Autor:
Andero Kalju

Teadusprojektid

Kestus Nimi Kood Vastutav täitja
       
2022 Venekeelse elanikkonna suhtumiste ja kaitsetahte uuring SSVUH22136 Ragne Kõuts-Klemm
2022 „Avalik arvamus ja riigikaitse“ uuringute metaanalüüs LSVUH22078 Kairi Kasearu
2022 Telia digimentor LSVUH22074 Marju Himma-Kadakas
2022 Balti Infohäirete Sekkekeskuse loomine ja rahvusvah koordineerimine 2022 DSVUH22092 Maia Klaassen
2021-2024 Isikupärastatud kaasav haridus DSVUH21657M Dagmar Narusson
2021-2022 Covid-19 sotsiaalse mõju taseme indeksi kontseptsiooni loomine 2021 LSVUH21647 Oliver Nahkur
2021-2022 IREXi meediakirjaoskuse projekt, etapp 2 DSVUH21525M Maria Kristiina Prass
2021-2022 Vanglast, kriminaalhooldusest ja kinnisest lasteasutusest lahkunud noorte edasise toimetuleku ja retsidiivsuse monitooring LSVUH21427 Kairi Kasearu
2021-2022 Laste seksuaalse väärkohtlemise kajastamine meedias: soovitused seksuaalse väärkohtlemise ohvrite kompetentseks toetamiseks Läänemere regiooni meedias MSVUH21411 Simone Eelmaa
2021-2024 AI FORA - abivajaduse hindamine tehisintellekti abil MSVUH21469 Triin Vihalemm
2021-2024 Süsteemne lähenemine linnakeskkonda ja tervisesse MSVUH21008R Kati Orru
2021-2022 Sotsiaalkindlustusameti mobiilse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse arendamine raske ja sügava puudega 0–15-aastastele lastele - hanke osa 2: tegevusuuring LSVUH21247 Dagmar Narusson
2021-2022 Sotsiaalkindlustusameti mobiilse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse arendamine raske ja sügava puudega 0–15-aastastele lastele - hanke osa 1: koolitus USVUH21351 Dagmar Narusson
2021-2022 Raamat “Jaapani-Eesti suhete ajalugu (19. sajandist tänapäevani)” MSVUH21321 Ene Selart
2021-2023 Rändetaustaga inimeste esindatus avalikus meedias Rootsis, Saksamaal ja Eestis MSVUH21048 Triin Vihalemm
2021-2024 Meediaga seotud riskide ja võimaluste hindamine lähtudes dialoogilise kommunikatsiooni vajadustest: Euroopa meediamaastiku arengustsenaariumite loomine MSVUH21138R Halliki Harro-Loit
2020-2022 Eesti rahvastiku vaimse tervise uuring LSVPH20540 Mare Ainsaar
2020-2022 AS Hoolekandeteenuste klientide retsiprookne lõimumine piirkonna kogukondade liikmetega ja tõenduspõhiste teenuste pakkumine LSVUH20589 Dagmar Narusson
2020-2022 Sotsiaalmeedia jälgimine ja autoritarismikogemused (Bank of Sweden Tercentenary Foundation (Riksbankens Jubileumsfond)) MSVUH20057 Veronika Kalmus
2020-2022 CORE – Lapsed internetis: teadus ja tõendid. Teadmusbaas lastest ja noortest digimaailmas (H2020) MSVUH20024R Veronika Kalmus
2020-2023 Lapsepõlve haavatavus ja haavatav subjektiivsus: interdistsiplinaarne võrdlev vaade (Personaalne uurimistoetus (PRG) rühmagrant) GSVUH20048PR Dagmar Kutsar
2020-2023 ySKILLS - Noorte digipädevused (H2020) MSVUH20005R Veronika Kalmus
2019-2022 Kuidas defineerida uudist? Noorte arusaamad ja uudiste tarbimise praktikad kiirete muutuste ajastul (Foundation for Baltic and East European Studies (Östersjöstiftelsen/ÖSS)) MSVUH19461 Signe Opermann
2019-2022 BuildERS - Säilenõtkuse ja sotsiaalse kapitali suurendamine Euroopa kogukondades (H2020) MSVUH19284R Kati Orru
2019-2023 Eesti energia-, transpordi- ja telekommunikatsioonisüsteemide ümberkujundamine Teise Suure Siirde lävel (Personaalne uurimistoetus (PRG) rühmagrant) GSVUH0346PR Margit Keller
2019-2024 Eesti Kaitseväe ja Tartu Ülikooli koostööleping doktoriõppekoha loomine sotsiaalteaduste uurimissuunal DSVUH19644 Kairi Kasearu
2018-2022 Kaitsealase teadus- ja arendustegevuse üldpädevuse "Ressursihaldus" arendamine ja hoidmine SSVUH18330 Kairi Kasearu
2003-2024 Euroopa Sotsiaaluuring Eestis SSHSS11196T
SSHSS10190
SSHSS10027
SSOSS07201
SSOCK05262
SSVUH16418T
SSVUH21284
Mare Ainsaar
2021 Ankeetküsitluse läbiviimine välkõppusele OKAS 2021 kutsutud reservväelaste seas ja andmete analüüs LSVUH21618 Kairi Kasearu
2021 2-osaline Balti MIL üritustesari   Maia Klaassen
2021 Seminari korraldamine valeinformatsiooni ja infokorratuse teemal   Maia Klaassen
2021 ERGOMAS konverents „Adaptable armed forces in changing societies: challenges for research in and on the military“ SSVUH21316 Tiia-Triin Truusa
2021 Meedialaager DSVUH21524 Maia Klaassen
2021 Raamatukoguhoidjate suveakadeemiad DSVUH21288 Regina Lapp
2020-2021 Sihtfinantseerimisleping „Sotsiaalsed ja õigussotsioloogilised aspektid mehitamata süsteemide kasutamisel“ SSVUH20551 Avo Trumm
2020-2021 Kaugsuhtluse edendamise labor MSVUH20641I Triin Vihalemm
2020-2021 Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 2020: Meedia peatükk LSVUH20454 Külliki Seppel
2020-2021 Sotsiaalmeedia vastupidavuse tööriistakomplekt - SMaRT-EU MSVUH20497 Marju Himma-Kadakas
2020-2021 Taskuhääling "Mis siis, kui..." DSVUH20276 Signe Ivask
2020-2021 Tartu linna strateegiadokumendi „Visioon 2040“ koostamine LSVUH20121 Triin Vihalemm
2020-2021 Kaitseväelaste ülesandekohaste füüsiliste nõuete analüüs SSVUH20206 Kairi Kasearu
2020-2021 Sündimust mõjutavad tegurid: kirjanduspõhine analüüs LSVUH20324 Mare Ainsaar
2020 Digiõpik ”Visuaalsete pädevuste harjutusvara”   Eleri Lõhmus
2020 Veebiseminari korraldamine võltsuudiste ja väärinformatsiooni teemal   Sandra Saar
2020 Eesti Teadusbaromeeter (ETb) (RITA4) SSVUH20221T Mare Ainsaar
2020 Kliinikumi tööpere kaasamiseks struktuuri- ja juhtimisreform LSVUH20355 Margit Keller
2019-2021 Ökosotsiaalne lähenemine muutustele ja sotsiaalne innovatsioon (Nordplus) DSVUH19526M Merle Linno
2019-2021 Mäluasutuste töötajate töörütmid kiireneva ja tiheneva sotsiaalse aja kontekstis (Personaalne uurimistoetus (PUTJD) järeldoktor) GSVUH0838PJ Krista Lepik
2019-2020 Andmepädevuse kui universaalse tulevikukompetentsi arendamine TÜ ühiskonnateaduste ja Johan Skytte poliitikauuringute instituudi õppekavadel (HITSA   Kairi Kasearu
2019-2020 "Lapse heaolu, hindamine ja juhtumikorraldus" läbiviimine   Merle Linno
2019-2020 Andmepädevuse kui universaalse tulevikukompetentsi arendamine TÜ ühiskonnateaduste ja Johan Skytte poliitikauuringute instituudi õppekavadel (HITSA) DSVUH19187 Kairi Kasearu
2019-2020 Uuring "Skautluse tajutud mõju isiklikule arengule, oskustele ja edasistele eluperspektiividele" LSVUH19111 Kairi Kasearu
2019-2020 "Kardinate taga" ehk mis toimus Eesti toimetustes 1989. aastal (USA Suursaatkond Eestis) MSVUH19505 Signe Ivask
2019-2020 Infoökoloogia juhtumiuuring: Infoliikumise ahelad Eesti ajakirjanduses Venemaaga seotud sündmuste näitel LSVUH19627 Ragne Kõuts-Klemm
2019 Inimvara väärtus - inimeste hoiakud ja väärtused määravad meie arenguvõimalused LSVUH19393 Mare Ainsaar

Janar Pekarev kaitseb doktoritööd „Military AI and autonomous weapon systems: an interdisciplinary exploration of ethical, legal, and sociological aspects“

Janar Pekarev kaitseb doktoritööd „Military AI and autonomous weapon systems: an interdisciplinary exploration of ethical, legal, and sociological aspects“.
Loodusvaatluste maraton

Kodanikuteaduse seminaril räägitakse, kuidas rikastab avalikkuse kaasamine teadustööd

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“