Autor:
/Unsplash

Mikrokraadiprogramm „Kestliku ja sidusa tulevikulinna kujundamine“

Tiheasustusalade jätkusuutlik planeerimine ja haldamine kiirelt muutuvate keskkonnatingimuste (kliima) ja ühiskondlike protsesside (ränne) kontekstis on aktuaalne pädevus nii avaliku sektori juhtide ja spetsialistide kui ka neile teenusepakkujate jaoks. Suureneb vajadus tagada keskkonda ja selle muutumist arvestav kestlik ning ringlev ressursikasutus, kliimamuutuse leevendamine ning sellega kohanemine ning elurikkuse ja looduse hüvede säilimine ning taastamine.

Mikrokraadiprogrammi eesmärk on anda ülevaade linnapiirkondade kestlikkusega seotud probleemidest ning nende lahendamise-leevendamise võimalustest linnakeskkonda süsteemselt ümber kujundades. Tutvustada uudseid kestliku ruumiloome põhimõtteid ning sekkumise strateegiaid. Interdistsiplinaarne käsitlus seob tervikuks linnakeskkonna kujundamise ökoloogilised, klimatoloogilised, sotsiaalsed ja kultuurilised aspektid.


Kellele?

Kohalike omavalitsuste juhid, arendusnõunikud, planeerijad, spetsialistid; linnakute arendajad; liikuvus-, toidu-, energia-jt teenuseid pakkuvate ettevõtete arendusspetsialistid; ministeeriumide jt ruumiloome ja elukeskkonnaga seotud avalike asutuste spetsialistid; temaatilisi kursusi ja koolitusi pakkuvate haridusasutuste  ja koolitusettevõtete juhid ja spetsialistid või neile ametikohtadele kandideerijad. Elukeskkonna innovatsiooniga tegelevate vabaühenduste liikmed.


Mikrokraadiprogrammi läbinu:

• mõistab kestlike linnapiirkondade kontseptsiooni, tunneb linnapiirkondade elurikkuse, kliima, saaste, helide, elanike paiknemise, liikuvuse ja tervise, sotsio-kultuurilise keskkonna arengusuundumusi;
• tunneb kestliku ruumiloome põhimõtteid ja oskab neid rakendada, põimides sotsiaalseid, tehnoloogilisi ja looduspõhiseid lahendusi;
• oskab ruumiloomes kriitiliselt arvestada kaasuvate mõjudega ning arvestada ebakindlate kliima- ja rahvastikumuutuste kontekstiga;
• tunneb sekkumiste mitmetasandilist perspektiivi ja oskab valida strateegilist sekkumispunkti; 
• oskab hinnata innovatsiooniniššide küpsust ning valdkonna valmidust muutusteks;
• tunneb tulevikuloome meetodeid ja oskab neid rakendada; 
• oskab määratleda sidusrühmi ja partnereid ning tunneb meetodeid nende kaasamiseks.


Mikrokraadiprogrammi kuuluvad kursused:

  • Kestlikud linnapiirkonnad globaalmuutuste tingimustes (6 EAP)
  • Sotsiaalse muutuse programmi loomine: süsteemsed sekkumised (6 EAP)

Õppejõud:

  • Triin Vihalemm (PhD) on kommunikatsiooniuuringute professor ja magistriõppekava "Muutuste juhtimine ühiskonnas" programmijuht.
  • Margit Keller (PhD) on sotsiaalse kommunikatsiooni kaasprofessor.
  • Age Poom (PhD) on linnakeskkonna kaasprofessor.
  • Triin Reitalu (PhD) on taastamisökoloogia teadur.
  • Merle Karro-Kalberg (MA) on linnaökoloogia nooremteadur.
  • Elise Jalonen (MSc), liikuvusuuringute spetsialist

Õppetöö korraldus:

Programm koosneb kahest õppeainest, mida loetakse koos „Muutuste juhtimine ühiskonnas“ magistriprogrammiga 2024. aasta sügissemestril. Üks ainetest on Geograafia magistriõppekava valikainete hulgas. Õpe toimub sessioonõppena kaks korda kuus. Ained toimuvad järjest ühel päeval. Õppetöö toimub auditoorsete loeng-seminaridena ning eeldab aktiivset osalemist. Seda toetab iseseisev töö kohtumistevahelisel ajal (lugemine, praktilised (grupi)tööd) ning õppejõudude kirjutatud (inglisekeelne) lugejasõbralik õpik.

Õppetöö toimub Tartus.


Õpe algab 02.09.2024 ja lõpeb 02.02.2025.

Mikrokraadiprogrammi hind on 1140 eurot. Registreerumine ei taga automaatselt kohta koolitusel. Kõik kandidaadid saavad vastuse oma staatuse ning edasiste toimingute kohta hiljemalt 26. augustiks.

Registreerumise tähtaeg: 21. august 2024.

Registreerunutele saadetakse kinnitus programmi vastuvõtmise kohta hiljemalt 26. augustiks.

Vaata lisa ja registreeru programmi

Meediakajastus

JÄRELVAATA: milline on meedia roll ühiskonna kestliku kursi kujundamisel?

ÜTI

Mikrokraadiprogramm „Kestlik ühiskonnakorraldus ja süsteemide muutmine“