Autor:
Unsplash

Mikrokraadiprogramm: Ebavõrdsuse kujunemine ja heaolu

Ebavõrdsuse kujunemise ja heaolu mikrokraadiprogramm pakub teaduspõhiseid teadmisi sellest, kuidas vähendada ebavõrdsust ja suurendada inimeste heaolu ühiskonnas. Täpsemalt annab mikrokraadiprogramm ettevalmistuse heaolu ja ühiskonna mitmekesisuse, sh ebavõrdsuse mõistmiseks ja mõtestamiseks, teadmisi heaolu mõõtmise viisidest, heaolu allikatest, sotsiaalsetest institutsioonidest ja rühmadest (sh sugu, rahvus, vanus, seksuaalvähemused) ning nende positsioonist ühiskonnas. Samuti annab sotsioloogilisi teadmisi sotsiaalse diferentseerumise ja ebavõrdsuse tekke kohta.


Kellele?

Ebavõrdsuse kujunemise ja heaolu mikrokraadiprogramm on mõeldud era- ja avaliku sektori töötajatele, kelle töö eesmärgiks on inimeste heaolu suurendamine ja ebavõrdsuse vähendamine ühiskonnas. Nendeks võivad olla vastava suunitlusega ministeeriumite ja nende allasutuste ametnikud, kohaliku omavalitsuse sotsiaalvaldkonna spetsialistid, sotsiaalsed ettevõtjad, kes soovivad paremini aru saada ebavõrdsust ja heaolu kujundavatest teguritest ühiskonnas. Lisaks sobib see ka hiljuti gümnaasiumilõpetanutele ja teistele ühiskondlikest teemadest huvitatutele.

See kraad sobib sulle, kui:

  • sul on vähemalt kesk- või gümnaasiumiharidus
  • sulle sobib regulaarne õpe veebi teel
  • oled valmis lugema ka inglisekeelseid tekste
  • tunned huvi ühiskondlike protsesside ja/või ebavõrdsuse vähendamise ja inimeste heaolu suurendamise vastu ühiskonnas

Mikrokraadiprogrammi kuuluvad kursused:

SVUH.00.179 Heaolu ja selle mõõtmine (6 EAP, kevadsemester)

Õpid tundma heaolu mitmekülgset käsitlust ja heaolu allikaid; eristama heaolu mõõtmiseks kasutatavate indikaatorite tüüpe ning nende kasutusvõimalusi; olulisimaid heaolu, sh selle valdkondlikke, regionaalse ja riigiti võrreldavate ning erinevate sotsiaalsete gruppide heaolu mõõtvaid indikaatoreid, nende kasutusvõimalusi ja loomisvõtteid.

SVUH.00.046 Mitmekesisus ühiskonnas (6 EAP, kevadsemester)

Kursuse käigus saad teada, millega sotsioloogia tegeleb ja õpid tundma peamisi sotsioloogia mõisteid, olulisemaid ühiskonna mitmekesistumise ja diferentseerumise käsitlusi; saad aru sotsiaalsete gruppide tähendusest ja olulisusest kaasaja ühiskonnas; saad teada, millist rolli mängivad erinevad grupid ühiskonnas ning selle institutsioonides, sh millist rolli mängivad erinevad institutsioonid soo, rahvuse, vanuse jm põhise ebavõrdsuse tekkes; õpid kriitiliselt hindama Eesti infoühiskonna erinevaid diferentseerumise ja ebavõrdsuse avaldumisvorme.


Lisaväärtused õppijale:

  • Ülikooli statsionaarsesse õppesse tulles on mikrokraadiprogrammi aineid võimalik mitmetel sotsiaalvaldkonna õppekavadel VÕTA-ga arvestada ning seeläbi enda koormust vähendada
  • Programmi on võimalik läbida Tartusse kohale tulemata. Õpe sisaldab nii iseseisvat õpet kui ka enamasti reaalajas veebi vahendusel toimuvaid loenguid ja seminare.

Vastuvõtu eelduseks on kesk- või gümnaasiumihariduse olemasolu ning lisaks tuleb esitada motivatsioonikiri (kuni 1000 tähemärki).

Motivatsioonikirjas tuleb lähtuda küsimustest:

  • Miks soovid mikrokraadiprogrammil õppida?
  • Millised on Sinu ressursid (teadmised, oskused, aeg, pühendumus) mikrokraadiprogrammil õppimiseks?

Registreerumine mikrokraadiprogrammi algab novembris 2023.

Õpe algab 04.02.2024 ja lõpeb 30.06.2024.

Mikrokraadiprogrammi õpe on täielikult veebipõhine.

Mikrokraadiprogrammi maksumus osalejale on 960 eurot.

 

Ühiskonnateaduste instituut Tartu Ülikool avaaktus avakogunemine esmakursuslastele

Õppeaasta avakogunemine esmakursuslastele

Mängupõhine digi- ja meediapädevuste õpe esimeses kooliastmes (grupikoolitus)

Mängupõhine digi- ja meediapädevuste õpe esimeses kooliastmes
Tartu Ülikool valeinfo desinfo Desinformatsioon ja ühiskondlik toimepidevus

Infotund: magistriõppekava "Desinformatsioon ja ühiskondlik toimepidevus"