl
2017-2019 Laste subjektiivne heaolu võrdlevas perspektiivis: metodoloogilised väljakutsed ja panus praktikasse PUT1530 Dagmar Kutsar
2017-2020 Meediakasutuse praktikad ja identiteedi arengud Eesti ja Läti venekeelses elanikkonnas poliitilise kriisi tingimustes PUT1624 Triin Vihalemm
2017-2020 Meedia- ja infopädevuse ning innovaatiliste õpetamismeedodite laboratoorium (Erasmus+ strateegiline koostöö) 2017-1-LV01-KA203-035429 Krista Lepik
2017-2018 Youth work satisfaction survey among young people participating in youth work LSVUH17369 Rein Murakas
2016-2018 Generational perceptions of social acceleration in the context of the information society PUTJD570 Signe Opermann
2016-2018 Acute team in youth psychiatric services targeted to the residential child care MSVUH16084I Merle Linno
2016-2018 CRONOS Estonia VSVUH16238 Mare Ainsaar
2015-2016 Eesti elanikkonna hoiakud kolmandatest riikidest uussisserändajate suhtes Euroopa Sotsiaaluuringu andmetes   Mare Ainsaar, Mai Beilmann, Ave Roots, Anu Masso, Oliver Nahkur jt.
2015 Eesti alushariduse ja lapsehoiu uuring   Aivi Themas, Mare Ainsaar, Kadri Soo, Häli Tarum jt
2015 Laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise leviku uuring   Kerly Espenberg, Kadri Soo, Mare Ainsaar, Dagmar Kutsar, Mai Beilmann jt
2015-2018 CATCH-EyoU – Constructing AcTive CitizensHip with European Youth: Policies, Practices, Challenges and Solutions MSHUH14191R GA number: 649538 Veronika Kalmus
2015-2018 HEALHDOX MSHUH14155 Mare Ainsaar
2015-2017 SERISS   Mare Ainsaar
2015-
2016
SIBREC 2016   Dagmar Narusson,
Hans van Ewijk
2015 Suhtumine rahvuskaaslastele suunatud meetmetesse   Mare Ainsaar
2014-2016 TWELVE. Children’s right to participation and the juvenile justice systems MSHUH14176 Judit Strömpl
2014-2016 Children's Rights behind Bars. Human rights of children deprived of liberty: improving monitoring mechanisms MSHUH14031 Judit Strömpl
2014-2019 Sotsiaalse ja personaalse aja kiirenemine infoühiskonnas: vahendatud kommunikatsiooni praktikad ja mõjud IUT20-38 Veronika Kalmus
2014-2018 National programme: Estonian language and cultural memory EKKM14-339 Roosmarii Kurvits
2014-2016 Meediasotsioloogiline uuring "Kultuuriajakirjanduse sisu ja kasutajaskond"   Peeter Vihalemm
2014-2015 Meesteuuring   Kerly Espenberg, Mare Ainsaar, Kadri Soo, Reigo Hendrikson, Häli Tarum jt.
2014-2015 ICT skills and readiness to use: report based on PIAAC data LSHUH14068 Pille Pruulmann-Vengerfeldt
2013-2018 Kaitseväe inimfaktoriga seonduva jätkusuutlikkuse arendamine SSHSS13067 Kairi Kasearu
2013-2018 Conceptualisations and experiences with public and private in technologically saturated society PUT44 Andra Siibak
2013 European Social Survey 7 Cognitive Interviewing MSHSS13069 Mare Ainsaar
2012-2015 UaESMC - Usable and Efficient Secure Multiparty Computation MSHZU12009R Pille Pruulmann-Vengerfeldt
2012-2015 The Perspectives of Estonian Public Service Media on the path towards Network Society ETF9121 Maarja Lõhmus
2012-2015 Geographies of media and communication in a transition country ETF9308 Anu Masso
2012-2015 Change communication and social practices ETF9017 Margit Keller
2012-2015 FAMILY POLICY, ATTITUDES and FERTILITY BEHAVIOUR ETF9355 Mare Ainsaar
2012-2013 Analysis of the work and family responsibilities by non-Estonians LP2EC12117 Kerly Espenberg
2012 Teaduslinn Tartu   Andu Rämmer
2012 Evaluation of the system of special service pensions:impact of the reform on employment and socialpolicy measures LSHSS12155 Rein Murakas
2011-2014 FLOWS - Impact of local welfare systems on female labour force participation and social Cohesion MSHSS10196R Dagmar Kutsar
2011-2014 Generations and inter-generational relationships in the emerging information society ETF8527 Veronika Kalmus
2011-2014 EU Kids Online III   Veronika Kalmus
2010-2013 MEDIADEM: European Media Policies Revisited: Valuing and Reclaiming Free and Independent Media in Contemporary Democratic System MSHZU10030R Halliki Harro-Loit
2010-2013 MediaAct: Media Accountability and Transparency in Europe MSHZU10056R Halliki Harro-Loit
2010-2013 COLLECTIVE IDENTITIES IN ESTONIA IN THE CHANGED POLITICAL AND ECONOMIC CONTEXT ETF8347 Triin Vihalemm
2010-2013 Changing cultural dispositions of Estonians through the four decades: from the 1970s to the present time ETF8329 Marju Lauristin
2010-2013 Mälupraktikad: järjepidevused ja katkestused 20. sajandi mäletamises   Ene Kõresaar
2010-2013 Effect of teachers ICT use activity on pupils knowledgable use of technology SSHZU10194 Pille Pruulmann-Vengerfeldt
2010-2012 Growing Inequalities' Impacts   Anu Masso
2010-2012 ROBERT - Risk Taking Online Behaviour Empowerment through Research and Training MSHSS10025 Mare Ainsaar
2010-2012 Gender inequality in worklife: development in Estonia and international comparison NSHSS10161 Kairi Talves,
Mare Ainsaar
2010-2011 The prevalence and risks of domestic violence LSHSS10144 Judit Strömpl
2009-2013 Developing museum communication in the 21st century information environment ETF8006 Pille Pruulmann-Vengerfeldt
2009-2012 Economic and cultural implications of Social Network Sites – A case study of Estonia and Germany MJD18 Ulrike Rohn
2009-2011 EU Kids Online II   Veronika Kalmus
2009-2010 Perekäitumine põlvkondadevahelises võrdluses: Laste väärtus ja põlvkondadevahelised suhted   Kairi Kasearu
Kadri Rootalu
2009-2010 Sociogeek - An international research project for a comparative study on self-exhibition on Web 2.0   Andra Siibak
2009 Marital relations, divorce and children - attitudes in Estonia 2009 LSOSS09026 Dagmar Kutsar
2008-2015 Centre of Excellence in Cultural Theory RFLAJTIPP Halliki Harro-Loit
2008-2011 CrisComScore: Developing a Crisis Communication Scorecard MSHZU07230R Halliki Harro-Loit
2008-2011 FP7: Security Communication strategies of public authorities (including media strategies) before, during and after crises concerning risks, security threats and measures. MSOZU07230R Halliki Harro-Loit
2008-2011 Russian Child in Estonian general education school SHTHT07261 Katrin Kello
2008-2011 Changing Journalism Cultures: a Comparative Perspective ETF7547 Epp Lauk
2008-2010 Fostering Gender Mainstreaming in VET for the ICT Sector (Gender-IT) MSOSS08234 Anu Laas
2008-2009 Supports of local governments to families with children in 2008-2009 LSOSS08268 Kadri Soo
2008-2009 Sotsiaalteenuste andmeregistri STAR ja juhtumikorralduse koolitus   Jüri Kõre
2008 Treatment and collaboration in the case of child abuse LSOSS08146 Kadri Soo
2007-2009 EL Daphne projekt: „Peer Violence in the Public Space. Everyday Experiences of Young Teenagers in Disadvantaged Neighbourhoods“ MSOSS07042 Judit Strömpl
2007-2009 EL Daphne project „Proposing New Indicators: Measuring Violence´s Effects“ MSOSS07091 Anu Laas
2007-2009 Ways of Implementing the EU Directives on Violence against Women, Children and Youth: Good Practices and Recommendations MSOSS08014 Kadri Soo
2007-2009 Leonardo da Vinci project "EQUIP-European framework of qualifications in home care for older people" MSOSS08011 Reeli Sirotkina
2006-2009 Places of Memory and Cultures of Remembrance ETF6687 Ene Kõresaar
2006-2009 Violence and child abuse: specialist's perspective ETF6672 Judit Strömpl
2005-2010 Economic Change, Quality of Life and Social Cohesion (EQUALSOC) MSOSS05185R Dagmar Kutsar
2005-2008 Eesti Sotsiaalteadusliku Andmearhiivi andmekogu arendamine ning kasutamisvõimaluste ajakohastamine HLK05-13 Rein Murakas
2004-2007 Formation of 'public' in Estonia and construction of 'public' in Estonian media 1954 - 2004 ETF5854 Maarja Lõhmus
üti

Public lecture on the shaping of disinformation by social media architectures

Sillamäe

Monitoring of the just transition processes in Ida-Viru County has started

Doctoral defence: Märt Masso „Employment relations in Estonia: employee control, participation and work accommodation in co-determining working conditions“

Doctoral defence: Märt Masso „Employment relations in Estonia: employee control, participation and work accommodation in co-determining working conditions“