Autor:
/Unsplash

Mikrokraadiprogramm „Ebavõrdsuse kujunemine ja heaolu“

Ebavõrdsuse kujunemise ja heaolu mikrokraadiprogramm pakub teaduspõhiseid teadmisi sellest, kuidas vähendada ebavõrdsust ja suurendada inimeste heaolu ühiskonnas. Programmi käigus saab ettevalmistuse heaolu ja ühiskonna mitmekesisuse, sh ebavõrdsuse mõistmiseks ja mõtestamiseks, teadmisi heaolu mõõtmise viisidest, heaoluallikatest, sotsiaalsetest institutsioonidest ja rühmadest (sh soo, rahvuse, vanuse, seksuaalse orientatsiooni alusel) ning nende positsioonist ühiskonnas. Samuti antakse programmis sotsioloogilisi teadmisi sotsiaalse diferentseerumise ja ebavõrdsuse tekke kohta.


Kellele?

Ebavõrdsuse kujunemise ja heaolu mikrokraadiprogramm on mõeldud era- ja avaliku sektori töötajatele, sh ministeeriumide ja nende allasutuste ametnikele, kohalike omavalitsuste sotsiaalvaldkonna spetsialistidele ja sotsiaalsetele ettevõtjatele, kes soovivad paremini aru saada ebavõrdsust ja heaolu kujundavatest teguritest ühiskonnas ning kelle töö eesmärk on suurendada inimeste heaolu ja vähendada ebavõrdsust ühiskonnas. Samuti on oodatud kõik ühiskondlikest teemadest huvitatud.

See programm sobib sulle, kui:

 • sul on vähemalt kesk- või gümnaasiumiharidus
 • tunned huvi ühiskondlike protsesside, ebavõrdsuse vähendamise ja inimeste heaolu suurendamise vastu
 • sulle sobib regulaarne õpe veebi teel
 • oled valmis lugema ka ingliskeelseid tekste

Õppejõud

 • Mare Ainsaar, sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika kaasprofessor
 • Oliver Nahkur, sotsiaalse heaolu uuringute teadur
 • Ave Kovaljov, sotsioloogia lektor  
 • Kadri Soo, sotsiaalse heaolu lektor
 • Tarmo Strenze, sotsioloogia lektor

Mikrokraadiprogrammi õppeained

SVUH.00.179 Heaolu ja selle mõõtmine (6 EAP-d, kevadsemester)

Õppeaines õpitakse tundma heaolu mitmekülgset käsitlust ja heaolu allikaid; eristama heaolu mõõtmise indikaatoreid ja nende kasutusvõimalusi eri valdkondades, piirkondades, riikides ja ühiskonnarühmades.

SVUH.00.046 Mitmekesisus ühiskonnas (6 EAP-d, kevadsemester)

Kursusel vaadeldakse, millega sotsioloogias tegeletakse, õpitakse tundma peamisi mõisteid ning olulisemaid ühiskonna mitmekesistumise ja diferentseerumise käsitlusi; ühiskonnarühmade tähendust ja olulisust kaasaja ühiskonnas; uuritakse, millist rolli mängivad eri institutsioonid soo, rahvuse, vanuse jm põhise ebavõrdsuse tekkes; hinnatakse kriitiliselt Eesti infoühiskonna diferentseerumise ja ebavõrdsuse avaldumise vorme.


Lisaväärtused õppijale

 • Ülikooli statsionaarsesse õppesse tulles on mikrokraadiprogrammi aineid võimalik mitmes sotsiaalteaduste valdkonna õppekavas VÕTA-ga arvestada ning seeläbi saab vähendada oma õppekoormust või võtta lisaaineid.
 • Programmi on võimalik läbida Tartusse kohale tulemata. Õpe sisaldab nii iseseisvat õpet kui ka enamasti reaalajas veebis toimuvaid loenguid ja seminare.

Vastuvõtu eelduseks on keskhariduse olemasolu ja motivatsioonikirja (kuni 1000 tähemärki) esitamine.

Motivatsioonikirjas tuleb anda vastus järgmistele küsimustele.

 • Miks Sa soovid mikrokraadiprogrammis õppida?
 • Millised on Sinu ressursid (teadmised, oskused, aeg, pühendumus) mikrokraadiprogrammis õppimiseks?

Registreerumine algab 20. novembril 2023 ja kestab kuni 28. jaanuarini 2024.

Õpe algab 12. veebruaril ja lõpeb 30. juunil 2024.

Mikrokraadiprogrammi õpe on täielikult veebipõhine.

Mikrokraadiprogrammi hind on 960 eurot.

Vaata lisa ja registreeru

ÜTI

Poola, Saksamaa ja Tšehhi tudengid täiendasid Tartu Ülikoolis oma teadmisi militaar- ja riskisotsioloogia ning infovastupidavuse teemadel

üti

Doktoriõppe infotund: meedia ja kommunikatsiooni ning sotsioloogia erialad

Greenfluencer

Tartu Ülikooli veebikursus tulevastele greenfluencer'itele