Sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika bakalaureusetööd

Sotsioloogia 3+2 õppekava bakalaureusetööd

   
2014/2015 Teema Juhendaja
     
Evelin Rootsi Psüühikahäiretega inimeste lähedaste toetusgruppide vajalikkus Dagmar Narusson
Liisa Pool Millest mõtleb teatris publik? Tartu Uue Teatri lavastuse "1987" retseptsiooniuuring

Andu Rämmer, Hedi-Liis Toome

Annika Laur Elu peale lahkuminekut: eraldielavate vanemate käsitlused Dagmar Kutsar
Eleri Lillemäe Sotsiaalse toetuse mõju vanuselise diskrimineerimise tajumisele vanemas eas Ave Roots
Angela Ader Vabatahtlikesse organisatsioonidesse kuulumise mõju tööväärtustele

Ave Roots, Märt Masso

Imre Tõekalju Pikaajaliste laenude võtmise mõju finantskäitumisele Rein Murakas
Rene Juuse Kaitseväekohustusealiste noormeeste tervise enesehinnang ja seda mõjutavad tegurid Avo Trumm
Karl Erki Jürgen Sotsiaalvõrgustikel põhinevate veebikeskkondade kasutus ja eluga rahulolu Eestis

Kadri Rootalu, Maria Murumaa-Mengel

Joonas Ojap Normid ja väärtused Eesti meeste laste saamise soovide mõjutajana Mare Ainsaar
     
2013/2014    
     
Keiu Lutschan Noorte naispoliitikute hinnangud poliitilise karjääri võimalikkusele Kairi Kasearu
Mari Raudsepp Välismaal töötavate isade  käsitlused kaugisaks olemisest Dagmar Kutsar
Häli Ann Reintam Eesti elanikkonna hoiakute muutumine immigratsiooni suhtes 2004 - 2012 Rein Murakas
Anna Lindpere Lahutatud naise representatsioon aastatel 1983, 1997 ja 2013 ajakirjas Eesti Naine Kadri Rootalu, Peeter Vihalemm
Liina Eamets Naiste eelistatud töökoormuse ja seda mõjutavate tegurite analüüs

Kairi Kasearu, Avo Trumm

Kerli Kanamäe

Eesti elanike immigratsiooni suhtumine erakondliku eelistuse jaotuse põhjal Euroopa sotsiaaluuringu IV-VI vooru andmetel Kandela Õun

Laura Varandi

Homo- ja heteroseksuaalsete inimeste tõlgendused seksuaalvähemuste meediakajastusest ETV saate “Vabariigi kodanikud” näitel Judit Strömpl
Virve Kass Perevägivalla ohvrite kogemused abi otsimisel Eestis Judit Strömpl
Paula Koppel

Ressursid ja võimaluste struktuur, mis mõjutavad Eesti venelaste ettevõtjaks kujunemist. Kolme ettevõtja võrdlus.

Märt Masso
Diana Veeret Eesti elanike finantskäitumist mõjutavad tegurid tarbimis-ja kiirlaenude võtmise näitel perioodil 2006-2012 Rein Murakas
Hele Lõhmus Piiriülese laienemise võimalikkusest Eesti keskmise ja väikese suurusega ettevõtete Lätti laienemise näitel Rein Murakas
Kaisa Laurimaa Jalgrattaga sõitmine kui elustiil Tartu linna näitel Andu Rämmer
     
2012/2013    
     
Tanel Meiel Kaitseliidu tegevliikmete poliitilised eelistused H. Käärik
Helena Anijalg Immigrantide ja riigis sündinute eluga rahulolu perestruktuurist lähtuvalt M. Ainsaar
Merit Kangro Üliõpilaste partneri eelistused ja nende muutumine aastatel 2001-2013 K. Kasearu
Katre Kikkas Soolise segregatsiooni ja sooväärtuste seosed Eesti tööturul A. Roots
Ivar-Endrik Eiche Ametiühingute mõju soolisele palgalõhele M. Masso
Maarja Vollmer Uusimmigrantidest noorte Eesti ühiskonda integreerumise kogemused J. Strömpl
Kadi Lutter Miks töötavad inimesed madalapalgalistel töökohtadel? Eesti turvatöötajate näide A. Roots, J. Strömpl
Liisi Lillipuu Vanuse mõju karjäärimobiilsusele Eestis siirdeperioodil aastatel 1989 - 2006 A. Roots
Hannes Rõõs Nõo Reaalgümnaasiumi õpilaste väärtused 2011.aasta kevadel A. Rämmer
Kaspar Nisu Kas kahe tuntud brändi ühendamine suudab tagada müügiedu: AS Olerex ja AS Coffee IN koostöö Põltsamaa Olerexi teenindusjaamas R. Murakas
     
2011/2012    
     
Liisbet Aland Venekeelsete koolinoorte hinnangud ja ootused õpetaja ning kooli rollile lõimumisprotsessis: Tartu linna näide Tatjana Kiilo
Helen Hein Noorte tõlgendused suhtlusportaalidest kui sotsiaalsed representatsioonid Andu Rämmer
Juhan Kaalep Pereloomelised hoiakud Euroopa riikide võrdluses Kairi Kasearu
Liisa-Evi Kesselmann Vanemate lahutuse mõju lapse kiindumuse dimensioonidele: ärevusele, sõltuvusele ning lähedusele Kairi Kasearu
Kristel Kukk Tarbimise roll eelteismeliste elus: riietuse olulisus populaarsuse saavutamisel ja sotsiaalse tõrjutuse kujunemisel Mai Beilmann
Hedi Kütt Sõja piiramine – reeglid tsiviilelanikkonna kohtlemiseks sõjas ja nende järgimine Henn Käärik
Ülo Leppik Religiooniõpetuse mõju hindamine indeksite abil Rein Murakas
Raul Lobanov Asukohamaa valiku kriteeriumid eestlaste ning välismaalaste paarisuhetes Tarmo Strenze
Alvar Oona Eesti- ja venekeelsete inimeste väärtushinnangud EVS andmete põhjal: 1990; 1995; 2008 Andu Rämmer
Kadri Pulles Arusaamad vanema poolt sooritatud lapseröövidest Kairi Kasearu
Marju Tomp Eesti ja väliseesti põhikooli õpilaste hinnangud oma koolile ja kodule Tarmo Strenze
     
2010/2011    
     
Maire Forsel Kommunikatsioon ja motivatsioon kaugtöös Eesti kaugtöötajate näitel Andu Rämmer
Hans Hõrak Tartu Ülikooli üliõpilaste hoiakud immigratsiooni, multikultuursuse ja võimalike immigrantide suhtes Andu Rämmer
Karin Jõers-Türn Teismeliste kodutööd ja nende põhjendused Kairi Kasearu
Liina Kaldmäe Suhted vanavanematega – kultuuridevaheline võrdlus Eesti ja Costa Rica tudengite näitel Kairi Kasearu
Gerti Karilaid Sugu ja haridus töötamise jätkamise mõjutajatena pärast 60. eluaastat, Soome ja Eesti võrdlus Mare Ainsaar
Ketlin Kevvät Pereväärtused ja nende edasikandumine kolme põlvkonna näitel Kairi Kasearu
Andres Kukk Ajateenijate patriotism Eesti Kaitseväes aastatel 2008-2010 Rein Murakas
Tarmo Laaniste Sotsiaalsed faktorid, mis mõjutavad tegevteenistuses olevate ohvitseride osalemist täiendusõppes Rein Murakas
Kirsika Luha Teismeliste sõprussuhete loomise ja säilitamise ajendid küberkeskkonnas Dagmar Kutsar
Merle Lust Taasiseseisvumise järgselt Eestisse rännanud isikute kohanemisnarratiivid. Pilootuuring Judit Strömpl
Kadri Lüüs-Ploomipuu Rahvuslik tolerantsus Prantsusmaal elavate eestlaste näitel Dagmar Kutsar
Kai Maasoo Söömishäireid pooldavad veebikeskkonnad: eestikeelsete internetilehekülgede sisuanalüüs Kairi Talves
Kadri Pelisaar Individualismi ja kollektivismi väärtuste põlvkondadevaheline edasikandumine Kairi Kasearu
Kristel Pikk Väikelast kasvatavate emade töölesiirdumist mõjutavad tegurid (ühe riigiasutuse näitel) Avo Trumm
Merilin Seepter Sotsialiseerimine ja teadmiste seletav taastootmine multifilmi diskursuse kriitilise analüüsi näitel Dagmar Kutsar
Meeli Semjonov Ajude väljavool Eestist välismaal õppivate magistrantide näitel Andu Rämmer
Bianka Tammsaar Eesti meeste ja naiste individuaalsed väärtushinnangud kui töötuse riskitegurid Mare Ainsaar
Katre-Liis Treufeldt Kas välismaalt saab parema mehe? Eesti naiste abielud ja paarisuhted välismaa meestega. Tarmo Strenze
Urmo Uiboleht Ebavõrdsus Eesti koolide vahel – eliitkooli, erakooli ja tavakooli võrdlus Tarmo Strenze
Neveli Uibos Ema ja lapse arusaamad ema kasvatusstiilist Kairi Kasearu
     
2009/2010    
     
Moonika Batrakova Inimtegevus sotsioloogiliste teooriate ja sotsiaalsete muutuste vaatenurgast Tarmo Strenze
Peeter Einbaum Eesti (vanem)allohvitseride sotsiaalsed tagatised ja teenistustingimused Rein Murakas
Edith Kaldma Ideoloogilised manipulatsioonid: kristluse ja kommunismi võrdlus Tarmo Strenze
Käärt Kaljuvee Võim ja domineerimine Max Weberi, Pierre Bourdieu ja Michel Foucault' käsitlustes Henn Käärik
Kairit Kall Vanemate sotsiaalmajandusliku staatuse ja lapse intelligentsuse vaheline seos: meta-analüüs Tarmo Strenze
Mats Kivistik Intervjuu kestus ja seda mõjutavad tegurid. Analüüs Euroopa Sotsiaaluuringu 2002-2008 andmestike põhjal Liina-Mai Tooding
Kira Kljattšenko Eestlaste ja venelaste erinevused hoiakutes integratsiooni-poliitika suhtes ja seda mõjutavad tegurid Avo Trumm
Irma Mets Narr ja narrus sotsioloogi pilguga: mõningaid aspekte Henn Käärik
Kaie Peterson „Kahe koduga“ noored ja nende heaolu Dagmar Kutsar
Jüri Pilviste Üliõpilaste rahvusvahelist mobiilsust soodustavad ja takistavad tegurid Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna näitel Rein Murakas
Annika Roosa Perestruktuuri ja peresuhete mõju lapse suhetele eakaaslastega Kairi Kasearu
Jekaterina Stepanova Noorte eestlaste ja venelaste pereloomelisi kavatsusi mõjutavad tegurid Kairi Kasearu
Mari-Liis Suiste Eneseväljenduslike väärtuste sõltuvus keskkonnast ja teatud generatsiooni kuulumisest Andu Rämmer
Artjom Suvorov Tartu linna eliitkooli ja tavakooli gümnasistide tuleviku perspektiivid ning nende võrdlus kahe kooli näitel Tarmo Strenze
Liis Tigane Sotsiaalmajanduslik ebavõrdsus Tallinna piirkondade vahel Tarmo Strenze
Marianne Võime Internetikasutus ja internetisõltuvuse võimalikkus Tallinna Prantsuse Lütseumi põhikooliõpilaste näitel Dagmar Kutsar
     
2008/2009    
     
Heidi Aljas Perekonnaseisu seos pereloomeliste väärtushinnangutega Eestis Kairi Kasearu
Triin Esko Usaldus ühiskonna toimimise mõjutegurina: Eesti, Poola, Rootsi, Taani ja Soome riikide võrdluses Andu Rämmer
Hanna-Liina Kalamees Noorte probleemkäitumise seos vanemate hooliva kasvatusstiiliga Kadri Soo
Maili Kapp Sportimissagedus väljaspool kooli ja selle seos testiskoori tulemustega matemaatikas TIMSS andmete põhjal Kadri Rootalu
Meelis Kõressaar Eesti akadeemilised tudengiorganisatsioonid läbi sisemise ning välise perspektiivi Andu Rämmer
Merle Merilain Tartlaste elukohavahetuse trendid ja põhjused ankeetküsitluse „Tartu ja tartlased“ 1998 ja 2008 põhjal Rein Murakas
Kadi Oja Teadusuuringute kasutamine Eesti seadusloomes Eero Liivik 
Aare Kasemets    
Merje Rask Sündimus ja lasteaiakohtade arv Eestis Kadri Rootalu
Õnnela Räim Gümnasistide haridusplaanid kui regionaalse taastootmise ressurss Saare maakonna näitel Hans Dsiss
Olivia Soosaar Leinatöö efektiivsus 9-12-aastaste laste näitel Karmel Tall
Ingrid Starovoitov Krooniliste C-hepatiidi haigete tervisega seotud elukvaliteet ravi ajal Eestis Agnes Parmas
Piret Susi Brändi eelistusi mõjutavad tegurid kaubamärgi Christian Dior näitel Andu Rämmer
Kristel Toom Meeste ja naiste kõrgema palga erinevused Omnibuss uuringu naäitel aastal 2003 ja 2008 Rein Murakas
Sille Vahaste Kodu või kool: kumb on olulisem õppeedukuse mõjutajana? Tarmo Strenze
     
2007/2008    
     
Kaisa Arge Stabiilsus ja mobiilsus siirdeperioodi alguses (1966.a. hariduskohordi longituuduurimuse andmete põhjal) Ave Roots
Aleksandr Dusman Parenthood motivation in five European countries Kairi Kasearu
Kadri Jäger Identiteedi kujundamine tarbimisühiskonnas: Zygmunt Baumani käsitlus Tiina Nuum
Laura Järve Eesti eelteismeliste ja teismeliste tarbimise analüüs: uuringu „Noorte elustiil 2007“ põhjal Andu Rämmer
Alice Kivistik Ideaalse partneri kujund Eestis, Soomes ja Leedus Kairi Kasearu
Karin Koopuu Põlvkondadevaheline sotsiaalne mobiilsus kui sotsiaalset kapitali mõjutav tegur Signe Schulz
Siret Kotka Keskklassi kujunemisest Eestis Iiris Pettai
Karolin Kõrreveski Filantroopia Eestis eraisikute ja ettevõtete näitel Agnes Alvela
Kristi Liiv Sotsiaalse ebavõrdsuse representatsioon Postimehes ja Valgamaalases aastal 2006 Ragne Kõuts-Klemm
Inger Lilles Ametite prestiiž Eestis Tarmo Strenze
Merike Merila Töötajate rahulolu organisatsiooni X näitel Rein Murakas
Asja Mihhalitšenko Sotsialismi õhutatud militarism Alam-Sahaara näitel Tiina Nuum
Kerli Mooses Füüsilise aktiivsuse edasikandumine eluea jooksul ja seda mõjutavad tegurid Liina-Mai Tooding
Ilme Olev Perepoliitika kajastamine Eesti meedias 2007.aastal. Meedia monitooring Mari Kalkun, Dagmar Kutsar
Margot Paali Väärtushinnangute transformatsioon siirdeühiskonnas sissetuleku põhjal Andu Rämmer
Ene Reedi Eesti elanikkonna puhkamiskäitumine Kadri Rootalu
Nele Rent Pärnu Kultuuriklubi (1988-1990). Ühe kodanikuühenduse retrospektiivne analüüs Judit Strömpl
Birgit Rootsi Põlvkondadevaheline sotsiaalne mobiilsus nelja põlvkonna lõikes 1966.aasta Eesti longituuduurimuse näitel Ave Roots
Helena Saar Rahulolu kommunikatsiooniprotsessiga SA TÜK Lastekliiniku näitel Karmel Tall
Helen Sutt Eesti leibkondade sissetulekustruktuuri prognoosivad tegurid aastatel 1996–2006 leibkonnauuringute andmete alusel Rein Murakas
Liis Talvis Vanemate haridustase eesti noorte väärtushinnangute mõjutajana uurimuse „Tallinna õppurite haridus- ja tööväärtused 2007“ alusel Andu Rämme
Anu Tõnurist Kiusamine Eesti koolides. Millistes koolides on risk suurem? Tarmo Strenze
Kärt Vajakas Põlvkonnasisest sotsiaalset mobiilsust mõjutavad tegurid Eestis 1991 – 2007 Ave Roots
Mare Vakker Põhikooli lõpetajate ja nende vanemate ootused haridustee jätkamiseks Tartu Veeriku Kooli näitel Kairi Kasearu
Merit Valge Karl Mannheimi intellektuaalide sotsioloogia tänapäeva Eesti kontekstis Tiina Nuum
Vello Veltmann Hariduslik stratifikatsioon Eesti koolides kapitaliteooria valguses Tarmo Strenze
Merle Vingerfeld Kaupluste vaateakende reklaam kui konstrueeritud elustiili mudel Mai Beilmann
     
2006/2007    
     
Helen Allik Sünkroonne on-line fookusgrupp kui sotsiaalteaduslik uurimismeetod Rein Murakas 
Kadri Jürisoo Kooselupaaride nägemus abielust Kairi Kasearu
Hanna-Liina Linnasmäe Programm "Euroopa noored" ja selle mõju Eestis aastatel 2000-2006 Rein Murakas
Tarmo Loderaud Ajateenijate füüsiliste võimete areng sõduribaaskursuse jooksul Eesti kaitseväes Aasa Must
Taimi Nilson Väljalangevus põhikoolist 1995 - 2005 Liina-Mai Tooding
Kalle Nurk Õpingute katkestamine Eestis: probleem ja lahendused Rein Murakas
Anna-Liisa Peebo Interneti-tutvuste loomine rate.ee näitel Kairi Kasearu
Rainer Reile Äärealade heaolu probleemid ja heaolu vajadused ühe Lõuna-Eesti omavalitsuse näitel Avo Trumm
Signe Reinumägi Perekonna kujutamine Eesti koolide inimese- ja ühiskonnaõpetuse õpikutes 2006/2007. õppeaastal Kairi Kasearu
Annette Schultz Haridusplaane mõjutavad tegurid Tartu põhikoolilõpetajate näitel Hans Dsiss
Eneli Siirman Pöidlaküüt kui sotsiaalne akt Eesti üliõpilaste näitel Andu Rämmer
Hella Suvi Probleemsete laste ja noorte kujutamine Eesti ajakirjanduses "Postimehe" näitel Judit Strömpl
Eve Telpt Palgatöö ja majapidamistöö ühitamine Eestis: hoiakud ja tegelikkus Mare Ainsaar
Hedi-Liis Toome Sotsiaalne teater tänapäeva Eestis teater NO99 näitel:deklaratsioonid ja retseptsioon Külliki Korts, 
Ester Võsu    
Triin Väinola Eesti poliitikute ajaveebimaastik: kirjeldamisest ja kategoriseerimisvõimalustest Irja Toots
     
2005/2006    
     
Mai Beilmann Eesti leibkondade tarbimisstruktuur sissetulekute muutumise taustal perioodil 1992-2003 Rein Murakas
Annika Jalak Sissetulekute diferentseerumise ja mobiilsuse muutused longituuduuringu andmetel Rein Murakas
Kadri Kull Ametialane sooline segregatsioon Eestis Anu Laas
Piret Kütt Faktorid, mis mõjutavad patsiendi ja arsti vahelise usaldussuhte kujunemist Kadri Aas
Kristiina Omri Rahvusvaheliste võrdlusuuringute spetsiifika Eestis Rein Murakas
Liina Raudik Kutsahariduse käsitlusi Eesti suuremate ajalehtede arvamusartiklites aprill 2005 -aprill 2006 Rein Murakas
Marit Rebane Vananemise mured ja rõõmud Eesti üleminekueas naistel Marju Selg
Martin Rebane Sotsioloogia teooria ja empiiria mõningaid aspekte Henn Käärik
Linda Rootamm Venekeelne elanikkond Eestis: seoseid tajutud diskrimineerimise, vähemusrahvuse identiteedi ja majanduspoliitilise rahulolu vahel Kairi Kasearu
Triin Ruus Euroopa Liidu regionaalpoliitika rakendamine Eestis kohalike omavalitsuate struktuurifondide kasutamise näitel Rein Murakas,
Tarvo Kungla    
Helina Salme Teatripubliku nägemusi teatrist Eesti ühiskonnas aastal 2006 Judit Strömpl
Henri Sepp Tartu Ülikooli üliõpilaste majanduslik olukord ning selle mõju akadeemilisele toimetulekule Andu Rämmer
Igor Tšurkin Tallinna Tõnismäe Reaalkooli turvalisuse probleeemid Judit Strömpl
Riina Tõugu Kultusevastase mõtteviisi mõju usuvabaduse tagamisele Rein Murakas,
Alar Kilp    
Lauri Veski Eesti empiirised sotsiaaluuringud 1965-2002 Rein Murakas
Maarja Voitka Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna üliõpilaste akadeemiline edasijõudmine: soo, õppekoha finantseerimise ja sisseastumiseksamite mõju Olev Must
Aare Värk Tööväärtused ja neid mõjutavad tegurid Andu Rämmer
Vaike Võõbus Sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika 3+2 õppekava toimimise hindamine Dagmar Kutsar
     
     

Sotsiaalpoliitika ja sotsiaaltöö 3+2 õppekava bakalaureusetööd

     
2015/2016 Teema Juhendaja
     
Laura-Liis Õnneleid Tervishoiu sotsiaaltöötajate koostöö klientidega ja erinevate spetsialistidega D. Narusson
     
2014/2015    
     
Andreas Rääsk Sotsiaalpedagoogiline lähenemine töös probleemidesse sattunud noortega rahvusvahelise kirjanduse põhjal M. Selg
Ingrid Matela Asenduskodude üleminek perekodu vormile ühe Eesti asenduskodu näitel M. Linno
Eleanoora Tint ,,Trepist üles või trepist alla” - varjupaiga teenuse kasutajate resotsialiseerumise perspektiivid Tartu linna Varjupaiga kodutute näitel J. Kõre
Linda Lääts Piiratud teovõimega täiskasvanute eestkoste ja inimõigused kohaliku omavalitsuse ja juriidilisest isikust eestkostjate pilgu läbi R. Sirotkina
Helen Seppa Sotsiaaltöötajate tõlgendused psüühiliste erivajadustega inimeste eluilmast M. Selg
Regita Saksing Alaealiste õigusrikkujate erikoolis kohtlemise hetkeseis ja selle võrdlus kahekümne aasta taguse ajaga. Autoetnograafiline uurimus J. Strömpl
Liis Sildnik Kesk- ja kõrgharidusega emade kogemused pärast lapsepuhkust tööturule naasmisel A. Roots
Kristi Asser Eesti elanikkonna hoiakud pagulaste suhtes ja seda mõjutavad individuaalsed tegurid M. Ainsaar
Margit Hiiekivi Naiste kogemused paarisuhtevägivallast väljumisel ja abi saamisel K. Soo
Kadri Tomson Puudega laste väärkohtlemine spetsialistide perspektiivist K. Soo
Jane Peiponen

Meestevastane vägivald lähisuhetes – meeste kogemused naistepoolse vägivallaga

J. Strömpl
Aira Udras Sotsiaalpedagoogide igapäevatöö kooskõla koolisotsiaaltöö kutsestandardiga M. Selg
Tiia Kütt Naiste käsitlused vaimsest vägivallast paarisuhetes K. Soo
Valdis Oja Meestevastane vägivald heteroseksuaalsetes paarisuhetes K. Soo
Anneli Jukk Õpilaskodus elamine laste ning nende vanemate kirjeldustes M. Linno
Sigrid Siimann Koolinoorte riskikäitumine Tartu 2014/15 noorsoouuringu andmetel R. Murakas
Tiia Orlovski Kriminaalhooldajate ametiidentiteet Tartu Vangla kriminaalhooldusosakonna näitel J. Strömpl
Kai Jürmann Pere tugiisiku teenuse praktika ühes Lõuna-Eesti väikelinnas lastekaitsespetsialisti, tugiisiku ning kliendi vaatenurgast M. Linno
Monika Laan Vananemise kogemused Eesti kontekstis üle 65-aastaste inimeste seas kvalitatiivse uurimuse näitel R. Sirotkina
Eve Metsniin Tööturu- ja aktiveerimisteenused pikaajalistele töötutele Viljandimaa piirkonna näitel  J. Kõre
Ann Tooming Koolisotsiaalpedagoogi töö aluseks olevad teadmised M. Selg
     
2013/2014    
     
Signe Algma Sotsiaalne ettevõtlus kui üks sotsiaaltöö vorm Eestis sotsiaalse ettevõtte ja kohaliku omavalitsuse koostöö näitel Mervi Raudsaar
Mari-Liis Tori

Kriminaalhooldusametnike erialane ettevalmistus töötamaks perevägivalla eest kriminaalhooldusele suunatud isikutega

Judit Strömpl
Gvido Kubulnieks Sotsiaaltöö sotsiaalametis: kliendi- või dokumendikeskne? Marju Selg
Merili Kõivo Eesti lasteombudsmani institutsioon: loomine ja esmased kogemused Dagmar Kutsar
Astrit Kukk Valgamaa kohalike omavalitsuste lastekaitsetöö tegijate töö koolikohustust mittetäitvate lastega Merle Linno
Daisi Tatar Kriminaalhooldaja kui sotsiaaltöötaja Judit Strömpl
Piret Vöö Kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja füüsiline töökeskkond Marju Selg
Terje Saar Varjupaigataotlejate elukorraldus Illuka Varjupaiga Vastuvõtukeskuses - väljakutse sotsiaaltööle Andu Rämmer
Siret Koor Pro-ana ja pro-mia elustiili tähendused ja tervis: sotsioloogiline perspektiiv Rainer Reile

Johanna Toplaan

EELK Tartu Pauluse koguduse sotsiaaltöö Merle Linno
Marie Niitsoo Töö laste, noorte ja peredega Hollandis organisatsiooni Spirit näitel Merle Linno
Marta-Liina Kanter Üle 80-aastaste abivajadusega eakate subjektiivne heaolu kodustes tingimustes ja hoolekandeasutuses Reeli Sirotkina
Gete Tammann Eesti tudengite arusaamad enda õnnelikkusest ja subjektiivsest heaolust Andu Rämmer

Anneli Aasmaa

Kasvatajate arusaamad asenduskodus elavate erivajadustega noorte ettevalmistamisest iseseisvaks eluks Marju Selg
Kadri-Ann Lee Alaealiste uimastitarvitajate rehabilitatsioon Tallinna Laste Turvakeskuse töötajate arvamuste põhjal Reeli Sirotkina
Gerda Heinma Asenduskodus elavate laste suhtumine samasooliste paaride lapsendamisõigusesse Dagmar Kutsar
Jaana Kala Vanemate arvamus kasvatusest ja karistusest Kadri Soo
Kätlin Joost Laste saamise mõju võimutasakaalule peresuhetes Kairi Talves
Martin Parts Maasotsiaaltöö eripära ja nõukogude-aegsete kortermajadega seotud probleemid sotsiaaltöötaja vaatepunktist Marju Selg
Reili Rand Meeste ja naiste poliitiline orientatsioon ning hinnangud perepoliitika vajalikkusele Eestis Mare Ainsaar
Eveli Allik

Erivajadusega lapse tugiisikutöö haridusasutuses tugiisikute pilgu läbi

Merle Linno
Taavet Tomberg Kogemusnõustamine töös psüühiliste erivajadustega klientidega. Ülevaateuuring erialase kirjanduse põhjal.

Reeli Sirotkina, K. Mäe

Marion Soostar Kooli füüsilise keskkonna roll pedagoogide ja õpilaste heaolu loomisel Tartu Herbert Masingu Kooli näitel Marju Selg
Merle Zborovsky Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskuses tehtav sotsiaaltöö töötajate kirjelduse alusel Merle Linno
Helena Heidemann Laps kehtivas ja planeeritavas alaealiste õigusrikkujatega tegelemise süsteemis Dagmar Kutsar
Maibell Neemsalu Maasotsiaaltöötajate kogemused tööst „rändperedega“ Marju Selg
Otto Fomotškin Eesti poliitilised diskursused pagulaspoliitikas Judit Strömpl
Deivi Sarapson Noorsootöös osalemist motiveerivad tegurid Andu Rämmer
Maarja-Liisa Aasna Diskussioon lastetoetuste ja vanemapuhkuste teemadel Eestis aastatel 2009 - 2013 Eesti kolme suurema päevalehe kajastusel Mare Ainsaar
     
2012/2013    
     
Maili Mäehunt Tsüstilise fibroosi haiged räägivad oma igapäevaelust M. Selg
Kaie Lomp Mehe välisriiki tööle siirdumise mõju perekonnaelule pereema vaatenurgast R. Sirotkina, K. Kasearu
Sille Sepp Tervisliku eluviisi tähendused ja selle järgimist suunavad tegurid ülekaaluliste inimeste näitel R. Reile
Kairiin Olli Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste kasutamine eakate hoolekandes projekti "Virtuaalsed eakate hooldusteenused Läänemere saartel" näitel R. Sirotkina
Helen Karu Rääkimata jutud lapsendamisest - eluloouurimus M. Linno
Maris Kartau Lapse igapäevaelu peale mõlema vanema välismaale tööle siirdumist: lapse perspektiiv D. Kutsar
Eva Leppik Vanemliku hooleta lapse perre võtmine – kuidas sünnib otsus? A.Trumm
Liis-Marii Mandel Lapse osalemine kodustes majapidamistöödes 6. klassi õpilaste hinnangul D. Kutsar
Dan Lõhmus Laps – „Human being“ või „Human becoming“? Koolieelikute ja nende vanemate käsitlused seoses jalgpalliharrastusega D. Kutsar
Kati Okkas Eliit- ja tavakooli õpilaste haridusplaanide kujunemine T. Strenze
Katrin Krass Lapse lootusrikkus ja heaolu enesehinnang D. Kutsar
Eneli Philips Laste kaasamine ja osalus otsustusprotsessides: erinevate lapse õigustega tegelevate institutsioonide ning noorte-organisatsioonide esindajate tõlgendused Eesti praktikast M. Linno, A. Reinomägi
Irja Sõnum Eakatele suunatud sotsiaalteenused ja nende võimaldamine maapiirkondades kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötaja hinnangul nelja omavalitsuse näitel R. Sirotkina
Airika Põldkivi Lapse väärkohtlemine lastekaitsetöötajate tõlgenduses J. Strömpl
Maia Markus Eetilised konfliktid sotsiaaltöös lastega tegelevate sotsiaaltöö spetsialistide kirjelduste alusel M. Selg
     
2011/2012    
     
Kristina Avdonina Sotsiaaltöö eripära vene keele ja vanausuliste kultuuri mõjutustega piirkonnas: Alatskivi, Kasepää, Vara valdade näitel Marju Selg
Karilin Engelbrecht Eesti noorte tõlgendused rassismist, seksuaalvähemustest ja puudega inimestest kampaania “Erinevus rikastab” näitel Andu Rämmer
Siiri Jaakson Dementsetele eakatele pakutavate teenuste kättesaadavus ja vastavus dementsusest tingitud erivajadustele Jüri Kõre
Anu Järvepera Külaraamatukogu roll maasotsiaaltöös Marju Selg, Karis Reilent
Ingel Kadarik Gümnaasiumist tööle: miks ja kuidas? Avo Trumm, Märt Masso
Kairi Kont Sotsiaalne töö Eesti NSV lasteaias ja koolis ajakirja „Nõukogude Kool“ põhjal Marju Selg
Mairi Kruuts Asenduskodus kasvavate erivajadustega laste arvamused iseseisvaks eluks valmisolekust Merle Linno
Merle Kure Tartu Vangla töötajate suhtumine rehabilitatsiooni: kvalitatiivne analüüs Judit Strömpl, S. Agajev
Eelika Külmallik Külaraamatukogu roll kogukonnapõhises maasotsiaaltöös Marju Selg
Kaie Lomp Mehe välisriiki tööle siirdumise mõju perekonnaelule pereema vaatenurgast Reeli Sirotkina, Kairi Kasearu
Maili Mäehunt Tsüstilise fibroosi haiged räägivad oma igapäevaelust Marju Selg
Kadri-Ann Mänd Noorte vaba aja sisustamise harjumused ja eelistused Toila valla näitel Avo Trumm
Katrin Pihl Endiste vangide integreerimine Eesti tööturule – endiste kinnipeetavate perspektiiv Märt Masso
Kristi Raudsepp Asenduskodu laste ja noorte identiteet Merle Linno
Teele Saarestik Eesti teismeliste alkoholitarbimise seosed narkootikumide tarbimise ja õigusrikkumiste toimepanemisega Kadri Soo
Tiina Talts Euroopa Sotsiaaluuringus vastamisest keeldumine Eestis. Vastamisest keeldumise põhjused respondendi vanuse ja soo lõikes 2008. ja 2010.aasta uuringute andmetel Mare Ainsaar
Marion Tamberg Hoolitsevad, aga ebakompetentsed. Noorte hoiakud ja suhtumine vanemaealistesse Kairi Kasearu
Marion Teder Pereterapeudi, perelepitaja ja advokaadi arvamus perekonfliktide lahendamisvõimaluste kohta Eestis Kairi Kasearu
Kristina Timmusk Erikoolis õppinud noored räägivad erikoolist ja oma tulevikuperspektiivist Dagmar Kutsar
Talis Tobreluts Suhteliselt ilmajäetud ja rahulolevad Eestis ESS-2010 andmestikul Dagmar Kutsar
Karolin Tohv Teismelisena emaks? Teismelisena emakssaanute käsitlused Dagmar Kutsar
Klarica Topper Lapsendamine Eestis: spetsialistide vaatenurk Merle Linno
Kerli Vals Riiklikult toetatud õpilaskodude kohtadel olevatele lastele õpilaskodus pakutavate teenuste ja tegevuste kaardistamine  Merle Linno
     
2010/2011    
     
Mari Agur Haiglaravil viibivate patsientide tervisliku seisundi parandamisele orienteeritud tegevused J. Strömpl
Signe Arumäe Õpilaskodu koht Eesti lastekaitsetöö maastikul – kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajate arvamus M. Linno
Maie Bratka Võrgustikutöö Viljandimaa lastekaitsetöötajate käsituses M. Linno
Arzu Gulijeva Tartu Laste Turvakodu poolt pakutavad teenused perevägivalda kogenud lastele J. Strömpl
Anneli Haabu Esmasünnitanud emade motivatsioon saada lapsi: isiklik valik või ühiskonna surve D. Kutsar
Meili Heero Asenduskodus kasvavate laste võimalused ja valmisolekud iseseisvasse ellu astumisel M. Linno
Kaisa Karabelnik Ettevõttesotsiaaltööst Põhja-Ameerika ja saksakeelsete maade näitel M. Selg
Kristiina Keiso Eestlase abielu võõramaalasega D. Kutsar
Karin Kiis Autonoomsuse ja tööprotsessi kaasatuse mõju 30-50 aastaste Eestis elavate inimeste eluga rahulolule, erinevused meestel ja naistel M. Ainsaar
Gerli Kuus Noorsootöötajate tööalased pädevused ja koolitusvajadused Tartu linna noorsootöötajate näitel J. Strömpl
Kerli Kõiv Vanavanema ja lapselapse nägemus kohanemisprotsessist perekonnas, kus puudub vanem K. Kasearu
Indrek Kõre Pikaajaliselt töötute osalemine tööturumeetmetes töötute klubi näitel A. Trumm
Julia Käis Võimu jaotumine paarisuhetes olevate partnerite tasandil – Eesti ja Saksamaa võrdlus K. Kasearu
Katri Laanisto Eesti koolisotsiaaltöö vs sotsiaalpedagoogika Tartu linna näitel J. Strömpl
Marge Laks Täiskasvanud tütre ja tema ema vaheline emotsionaalse toetuse vahetus tütre pilgu läbi R. Sirotkina
Maiu Lünekund Sotsiaaltöö raskustesse sattunud noortega Soome Noortekeskuse näitel J. Strömpl
Anni Mälgi Lapse ja vanaema vahelist suhet mõjutavad tegurid K. Kasearu
Oliver Nahkur Isikutevaheliste suhete konfliktsuse esialgne indeks R. Taagepera, R. Murakas
Kairi Nool Hälbekäitumise ilmingud Eesti Waldorfkooli õpilaste seas K. Soo
Laura Oimet Intellektipuudega inimestele suunatud projekti hindamine ühe kliendi näitel R. Sirotkina
Terje Ploom Lapseeas kogetud seksuaalsele väärkohtlemisele tähenduse andmine täiskasvanuna M. Linno
Kaire Sardis Psüühikahäiretega inimeste tööhõivesse kaasamist mõjutavad inimesest ja keskkonnast lähtuvad faktorid Tartu maakonna spetsialistide hinnangul J. Kõre
Tiina Taim Sotsiaalpedagoogi roll Eesti õppenõustamiskeskustes M. Linno
Sirje Tarasov Tööpraktika tulemuslikkus Põlvamaa pikaajaliste töötute näitel A. Trumm
Evika Tima¹ova Eesti Waldorfkoolide õpilaste delinkventne käitumine ja selle seos sõprade käitumisega K. Soo, K. Ilves
Uku Visnapuu Eesti noorsootöötajate ja tööandjate hinnangud noorsootöötajate koolitusvajadusele R. Murakas, A. Rämmer
     
2009/2010    
     
Kristina Anderson Rahvusvaheline lapsendamine Eestist: spetsialistide vaatenurk M. Linno
Anu Keskpalu-Käspri Eesti Waldorfkoolide noorukite peresuhete ja kooli mõju koolis toimetulemisele K. Ilves, K. Soo
Kaire Kolga Asenduskodus kasvanud noormeeste tulevikuplaanid – perekond, kodu ja töökoht K. Kasearu
Hanna Kotsjuba Prostituudid kui sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika võimalik sihtrühm K. Lamesoo
Marit Kurm Lastevaheline kiusamine lasteaias – lasteaiaõpetajate arvamused M. Linno
Reet Kõvask Psüühiliiste erivajadustega klientidele toetatud elamise teenuse osutamine: võimalused ja vajadused kolme institutsiooni näitel J. Kõre
Kiiri Lattik Erihoolekande töötajate arvamused Tervise Arengu Instituudi tegevusjuhendajate koolitusest R. Sirotkina
Astrid Mats Soolise võrdõiguslikkuse edendamine Tartu Linnavalitsuses nelja osakonna näitel A. Trumm
Gerli Nigul Õpetajakoolituses osalejate hinnangud noore õpetaja lähtetoetusele A. Trumm
Meiken Peets Sotsiaalne töö koolis sotsiaalpedagoogi ja koolijuhtide vaatenurgast M. Selg
Katrin Pihlap Esmakordselt ja korduvalt alaealiste komisjoni kutsutud noored Võru maakonna alaealiste komisjoni näitel K. Soo
Kaija Pokk Kodutööde jaotus Eesti perekonnas – kuivõrd oluline on haridus ning perekonnaseis? K. Kasearu
Merly Raudla Lapse väärtus kui lapse saamise põhjus Eestis – ema ja teismelise lapse näitel K. Kasearu
Marika Roots Perepiirid laste käsitluses D. Kutsar
Kersti Rõivas Õpilase ja õpetaja vaheline koolikiusamine õpilaste ja õpetajate käsitluses K. Ilves
Kadri Siiroja Kooli abipersonal õpilaste abistaja toetajana M. Selg
Asko Uri Avalikes huvides kodanikuühendusena tegutsemine Eestis, MTÜ Naiste Varjupaik näitel K. Ilves
     
2008/2009    
     
Katre Kahre Meeste vanemaksolemine ja kasvatusstiil kahe põlvkonna näitel K.Kasearu
Lenneli Noobel Tartu laste ja perekondadega tegelevate spetsialistide arvamus lapsevanemate vastutuse kohta M.Selg
Kai Peiel Kooli tugi- ja abipersonali kaasatus lapsesõbraliku koolikeskkonna loomisse M.Selg
Livia Pensa Pikaajaliste töötute rehabiliteerimine Tallinna näitel J.Kõre
Sirje Puhtvend Puuetega laste rehabilitatsiooni võimalused Valga maakonnas R.Sirotkina
Õnne Raamat Eakate hinnang oma toimetulekule ja heaolule ühe Viljandimaa omavalitsuse näitel R.Sirotkina
Triinu Riis Asenduskodu kui subkultuuride tekkimise keskkond K.Ilves
Heidi Rätsep Peredele suunatud teenuste kättesaadavus ja vastavus teismeliste emade vajadustele M.Selg
Airi Saaremaa Lastel surmakontseptsiooni areng K.Tall
Merlin Sepp Laste teadlikkus võimalikust abist probleemide ja murede korral M.Selg
Kadri Siiroja Kooli abipersonal koolisotsiaaltöö tegijana M.Selg
Erkki Trummal Arvutimängude tajumine ja mängimise riskid D.Kutsar
Mari Väljaots Sotsiaalabisüsteemidega hõlmatud Tartu perekondade lähivõrgustik M.Selg
     
2007/2008    
     
Laura Aaben Mittetulundusorganisatsioonide roll Eesti riiklike HIV/AIDS strateegiate kujundamises enne ja pärast Global Fund’i programmi J.Strömpl
Kai Alakivi Vanemate teadvustatus lapse õigustest D.Kutsar
Jana Elken Tugisüsteemide rakendamisest Kaagvere Erikoolis nelja programmi näitel J.Strömpl
Kati Granova Heaoluprobleemide mõju noorte paiksusele Petseri rajooni näitel A.Trumm
Kersti Kade Vanemate abi noortele täiskasvanutele Eestis ja Rootsis K.Kasearu
Maia Kajak Abivajajate eakate ja puuetega inimeste eluruumide kohandamine Tartu linna näitel. Kohandamistoetust saanud abivajajate hinnangud teenustele J.Kõre
Kaia Kingo Aeg koolieelikute käsitluses D.Kutsar
Aire Klaus Isikliku rehabilitatsiooniplaani funktsioonid psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekandeteenuste kontekstis ühe asutuse näitel R.Sirotkina
Eeva Koplimets Noorte elluastumiseks ettevalmistamine ja järelhooldus. Eesti asenduskodude töötajate nägemus D.Kutsar
Marian Kuusemäe Isiku enesehinnang, konservatiivsus, avatus ja hoiakud teisest rassist ja rahvusest sisserändajate suhtes Eestis M.Ainsaar
Kati Kuusk Koolivägivalla problemaatika ja muutumine ajas Karksi-Nuia Gümnaasiumi näitel K.Tall
Elerin Maisväli Lõuna-Eesti piirkonna sotsiaaltöötajate roll rehabilitatsioonimeeskonnas K.Oja
Vahur Mägi Väikekooli sulgemise sotsiaal-majanduslikud mõjud piirkonna arengule A.Trumm
Kaidi Orason Kaagvere Erikooli lõpetaja tulevikuplaanid J.Strömpl
Liina Osila Sotsiaal-kultuuriliste tegurite mõju mitte-eestlaste karjäärivõimalustele Ida-Virumaal A.Trumm
Kristel Paal Õpetajate ja sotsiaalpedagoogide koolivägivalla käsitlused J.Strömpl
Rigne Raudsepp Noorte esimene seksuaalkogemus D.Kutsar
Karis Reilent Kooli raamatukoguhoidjad koolisotsiaaltöö tegijatena M.Selg
Kaia Rohila Noorukite vägivallakogemused arengukeskkondades ja hinnangud keskkondade vägivaldsusele K.Soo
Mairi Roots Eesti jätkusuutliku arengu probleemid ja võimalikud teed arenenud heaoluühiskonna ülesehitamiseks J.Kõre
Ave Tooming Tartu linna puuetega inimeste elamispinna ümberkohandamine J.Kõre
Jana Tšernomorskaja Kriminaalpreventiivne töö alaealiste ja noorte täiskasvanutega ühe sihtasutuse näitel J.Strömpl
Eve Viks Kodutus Jõgeva linna sotsiaalmaja näitel K.Tall
Reet Viks Surma ja leina tunnetus ja kogemused teismelistel K.Tall
     
2006/2007    
     
Linda Paap Hasartmängusõltuvus kasiinokülastajate seas Karmel Tall
Ragne Urbas Minu unistuste isa. Põhikooli õpilaste kirjandite temaatiline analüüs Kadi Ilves, Marju Selg
Liis Masik Lastekodu kasvatajad selgitavad laste käitumisviise Marju Selg
Anneli Oja Abiturientide kooselulised hoiakud Dagmar Kutsar
Kadri Koppel Vaimse tervise teema kajastus Postimehes ja Päevalehes 1995., 2000. ja 2005. aastal Riina Kiik
Olga Bitkina Praktilised meetodid kooli sotsiaalpedagoogi töös Dagmar Kutsar
Karin Auväärt Lastekaitse erialadiskursus lastekaitse käsiraamatutes. Lapse arvamuse kuulamine ning koostöö lapsega Marju Selg
Keddi Jürgen Tartu linnas laste ja peredega tegelevate mittetulundusühingute enesetutvustus Marju Selg
Piret Reimann Noorte nõustamiskeskused Tartus, Tallinnas ja Viljandis Jüri Kõre
Hanna-Stella Haaristo Akadeemilise puhkuse võtmine ja selle põhjused Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna näitel Jüri Kõre
Jelena Nikitina Vaimupuudega laste iseseisvaks eluks ettevalmistamine ja selleks vajalikud oskused Kammeri kooli näitel Marju Selg
Elin Tuuling Lapsi kasvatavate "tavaperede" võrgustik ja abivajadus Marju Selg
Lauraliisa Heidmets Rõhuasetused sotsiaaltöötajate eetikakoodeksites: Eesti "Sotsiaalala töötaja eetikakoodeks" võrdluses teiste maade koodeksitega Marju Selg
Ervin Trofimov Traditsioonilise ning komplementaar/ alternatiivmeditsiini olukorra ülevaade Eestis ja Euroopas Dagmar Kutsar
Jane Ivanova Eesti lastekaitse erialadiskursus lastekaitse käsiraamatutes. Ema ja isa käsitlemine Marju Selg
Kaarel Talvoja Kodutute resotsialiseerimine MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik ja Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse võrdluses Jüri Kõre
Piret Kütt Homoseksuaalsuse avalikustamine ehk "kapist väljatulemine" Eesti geide näitel Dagmar Kutsar
Silja Koovit Kogukonnafondid Eestis Riina Kiik
     
2005/2006    
     
Helle Kuldmaa Eakate toimetulek ja sotsiaalteenuste vajadused Otepää vallas Reeli Sirotkina
Maia Kurim Postimees Online kommenteerijate homoseksuaalsuse mõistmine Anu Laas, Katri Lamesoo
Anu Pungar Sotsiaaltöö praktika sotsiaalse ebavõrdsuse leevendamisel Pärnu noorte näitel Dagmar Kutsar
Peeter Viigimets Lapse sotsiaalne kaasatus: lapsepõlvemälestuste analüüs Dagmar Kutsar
     
2004/2005    
     
Jane Männiste Eakatele pakutavad sotsiaalteenused "Carma" projekti alusel: ülevaade Euroopa riikide ja Eesti näitel Reeli Sirotkina
Kristi Viira Lapse subjektiivselt tajutud ilmajäetus vaba aja tegevustest Dagmar Kutsar
Gerli Külvet Suitsiidi läbi lähedase kaotanud inimesed kui potentsiaalne sotsiaaltöö sihtgrupp: nende lein ning toimetulekumehhanismid Karmel Saveljev
Krister Tüllinen Sotsiaaltöö hindamine kriminaalõiguslikus süsteemis, Tartu Vangla näitel Riina Kiik
Olga Hramtsova Pereprobleemide mõju laste käitumisele. X Linna Laste Turvakodu näitel Judit Strömpl
     
     

Sotsioloogia 4+2 õppekava bakalaureusetööd

     
2007 Teema Juhendaja
     
Aire Allpere Tallinnas elavate inimeste arusaam kodust Anu Laas
Liina Animägi Tervist tugevdavate käitumiste ja sotsiaalmajandusliku staatuse vaheline seos Eesti elutingimuste uuringu 1999.a andmete põhjal Kadri Aas
Anu Blum Üksikisad traditsiooniliste soorollide (peremudelite) taustal Katri Lamesoo
Eva Espe Sõda kui sotsiaalne fenomen 1920.aastate põlvkonna kollektiivses mälus Judit Strömpl
Evelin Espenberg Erinevate sotsiaalse tunnetuste strateegiad üleminekuperioodil Andu Rämmer
Jaanus Hallik Rahvuse konstrueerimine peaminister Ansipi sõnavõttudes 2005-2006: rahvusloome diskursiivsete strateegiate kriitiline analüüs Ragne Kõuts-Klemm, Külliki Korts
Reet Hermet Isa roll peres lapse esimestel eluaastatel kaasaegses Eesti ühiskonnas Kairi Kasearu
Tuuli Kaldma Eesti noorte kõrgharidusvalikud: keskkoolide ja kutsekoolide lõpetajate hariduspüüdlused ja edasiõppimisplaanid 1990.aastate lõpus Rein Murakas
Anneli Kao Töö- ja pereelu ühitamine Harjumaa naisjuhtide näitel Kairi Talves
Kajari Klettenberg Kaitseliidu organisatsioon ja vabatahtliku liikmeskonna motivatsioon Aasa Must
Eren Koorits Eesti elamuturu sotsiaalõiguslik analüüs (Ühe Tartu notari poolt 2006.a. tõestatud tehingute näitel Silvia Kaugia
Ülle Kullamaa Eestis sündinud vähemusrahvuste akulturatsioon Põlva linna näitel Judit Strömpl
Tõnu-Eerik Liivak Keskerakonna ja Reformierakonna ideoloogilised positsioonid ja nendes toimunud nihked 1995. ja 2007.a. valimis-programmide alusel Judit Strömpl
Lee Maripuu Kodune tööjaotus ja selle õigluse tajumine Anu Laas
Tuuli Mathisen Naisteajakirjade lugejate tarbimiskäitumine. Võrdlev analüüs naisteajakirjade "Eesti Naine", "Anne" ja "Stiil" näitel Anu Laas
Iris Meristo Toetatud elamise teenus kasutajate ja osutajate pilgu läbi Kadi Ilves
Anneli Mikker Meedia poolt edastatavad sotsiaalsed representatsioonid: liiklusohutus Helen Sooväli
Margit Männiste Eesti noorukitest seksuaalväärkohtlejate karakteristikud Kadri Soo
Triin Nurm Tööga rahulolu ebatüüpilise tööajaga töötajate seas Anu Laas
Stella Pajula Alaealiste noorte alkoholi tarbimine sotsiaalsete representatsioonide teooria võtmes: pildilise meediateksti analüüs Andu Rämmer
Kaupo Paltseri Töötajate identiteedi regulatsioon kaasaegses teenindusorganisatsioonis Kaarel Haav
Ingrid Piirsalu Keskkonnakaitse ja arendustegevuse vastuolud Kadi Ilves
Eve Pukk Eesti väikelinna elanike väärtused ja valimiskäitumine Anu Laas
Reelika Põld Programmi Euroopa mõju Eestis perioodil 200-2006 aastal 2007 läbi viidud hindamise uuringu andmete alusel Rein Murakas
Lii Pärg Ajutise töövõimetushüvitiste kulutuste kasvu põhjused ja võimalikud seosed  
Anne-Ly Reede Tervis ja tervise determinandid Euroopa sotsiaaluuringu 2004.a. Eesti andmete põhjal Kadri Aas
Jaanus Reisner Kohaliku omavalitsuse võimalustest maapiirkonna valla sotsiaalse jätkusuutlikkuse tagamisel Kadrina valla näitel Peeter Tulviste
Anneli Roosimaa Eestlaste tervisekäitumine vaadelduna sotsiaaldemograafiliste näitajate põhjal Andu Rämmer
Evelin Rõigas Privaatpanganduse olemus ja empiirilised uuringud Andu Rämmer
Mari-Riina Terna Naispoliitikute meediastrateegia parlamendivalimiste eel üleriigilistes päevalehtedes Anu Laas
Anu Veske Seosed prostitutsiooni ja pornograafiaga seotud hoiakute vahel Eesti koolinoorte hulgas Kadri Soo
     
2006    
     
Urmas Heinmets Meeste kujutamine algkooli emakeele õpikutes Veronika Kalmus
Pille Hillep Eesti rahvastikupoliitika avalikud väärtused 1992-1996 Mare Ainsaar
Kristi Kallion Lasteaia järjekorrad ja nende vähendamise võimalikkus Tartu linnas Mare Ainsaar
Keit Karemäe Sookvootide käsitlusest Eesti ajakirjanduslikus diskursuses Anu Laas
Kadri Saskia Keskpaik Õppurite migratsioon. Välismaal elamise kogemus läbi noorte silmade Judit Strömpl
Margus Koplimägi Miks Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgemas Sõjakoolis õpinguid alustanud kadett ei lõpeta õpinguid nominaalajaga ? Aasa Must
Kadi Kärtner Koolikiusamise ohvrite ja mitteohvrite hinnangud vanemate kasvatusele Kadri Soo
Anu Lepik Eestlaste ja mitte-eestlaste palgaerinevused Eesti tööjõuuuringu andmetel Rein Murakas
Piret Robi Otsustamisvõim Eesti ja Rootsi peredes Anu Laas, Kairi Talves
Kristiina Sau-Ek Õpetajate ametigrupi formeerumisest Eestis Ellu Saar
Maris Sakson Tööga rahulolu ja töömotivatsiooni analüüs (AS Hansa Liising Eesti näitel) Angela Poolakese
Indrek Soidla Siirdeühiskonna ülemiste sotsiaalsete straatide ja ettevõtluses ellujäämise analüüs Mikk Titma
Helle Torm Meeste ja naiste diskursus Eesti poliitiliste erakondade ajalehtedes Judit Strömpl
Avo Veske Sotsiaalsed tegurid, mis mõjutavad teenistust Eesti kaitseväes Aasa Must
Kerti Vissel Lapsepõlvekodu lugemusharjumuste kujundajana kvalitatiivuuringu näitel Maarja Lõhmus, Anu Masso
     
2005    
     
Jaanus Elvre Eesti kaitseväe usaldus 2000-2005 Aasa Must
Agnes Kalde Homoseksuaalide enesemääratlemine Eesti geide näitel Anu Laas
Jaanika Kingumets Abielus maanaiste sotsiaalne staatus post-sotsialistlikus Tadzikistanis Mikk Titma
Eva Lippur Eesti koolinoored ja pornograafia: kokkupuuted ja suhtumine Anu Laas
Liis Luuri Sugupoolte ja soorollide konstrueerimine noorte arvamustes Anu Laas
Evelin Pullerits Eesti avalikkuse huvi Euroopa Liidu teemade vastu Marju Lauristin
Marion Raudsepp Töötajate organisatsiooniline pühendumus ja tööväärtused Maaja Vadi
Merle Roosioja 40-aastaste põlvkonna sissetulekute mõjurid keskkooli ajast uurimuse "Põlvkonna eluteed" põhjal Rein Murakas
Margus Salundi Laenud eraisikutele Eesti siirdeühiskonnas Rein Murakas
Tarmo Seliste Ebavõrdsuse diskursusest siirdeühiskonna meediatekstides: "Kahe-Eesti" arutelu näide Veronika Kalmus
Kairi Talves Ettevõtlusest Eesti naisettevõtja pilgu läbi Anu Laas
Irja Toots Eesti ja välisüliõpilaste poliitiliste hoiakute konstrueerimine fookusgrupis Judit Strömpl
Kristina Tubli Meediapäeval osalenute arusaamad trükimeediast ja trükimeedia funktsioonidest Andu Rämmer
Kristiina Varblane Tööjõudu mõjutavad tegurid Ida-Virumaal 1990.aastate teisel poolel Rein Murakas
     
2004    
     
Margus Audova Riigikogu stenogramm kui sotsiaalteaduslik uurimisallikas Anu Laas
Aile Rahel Ausna Söömishäired kui sotsiaalne probleem Dagmar Kutsar
Liina Eik Rääkimine, vaikimine, vaikus - eestlaste suhtlemisstiil võrdluses hispaanlastega Tiia Tulviste
Jon Ender Õppetoetuste seaduse ja hoolekandeseaduse muudatuste rakendamise mõju üliõpilastele Avo Trumm
Ketlin Jaani Laste suitsiidide kajastamine Eesti meedias Judith Strömpl
Kati Kangur Fookusgrupi meetodi rakendamine üldsuse keskkonnateadlikkuse uurimisel ja Emajõe veemajanduskava väljatöötamisse kaasamisel Judith Strömpl
Eeva Kesküla Eesti ja Soome perepoliitika võrdlus Dagmar Kutsar
Tiina Laur Seksuaalse väärkohtlemine maskuliinsuse-feminiinsuse vaatenurgast Liina-Mai Tooding
Kadi Luuri Biograafilise uurimuse rakendusvõimalustest sotsioloogias: "Uus ärkamisaeg" 1970. aastatel sündinud eestlaste elulugudes Anu Laas
Marko Ojakivi Res Publica "äraostmatute" kujutamine Eesti päevalehtedes ning selle seos Res Publica populaarsusega Veronika Kalmus
Sirje Orgel Eesti keele kasutus piirkonniti ja kodakondsuse alusel Tiit Tammaru
Kristel Pau Hea alguse programm kui üks viis demokratiseerida Eesti kooli Judith Strömpl
Anne Põder Kodu kui indiviidi poolt kujundatava esemelise keskkonna alus ühiskondlike muutuste kirjeldajana eestlaste kahes põlvkonnas Mikk Titma
Katrin Raadom Haridusnäitajad ja muud tegurid nooremaealiste tööturupositsiooni mõjutajana Eesti tööjõu-uuringu andmetel Liina-Mai Tooding
Rita Raidmäe Lapse sünniga kaasnevad muutused isiklikus ja pereelus Anu Laas
Kaire Ratassepp Eesti laste- ja noortekodud kui kasvatusasutused Aasa Must
Ave Roots Põlvkonnasisene sotsiaalne mobiilsus ja seda mõjutavad tegurid siirdeühiskonnas Eesti näitel Mikk Titma
Birgit Rosenberg Postsotsialistlik arenguabi ja seda mõjutavad tegurid (Kvalitatiivne uuring Eesti Ametiühingute Keskliidu näitel) Aet Annist
Rauno Salupere Muutus meediakasutuses 1966-2002 Peeter Vihalemm
Liina Siirus-Kuznetsov Diferentseeritud vanemahüvitis ebavõrdsuse tekitajana Veronika Kalmus
Julia Siltšenko Sotsiaalse kapitali negatiivsed järelmid suletud üliõpilasühenduste näitel Leif Kalev
Mauri Sööt Keskkonnasäästliku tarbimise võimalikkusest Triin Vihalemm
Edvin Teekivi Tartu Ülikooli avatud ülikooli esmakursuslaste õpimotiivid elukestva õppe valguses Liina-Mai Tooding
Maris Tuvikene Tööpoliitika aktiivsete meetmete tulemuslikkus pikaajaliste töötute aktiviseerimisel Tallinna ja Helsingi näitel Mare Ainsaar
Tõnis Tõnissoo Kutseharidus Eestis - erialavalik ja seda mõjutavad tegurid Rein Murakas
     
2003    
     
Marju Aas Sallivus kui liberalistlik juhtmõiste: pragmaatiline, põhimõtteline või arenguline lähenemine? Margit Sutrop
Helen Biin Vanemaealiste suitsiidide dünaamika ja riskifaktorid Airi Värnik
Eerik Hanni Haridussüsteemist tööturule siirdumise probleemid 2002.a. kutsekooli lõpetanud töötuks jäänute näitel Rein Murakas
Mari Järvis Eesti elanikkonna väärtusorientatsioonid ja nende seos elulaadiga Marju Lauristin
Helen Kalberg Töösoorituse hindamine Rein Murakas
Marre Karu Sotsiaaldemograafiliste tunnuste mõju Eesti eakate heaoluressursside tasemele Mare Ainsaar
Ülle Kukk Poliitiline retoorika soolise võrdõiguslikkuse diskursuses: Riigikogu stenogrammide näitel Anu Laas
Arno Kõressaar Vaesuse strukturaalsed riskid siirdeühiskondades Balti riikides Avo Trumm
Ave Lauringson Tööorientatsioone prognoosivad faktorid 1983.a. keskkooli lõpetajate näitel Andu Rämmer
Kärt Mae Keskkonnariskid - empiirilised riskiuuringud Ulrich Becki riskiühiskonna teooria kontekstis   
Cum laude Leif Kalev  
Märt Masso Inim- ja sotsiaalne kapital: perekond kui mõjutegur Avo Trumm
Katrin Oja Ajude äravool Eestist ja asukohamaale kinnistumine USA näitel Dagmar Kutsar
Janek Ote Kutseharidus kutseõppurite ja ettevõtjate arvamustes Lääne-Virumaa ja Tartu näitel Rein Murakas
Eva Pruusapuu Töötajate rahulolu organisatsioonis Tartu Ülikooli Kliinikumi näitel Dagmar Kutsar
Andra Reinomägi Sissetulekud Eesti ühiskonna siirdeprotsessi peegeldajana kahe põlvkonna näitel Rein Murakas
Piret Tikva Tööga rahulolu Anu Laas
     
2002    
     
Veiko Heiberg Noorte eestlaste nägemused eestivenelastest Andu Rämmer
Jaanika Hämmal Ametid käsumajanduslikus ja turumajanduslikus Eestis   
Cum laude Mikk Titma  
Veikko Jürimäe Metanooliohvrite käsitlus Eesti eliidikursuses Veronika Kalmus, Henn Käärik
Kairi Kasearu Üliõpilaste kooselulist käitumuslikku kavatsust mõjutavad tegurid Dagmar Kutsar
Inka Helena Koskenvuo Töörahulolu KESKO Jüri logistikakeskuses Aet Annist
Mari-Liis Liiv Osalusdemokraatia Eestis läbi kodanikuühiskonna prisma huvigruppide seadusloomes osalemise näitel Aare Kasemets
Risto Mets Iseseisvusaastate kõrgharidustrendid ja erialaeelistuste dünaamika Eestis Rein Murakas
Kadri Mäesalu Eesti töötava elanikkonna tööstress ja seda mõjutavad tegurid Dagmar Kutsar
Maria Mälksoo Eesti välispoliitika NATO-diskursus 1998-2001   
Cum laude Rein Toomla, Triin Vihalemm  
Kaja Oras Laste arv perekonnas ning seda mõjutavad tegurid Dagmar Kutsar
Liis Palumets Bourdieu "habitus"-kontseptsiooni rakendamise eksperiment   
Cum laude Mikk Titma  
Uku-Mats Peedosk Sotsialiseerimistaktikate rakendamine Eesti kaitsejõududes Maaja Vadi
Mikk Pärdi Raamatutarbimine Eestis ja Tartu Ülikoolis Rein Murakas
Katre Savi Haridusministeeriumis asuvate andmekogude kirjeldus Mikk Titma
Indrek Soo Lapse väärkohtlemise mõistelise mudeli väljatöötamine Dagmar Kutsar
Kadri Soo Teismelise väärkohtlemise riskitegurid ja tagajärjed, Dagmar Kutsar
Janar Sutt Soomerootslaste keelepiiride ületamine Suur-Helsingi regioonis Kenneth Sillander
     
2001    
     
Kadri Aas Kasvupere mõju peresündmuste toimumisajale   
Cum laude Liina-Mai Tooding  
Eva-Liisa Jaanus Organisatsiooniteooria mõnede aspektide rakendamise võimalusi Eesti ühiskonna uurimisel   
Cum laude Mikk Titma  
Kait Kabun Soolise võrdõiguslikkuse mõõtmisest töö- ja pereelu ühitamise valdkonnas Dagmar Kutsar
Hanno Kindel Eesti elanike tarbimiskäitumine Kadri Koreinik
Hans Kokkarinen Eesti grafiti Judit Strömpl
Lassi Juhana Lager Kaotamise põhjusi "võitjate põlvkonnas" Mikk Titma
Elo Lillipuu Sotsiaalne reklaam madala ühiskondliku usalduse kontekstis Maanteeameti 2000.aasta Sebra-kampaania näitel Triin Vihalemm
Mari Mäesalu Noorte tööpuudus: põhjused ja võimalikud lahendused Avo Trumm
Annika Nigul Vaba aja orientatsioonid ja tarbimisajakirjade lugemine Peeter Vihalemm
Angela Poolakese Tööga rahulolu ja seda mõjutavad tegurid Eestis 1970-ndate aastate keskpaigast tänapäevani Rein Murakas
Tõnu Pärn Tartu Ülikooli ja Eesti Põllumajandusülikooli sisseastujate piirkondlik päritolu Rein Murakas
Liis Pärtelpoeg Tööjõud ja sellega seonduvad probleemid Eesti erinevate regioonide ettevõtetes Tartu, Lääne-Viru ja Räpina ettevõtlusuuringute alusel Rein Murakas
Marju Randlane Sotsioloogiline küsimustik kui kommunikatiivne sündmus Mikk Titma
Rain Rosimannus Valimiskäitumine: valimistel osalemise mustrid jadünaamika erinevates soo-ja vanusegruppides riigikogu valimistel 1992-1999 (Rapla linna näitel) Eiki Berg, Liina-Mai Tooding
Piia Tammpuu Mitte-eestlaste integratsiooniprotsessi representatsioon Eesti trükimeedias 1999-2000   
Cum laude Marju Lauristin  
Denis Trapido Prediction of Success in Post-Communist Societies: Evidence from Latvia and Estonia   
Cum laude Mikk Titma  
Arvi Uustalu Kuriteoohvrite hoiakud ja suhtumine politseisse - viktimoloogiline analüüs Henn Käärik
Ingrid Vigel Alkohol suitsiidi riskitegurina Airi Värnik
     
2000    
     
Kati Karelson Meeste ja naiste imidžid 1999.aastal "Eesti Ekspressi" reklaamides Veronika Kalmus
Liina Kirsipuu Eesti kodanikkonna poliitilise meelsuse mõningaid aspekte 1999. aastal Henn Käärik
Kerstin Kuiv Kutseharidusreformi kavad ja kulg Eestis Liina-Mai Tooding
Ragne Kõuts Mitte-eestlaste integratsiooni käsitlemine Eesti trükiajakirjanduses 1999. aastal Triin Vihalemm
Karin Mumm Etnilise kuuluvustunde seostest sotsiaalsete kategooriatega: eestalaste ja mitteeestlaste võrdlus Aune Valk
Kristin Mõttus Narkootikumide representatsioonid eesti suuremates päevalehtedes 1990-ndatel aastatel Triin Vihalemm
Merle Ott Kuidas Eesti ajalehed kajastavad suitsiide? "Eesti Päevalehe", "Postimehe", "Lääne Elu" ja "Sakala" näitel Airi Värnik
Liis Raag Karjäärikäsitluse dünaamika: Eesti ja Saksa üliõpilaste arvamused karjäärist Triin Vihalemm
Reesi-Reena Runnel Eesti konstrueerimine president Meri Euroopa diskursuses Veronika Kalmus, Rein Ruutsoo
Kristin Semm Monofunktsionaalsete asulate areng ja seda mõjutavad faktorid siirdeperioodil Avo Trumm
Leelo Sepp Venelase ja vene-teema kujutamine eestikeelsete päevalehtede karikatuurides 1993-1994 ja 1998-1999 Triin Vihalemm
Katrin Siim Elu piirialal: paratamatus ja võimalused. Narva - Ivangorod Judit Strömpl
Indrek Tori Ettevõtluskliima ning ettevõtluse edukust mõjutavad tegurid Tartus 1990-ndate aastate teisel poolel Rein Murakas
Kadri Täht Eestlaste põlvkondadevaheline mobiilsus (1920-ndate ja 1940-ndate aastate sünnikohortide näitel)   
Cum laude Mikk Titma  
Sigrit Tõrik Noorte seksuaalkäitumine ja teadmised reproduktiivtervise riskide allikana Dagmar Kutsar
     
1999    
     
Maksim Jatsa Arvutid ja internet: hoiakud ning ettekujutused eesti haridussfääris Rein Murakas
Eneken Juurmann Tudengite toitumiskäitumine ja seda mõjutavad tegurid Dagmar Kutsar
Külliki Korts Rahvusliku identiteedi erinevate vormide konstrueerimine Eesti ajakirjanduses 1987-1996   
Cum laude Marju Lauristin  
Silja Kurik Õppurite eluorientatsioonid ja osalus tegevustes: põlvkondadevahelistest erinevustest Jüri Saarniit
Kersti Kõiv Hariduslik ebavõrdsus Eestis 1990-ndate aastate lõpus Ellu Saar
Kairi Kõlves Igapäevaelu ja sündmuste seos suitsiidiga Airi Värnik
Anu Masso Venelased Eestis: mõningate identifitseerivate kategooriate tähendusest Triin Vihalemm
Terje Merila Laste töö lapsepõlvesotsioloogiline analüüs Dagmar Kutsar
Riikka Kanerva Mäkinen Soostereotüübid eesti koolinoorte seas Anu Laas
Veiko Paalandi Kolmekümneaastaste eluorientatsioonid: püsivus, muutused ja mõjutavad tegurid Mikk Titma
Kersti Raadik Õppivate noorte poliitiliste huvide kujunemine ja muutumine tsiviilühiskonnale liikumise ajajärgul Eestis Paul Kenkmann
Terje Tammkivi Nihked Eesti-Vene õpilaste hinnangutes ja hoiakutes Eesti ühiskonna taustal 1990-ndatel aastatel Paul Kenkmann
Tuuli Toomere Interaktiivne arvuti vahendusel reaalajas toimiv suhtlemiskeskkond Urmas Oja
     
1998    
     
Kadi Kerge Lapse sünni ajastus ema hariduse taustal viimasel kümnendil   
Cum laude Liina-Mai Tooding  
Kätlin Kruus Erikoolist naasnud õpilane tavakoolis Judit Strömpl
Meeli Murasov Tööpuuduse individuaalne hind Dagmar Kutsar
Mait Müürsepp Õigussotsioloogia aine ja rakendusvõimalused kaasaegses ühiskonnas Henn Käärik
Heili Pals Koosmõju tõlgendusprobleeme loglineaarses analüüsis ja dispersioonanalüüsis   
Cum laude Liina-Mai Tooding  
Signe Schultz Pöördumise põhjustest religiooni uutesse vormidesse Henn Käärik
Riina Senipalu Tartu Kunstikooli lõpetanud Eesti üleminekuühiskonnas Paul Kenkmann
Mari Uba Rahvuslik identiteet ja selle empiirilise uurimise võimalusi meediaanalüüsi kaudu   
Cum laude Marju Lauristin  
Marko Veisson Samanismikäsitlusi V. Turneri liminaalsuskontseptsiooni valguses Toomas Gross
Külli Viks Personali töösoorituse hindamine. Ametnike atesteerimise sisseviimine Eesti avalikku teenistusse   
Cum laude Tõnu Raidma  
     
1997    
     
Martin Aadamsoo Postmodernism: kriitilisi teeviitu teooriasse Toomas Gross
Erika Ellamaa Ülikool kui töökeskkond: Tartu Ülikooli õppejõudude motivatsiooni ja rahulolu tegurid Marju Lauristin
Pille Petersoo Cum laude  
Leen Rahnu Arvuti vahendatud kommunikatsiooni kasutamine kultuuridevahelises suhtlemises Marju Lauristin
Evelin Silla Rakenduskõrgharidus -Eesti uus haridusinstitutisoon Paul Kenkmann
     
1996    
     
Heli Aru Eesti ühiskonnas toimunud muutuste kajastamine valimiseelses debatis aastatel 1990, 1992 ja 1995 Marju Lauristin
Tiina Hakman, Kait Oole Äripäeva reklaamplakat: kvalitatiivse turu-uurimise katse Sirli Tarve
Kadri Koreinik Kihistumisteooriad Paul Kenkmann
Helo Oidjärv Neogotiating boundaries, religions and ethnocultural: the case of the Oregon Old Believer   
Cum laude    
Priit Põiklik Muutused Eesti Raadio saadetes 1988-1994 ja neid mõjutanud tegurid Tiiu-Kai Aunapuu
Aare Toomist Search for otherness-basis for the neighborhood identites in social cognitive mapping Toomas Gross
     
1995    
     
Aet Annist Noorte subkultuurid   
Cum laude Aasa Must  
Liina Laasi Kirikutega liirumisest (1994-95.a korraldatud uurimuse alusel) Tõnu Lehtsaar
Margus Paas Maainimeste elu kvaliteet 1994. aasta suvel Alo Murutar
Anu Rentel Kirikutega liirumisest (1994-95.a korraldatud uurimuse alusel) Tõnu Lehtsaar
Veronika Teder Varjatud õppekava   
Cum laude Jüri Saarniit  
Signe Vetik Laste adopteerimine ja sellega seoses toimunud muutused Dagmar Kutsar
     
1994    
     
Erkki Luuk Eeldused mõistmise diakroonilise ja sünkroonilise determinatsiooni analüüsiks Igor Tsernov
     
     
1993    
Kadrin Kergand Akadeemiline ja poliitilis-majanduslik eliit kui osa põlvkonnast Eestis Rein Murakas
Piret Kiintok, Kiti Sagara Vaba aja veetmine kollektiivsetes ühendustes Mati Heidmets
Mart Kikas Reklaamikampaania kui kommunikatsiooniprotsess Peeter Vihalemm
Hiie Kokman Feminism -väljakutse patriarhaadile  
Villu Kärdi Marihuaanatarbijad Eestis  
Merle Laanemets    
Katre Pall Eesti perede majanduslik toimetulek (1993. aasta jaanuari andmetel)   
Cum laude Dagmar Kutsar  
Anu Realo Rolliidentiteet: teooria ja mõõtmisvõimalusi   
Cum laude    
Jüri Seilenthal Eesti eliit muutuvates oludes   
Cum laude    
Mari Tarum Reklaami leviku planeerimine  
Heli Tiirmaa Interaktsioon ja kultuur  
Aet Wingborg Sotsiaaltöötajate õpetamisest Rootsis  
     
     

Sotsiaaltöö 4+2 õppekava bakalaureusetööd

     
1996/1997 Teema Juhendaja
     
Mari-Liis Järg, Kadri Kõiv Eneseabigrupid: Alternatiiv või täiendus? Uurimus Tartu linnas tegutsevatest eneseabigruppidest A. Seilenthal
Monika Luik Põlvkondade deviantse käitumise järjepidevus (Kaagvere erikooli näitel) A. Realo
Marit Pauk Sotsiaaltöö Viljandi vanglas J. Strömpl
Mervi Rodima Sotsiaalne ekspertiis kohtus H. Mikkin
Dagmar Narusson Eesti väikelastekodude hetkeseis A. Seilenthal
     
1997/1998    
     
Merle Leopard Depressiivsed lapsed kui sotsiaaltöö riskirühm I. Põldsepp
Margit Säre Vanurite hooldekodud Tartus ja Tartu maakonnas H. Mikkin
Eva Paaksi Riigi ja mittetulundussektori vahekord muutuvas ühiskonnas M. Medar
Piret Kasemets Eesti lastekaitse poliitika Lorraine Fox Harding'i mudeli taustal J. Strömpl
Birgit Siigur Laste ja hooldajate vahelised suhted Tartu linna ja maakonna lastekodudes M. Medar, K. Kõiv
Maaris Kameneva Sotsiaalala töötajate hoiakud erinevate sihtgruppide suhtes S. Põldvere
Monika Sarapuu Psüühikahäiretega inimeste rehabilitatsiooni olukord Tartu linnas R. Kiik
Karin Kiis Puuetega laste perede sotsiaalne toimetulek Tartu linnas D. Kutsar
Margit Rosental, Kersti Tilk Laste seksuaalne väärkohtlemine Eestis D. Kutsar
Reet Varusk Noorte koduse olukorra, sotsiaalse staatuse ja enesehinnangu seostest D. Kutsar
Raul Keskküla Antisotsiaalne isiksus ja seda kujundav keskkond A. Pulver
Kristin Krünvald Noorte (põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajate) tööpuudus J. Kõre
Jaanus Rooba Projekti "Lapsele oma kodu" juhtumitöö sekkumismudeli rakendus Tapal S. Põldvere
     
1998/1999    
     
Ene Arus Lastekaitse võrgustikutööst Tartumaal: probleeme ja visioone D. Kutsar
Piret Peters Lapse õiguste teadvustatus ja realisatsioon D. Kutsar
Haldi Põder Sotsiaalsed ja majanduslikud probleemid sclerosis multiplex'iga (SM-ga) inimeste igapäevaelus K. Gross-Paju
Reeli Sirotkina Hospiitsi ideoloogia ja perspektiivid Eestis R. Kiik, K. Kõiv
Annika Tina Sotsiaalne toetus kui toimetuleku ressurss D. Kutsar
Helen Kosina Surmaga seostuvate kujutiste erinevused laste joonistustes, sõltuvalt vanusest ja soost A. Seilenthal
     
1999/2000    
     
Karin Andre Naiste olukord tööturul: Eesti ja Euroopa Liidu võrdlus J. Kõre
Jaanus Hellat Pensionireform Eesti sotsiaalkaitse süsteemi arengu kontekstis M. Lauristin
Eva Kõiv Sotsiaaltöö etniliste vähemustega Eestis R. Kiik
Lenne Loide Geneetiliste häiretega inimeste sotsiaalsed erivajadused: Turneri sündroomi näitel R. Kiik, V. Neare
Maris Migul Sotsiaaltöö eriala valiku tingimused TÜ sotsiaaltöö üliõpilaste näitel D. Kutsar
Daili Rump Personaalne sotsiaalne võrgustik R. Kiik
Triin Saarna Lesestunud üksikvanema toimetulekust D. Kutsar
Signe Sirel Noorte töötus ja sellega kaasnevad sotsiaalsed probleemid J. Kõre
Piret Talur Vaesus lapse sotsiaalset heaolu mõjutava tegurina A. Trumm
Ave Toots-Erelt Sotsiaaltöö maine ja selle kujunemine tänapäeva Eestis M. Lauristin
Margus Tõnissaar Emotsionaalse pinge instrumentaaldiagnostika, selle kasutamisvõimalused Eesti kriminaal-hoolduses ning Eesti kriminaalhooldustöötajate hoiakud antud aparatuuri ja selle kasutamise kohta J. Strömpl
Agnes Valgiste Pikaajaliste töötute aktiviseerimiskeskuste projekti hetkeseis ja perspektiivid M. Medar
Tarmo Oidekivi Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku sotsiaaltöö A. Seilenthal
     
2000/2001    
     
Laura Hallik Kodutus kui marginaliseerumise tulemus - põhjusi ja lahendusi J. Kõre
Mari Raudsik Sotsiaaltöö eriala ja professiooni kujunemine taasiseseisvunud Eestis ning seda mõjutavad tegurid R. Kiik
Kairi Avastu Kaassõltuvate naiste eneseabigrupid Eestis J. Kõre, A. Seilenthal
Riina Einasto Depressiivsete eakate sotsiaalse toetuse struktuur R. Kiik
Maris Knuut Eesti sotsiaalpoliitika võrdleva sotsiaalpoliitika kontekstis R. Kiik
Raine Lepvalts Töötute ja majanduslikult mitteaktiivsete isikute reintegreerumine tööjõuturule D. Kutsar
Katrin Maiste Läbipõlemissündroomi esinemine sotsiaal-hooldajatel Tartu linna ja maakonna lastekodude, üld- ja erihooldekodude hooldajate näitel R. Kiik, S. Põldvere
Kai Muuga Mõisted ja nende olulisus sotsiaaltöö kontekstis R. Kiik
Kaia Nurk Sotsiaaltöö hindamine. Eesti riikliku hoolekande-programmi Tartu maakonna 2000.a. projektide hindamine R. Kiik
Karin Puškin Väikelaste emade riiklik sotsiaalne kaitse Eestis M. Ainsaar, G. Tavits
Tiiu Rahuoja Sotsiaaltöö iseseisva teadusena R. Kiik
Külle Saar Sotsiaaltöö kvaliteet ja selle hindamine klienditöö näitel R. Kiik
Riina Siirus Võrgustikutöö Tartu linna eakate avahoolduses R. Kiik
Pille Sikk Avaliku ja kolmanda sektori suhted Tartu linnas R. Kiik
Jaanika Toome Eesti noorsootöö hetkeseis Tartu linna noorte pilgu läbi J. Strömpl
Sirli Tralla Toimetulekutoetus minimaalse sissetuleku tagajana Eestis Euroopa Sotsiaalharta kriteeriumite põhjal R. Kiik
Triinu Tuvi Vabatahtlik sotsiaaltöö laste ja noortega Tartu maakonnas R. Kiik
Kert Valdaru Uimastipreventsioon ja selle erinevad tasandid Eestis R. Kiik
Marika Vatman Lastega perekond kui sotsiaaltöö sihtgrupp M. Selg
Ronald Gutmann Kliinilise sotsiaaltöö võimalused perekonna vajaduste hindamisel ühe perekonnaliikme haigestumisel M. Selg
Toomas Laats Kohaliku omavalitsuse roll riiklikus sotsiaal-poliitikas (Tartu maakonna omavalitsuste sotsiaal-teenuste turu näitel) J. Kõre
Katri Siemer Psüühilise erivajadusega inimeste tööhõive võimalustest Tallinna näitel R. Kiik, R. Sirotkina
     
2001/2002    
     
Heli Arney Kriminaalhooldus Eestis: kriminaalhooldusaluse vaatepunkt D. Kutsar
Enel Vooder Tööturul väikese konkurentsivõimega isikute reintegratsiooniprojekti hindamine kahe Kagu-Eesti aktiviseerimiskeskuse näitel D. Kutsar
Marge Anderson Esmatasandi meditsiini ja sotsiaaltöö kokkupuutekohti Tartu linnas M. Selg
Rika Ilves Kodanikeühiskond väärtuste sotsialiseerijana Tartu linna sotsiaalvaldkonna mittetulundusühingute näitel. R. Kiik
Triin Jääger Peresisene naistevastane vägivald: naistevastase vägivalla esinemine ja ennetamisvõimalused Viljandis ja Valgas M. Selg
Kaido Kirspuu Senine kogemus üldkasuliku töö kohaldamisel kriminaalhoolduses. Tartu maakohtu kriminaalhooldusosakonna näitel. J. Strömpl
Eneken Koka Eesti noorsoopoliitika Euroopa Liidu noorsoopoliitika kontekstis. R. Kiik
Terje Kõlamets Mittetulundusühingute koostöö Tartu linnas tööhõivega tegelevate organisatsioonide näitel. R. Kiik
Kätlin-Chris Kruusmaa Euroopa Liidu sotsiaalpoliitika Eestisse laienemise taustal. R. Kiik
Kristina Oja Eakate sotsiaalhoolekande kulutuste analüüs taasiseseisvunud Eestis. R. Kiik
Tõnis Palgi Sotsiaaltöö Eesti Kaitseväes väeosa ülema sotsiaalnõuniku tegevuse näitel. R. Kiik
Mari Reilson Puudega laste perede vajadustest ja võimalustest Tartu linna näitel. D. Kutsar
Indrek Rohtla Õppetoetus üliõpilase toimetuleku mõjutajana senise toetussüsteemi taustal. M. Selg
Karmel Saveljev Suitsiidisurma lein. A. Värnik
Halja Suss Sotsiaaltöö erialane ettevalmistus Tartu Ülikooli vilistlaste hinnangute põhjal. R. Kiik
Piret Tamm HI-viiruse ja AIDS-i levik Eestis ja selle kajastused Eesti meedias. R. Kiik
Annika Veldre Grupitöö kui sotsiaaltöö meetodi kasutamine: noorsootööga tegelevate spetsialistide praktikas Tartu linnas 2002. aastal. R. Kiik
Janika Viilma Psühholoogilised kaitsemehhanismid ning enesekaitse strateegiad kriisitööd tegevatel vabatahtlikel. M. Selg
Jane Väli Perekonna konstrueerimine ajalehes "Postimees" 2001. aastal. M. Selg
     
2002/2003    
     
Maria Orešina Vene keelt rääkivate noorte tulevikuvisioonid gümnaasiumi lõpetamise eel D. Kutsar
Juri Ignašov Perekonna, eakaaslaste, kooli ja informeerituse roll noorte uimastite tarbimisel D. Kutsar
Aleksander Ljudvig Kolmanda sektori roll pikaajalise tööpuuduse leevendamises Narvas J. Kõre
Lilia Tatõrža Eesti noorte uimastitarbimine uuringu "ESPAD"-i (1995, 1999) põhjal D. Kutsar
Marika Paris Toimetulekutoetuse määramine Tartu linnas: spetsialistide arvamus G. Tavits, M. Selg
Agnes Alvela Tütarlaste suguelu alustamise tingimused Eestis D. Kutsar
Maire Linnas Kodutus kui sotsiaalne probleem - põhjusi ja seletusi Tartu linna täisealiste kodutute näitel D. Kutsar
Diana Türna Toimetulekutoetuse retsipientide koosseis ning selle kujunemist mõjutanud tegurid aastatel 2000-2002 Tartu linnas R. Kiik
Kadri Avandi Muusikateraapia vaimupuudega inimestele Eestis, selle perspektiiv D. Kutsar, A. Pehk
Erika Nõmm Tori valla spetsialistide visioon laste, noorte ja perekondade probleemidest ja nende lahendamise teedest M. Selg
Anu Mikson Genogrammi ja keskkonnakaardi kasutamisest sotsiaalpedagoogilises töös kolme lastekodu näitel M. Selg
Hilka Tamme Noorsootöö korraldus Viljandi linnas R. Kiik
Klarika Kallikorm Vanglast vabanenute tööhõive võimalused D. Kutsar
Evelin Orav Sotsiaaltöö konstrueerimine taastatud Eesti Vabariigi Pärnumaa omavalitsustes J. Strömpl
Külli Luuk Noored poliitikud Eesti sotsiaalpoliitikas M. Ainsaar
Merli Mendelman Eluaseme- ja koduteenused Tartu linnas G. Tavits, D. Kutsar
Juta Kamp Hüperaktiivne laps kui sotsiaaltöö sihtrühm D. Kutsar
Pille Teder Alaealiste komisjoni töö efektiivsus J. Strömpl
Piret Lintnermann Homoseksuaalsete inimeste olukord Eestis D. Kutsar
Katri Lamesoo Prostitutsiooni meediadiskursus A. Laas
Agur Karukäpp Pensionisüsteemi kriis tänapäeval ning selle reformimine Eesti näitel J. Kõre
Helbe Karukäpp Psüühilise erivajadusega täiskasvanute majutusega seotud teenused Eestis R. Kiik
Ruslan Prohhorenko Kodutute sotsiaalne rehabilitatsioon Narva linnas J. Kõre
Andrei Katsuba Riigi ja kolmanda sektori vahekord R. Kiik, V. Parve
Merelle Zeiger Baltimaade tööpoliitika areng integreerumisel Euroopa Liitu R. Eamets
Natalja Bussarova Uimastipreventsiooni korraldamine Narva linnas kolmanda sektori tegevuse näitel D. Kutsar
Helina Mänd Vabatahtlikud Tartu linnas R. Kiik
Reelika Hulkko Noorsootöö korraldamine taasiseseisvunud Eesti Vabariigis Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna noorsooteenistuse näitel R. Kiik
Merike Petersoo Emotsionaalselt kurnavat tööd tegevate spetsialistide toimetulekumehhanismid M. Selg
Triin Ploomipuu Mittetulundusühingute koostöö Tartu linnas lastekaitsega tegelevate organisatsioonide näitel R. Kiik
Tiia-Triin Truusa Õiglus ja tervishoiureformid: Kättesaadavuse analüüs Eesti Perearstireformi näitel J. Kõre
Kerstin Rei Päevakeskuse funktsioon Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse I Päevakeskuse näitel R. Sirotkina
Kadri Eenraid Psüühilise erivajadusega inimeste psühhosotsiaalne rehabilitatsioon Pärnu linnas ja maakonnas J. Strömpl
Maris Puurmann Kogukonna tugevus, eneseabi suutlikkus ja selle toetamise võimalused Vormsi saare kogukonna näitel R. Kiik
Ester Kaasik Toetatud töökohad psüühiliste erivajadustega inimestele ja selle osa psühhiaatrilises rehabilitatsioonis J.Strömpl
Kait Arenberg Vangla töötaja ja kinnipeetava vahelise interaktsiooni konstrueerimine Pärnu Vangla näitel J.Strömpl
Lemme Palmet Puuetega inimeste vajadus toetatud töölerakendumise järele Astangu Kutse-rehabilitatsiooni Keskuse lõpetanute näitel D. Kutsar
Viire Vaab HIV-positiivsete narkomaanidest kinnipeetavate probleemidest vanglas ja vanglast vabanemisel J. Kõre, J. Veimer
Margit Kürsa Viljandi linna eakate toimetuleku ressursid ja nende seosed isiksusega R. Kiik
Marin Terep Tallinna eakate hoolekandes toimiv kogukonnatöö R. Kiik
     
2003/2004    
     
Kristiina Vainomäe Kuulmispuudega inimeste toimetulekut soodustav sotsiaalhoolekandesüsteem Eestis Tartu Hiie Kooli laste vanemate hinnangul K. Altosaar
Aleksandr Aidarov Lastepäevahoiu kohamaksumuse ning lapsevanemate lasteaia kulude katmise osa erinevused Eestis M. Ainsaar
Asko Teeväli Sotsiaaltöö üliõpilaste aktiivsus tööturul ja selle mõju professionaalseks sotsiaaltöötajaks kujunemisel J. Kõre
Natalija (Jevšuk) Tsõmbaljuk Intsesti ohvritega tegelevate spetsialistide nägemus probleemile J. Strömpl
Tatjana Balaboškina Puuetega inimeste toimetulek ning seda soodustavad ja takistavad tegurid J. Kõre
Tulvi Klefeld Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine A. Laas
Inge Pruks Vanemahüvitise parlamendi diskursus J. Strömpl
Helle Villem Puudelaste peredele varajase sekkumise põhimõtete rakendamine Viljandimaa perede näitel D. Kutsar
Kaja Ainsalu Ennetustöö võimalused raputatud lapse sündroomi puhul D. Narusson
Merit Berzin Erainitsiatiiv eakate institutsionaalses hoolduses R. Kiik
Piret Kruuser Eakate toimetulek ja selle toetamine avahoolduses SA EELK Tallinna Diakooniahaigla näitel R. Sirotkina
Kristina Traumann Noorsootöö eesti ja vene noortega kui sotsialiseerumise tegur Tartu linnas M. Ainsaar
Maret Miljan Uimastipreventsioon projekti "See on sinu valik" näitel D. Kutsar
Aive Silvet Hoolduskavade rakendamine kriminaalhoolduses Tartu Maakohtu kriminaalhooldusosakonna näitel. J. Strömpl
Egle Rummel Vanemahüvitise seadus Eestis D. Kutsar
Eve Soolepp Asendushooldusest lapsendamiseni M. Ainsaar
Keiu Tammes Lastekaitse kohalikus omavalitsuses Tallinna linnaosavalitsuste näitel M. Selg
Gätlin Ardel Kriminaalhooldusaluste nägemus seaduskuulekast käitumisest Tartu Maakohtu kriminaalhooldusosakonna näitel. J.Strömpl
Laura Kikas Pilootprojekti "Kriminaalhoolduse ja vangla koostöö vabanemise ettevalmistamisel - sotsiaalprogramm peredele" hindamine ning pererehabilitatsiooniprogrammi analüüs K. Kask
Liia Kilp Alaealiste õigusemõistmissüsteemi kujunemine, sekkumismeetodite efektiivsus ja meetodite rakendamine probleemsete alaealistega tegelevates asutustes J. Strömpl
Maarika Tisler Kliendi aktiivraviasutusest väljakirjutamise planeerimisel esinevad takistused tervishoiu sotsiaaltöötajate hinnangul D. Narusson
Tatjana Doroško Uses of Social Indicators in Political Decision-Making Process: Unemployment Insurance Scheme D. Kutsar
Jevgeni Bugakin MTÜ Eesti Caritas diakooniatöö võrgustikutöö mudel D. Narusson
Marika Sarap Avalikkuse suhtumine Eesti kriminaalhooldusesse 1998-2003 läbi vabariikliku ajakirjanduse R. Kiik
Angeelika Leppik Hälbiva käitumise konstrueerimine kriminaal-hoolduses ühe maakohtu kriminaalhooldus-osakonna näitel J. Strömpl
Jaanus Mikk Tartu Vangla Eesti karistussüsteemis J. Strömpl
Maris Rannamägi Geriaatrilise hindamisteenuse osutamise efektiivsuse analüüs Lõuna-Eesti haigla näitel D. Narusson
Kairi Sepp Koolinoorte osalus Tartu avatud noortekeskustes R. Kiik
Katre Maller Kriminaalhooldussüsteem Eestis ja kriminaalhooldusabiliste motiveeritus Tartu Maakohtu näitel J. Strömpl
Marika Rosenstein Sotsiaalteenuste kvaliteet juhi pilgu läbi J. Strömpl
Ellen Hansen Meetodi sotsiaaltöö gruppidega rakendamine Eestis R. Kiik
Ene Mändla Ida-Virumaa elanike arvamus Eesti Integratsiooniprogrammist J. Strömpl
     
2004/2005    
     
Krista Schönberg Klienditöö meetodite võimalused ja rakendamine praktikas ühe maakohtu kriminaalhooldus-osakonna näitel J. Strömpl
Külli Mäe Juhtumikorraldus, kui sotsiaaltöö meetod psüühilise erivajadusega inimeste hoolekandes Tallinna näitel R. Kiik
Helena Roop Leibkondade toimetulekustrateegiad püsiva vaesuse tingimustes Jõgevamaa näitel A. Trumm
Inna Bahlinova Sotsiaaltöö seksuaalkuriteo ohvritega D. Kutsar
Taive Pärnmäe Klientide rahulolu teenuste kvaliteediga Iru Hooldekodu näitel R. Kiik
Kätlin Raud Väikelaste vanemate avatud infogrupp kui üks grupitöö liik tervishoiu sotsiaaltöös D. Narusson
Kati Käpp Vanemahüvitis sotsiaalpoliitilise instrumendina. Rakendamine 2004.aastal Eesti Vabariigis J. Kõre
Kaisa Kuiv Sotsiaaltöö meediakajastus: praktikute kogemused ja nägemus M. Selg
Urmas Rootsi Pikaajaliste töötute tööturule naasmise eelduste analüüs Tartu linna näitel J. Kõre
Hele-Mall Kink Küla arengukava seos valla arengukavaga ning selle mõju kogukonna arengule Harjumaal R. Kiik
Marika Männik Naiste varjupaiga kliendid ja toimimine Tartu Naiste Varjupaiga näitel A. Laas
Eva-Liisa Luhamets Narkomaanide rehabilitatsioon Eestis - ressursid ja takistused J. Kõre
Olga Popova Emapoolse nõusoleku andmine vastsündinu lapsendamiseks. Tallinna, Tartu ja Narva spetsialistide probleemikäsitlus J. Strömpl
Kaisa Treier Sotsiaalsfääri rahastamine kohaliku omavalitsuse tasandil Põlva linna ja Jõgeva linna näitel R. Kiik
Helen Jõks Lepitamise võimalikkus üksikvanema laste elatisraha probleemide lahendamisel D. Kutsar
Helve Maripuu Sotsiaaltöö teooria ja praktika vaheline seos praktikute hinnangul R. Kiik
Kristi Kallas Pikaajalise vaesuse individuaalsed ja strukturaalsed põhjused ning kujunemine siirdeühiskonnas Jõgevamaa näitel A. Trumm
Margot Must Tartu piirkonnas elavate puuetega inimeste hinnang rehabilitatsiooniteenuste kättesaadavusele juhtumite näitel D. Narusson
Maarika Loodus Inimeste valmisolek kasutada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku poolt pakutavaid sotsiaalteenuseid Põlvamaa eakate näitel M. Ainsaar
Ursula Tubli Kodutuse olemuse määratlemine. Kodutuse temaatika kajastamine eestikeelses trükimeedias 2004. aastal J. Kõre
Silja Kulagina Sooline võrdõiguslikkus tööelus Eestis ja Prantsusmaal G. Tavits
Elena Vlasova Eesti ja Udmurdi noorukite arusaamad oma kohast sotsiaalses võrgustikus M. Selg
     
2005/2006    
     
Maarja Aunap Puuetega inimeste hooldusvajaduse hindamine ja toetuste ning teenuste korraldamine Viljandimaa omavalitsustes D.Narusson
Helen Kaljuvee Eesti kasuvanemate tugigrupi mudel kasuperede järelkoolitamisel K.Saveljev
Denis Ostrovski Sotsiaaltöö arendamise vajadus ja võimalused esmatasandi tervishoius Tartu linna perearstide hinnangul D.Narusson
Merle Priimäe Alaealiste õigusrikkujate nägemus kuritegevuse põhjustest ja neile rakendatud sekkumismeetodite efektiivsusest J.Strömpl
Kadi Jaarma Eesti tervishoiu sotsiaaltöötajate surmateadlikkus K.Saveljev
Merle Pahk Geriaatriline hindamine ja teenuste planeerimine eakate hoolduse ja ravi korraldamisel SA TÜ Kliinikumi näitel D.Narusson
Evi Veerme Alternatiivne hooldus perekonnast eraldatud lapsele Taheva valla näitel R.Kiik
Jaana Seemen Tartu linna sotsiaaleluruumide üürnike ülevaade seisuga 31.12.2005 D.Kutsar
Helja Eomois Experiences on developing European mental health policy: An overview of changes in the European mental health state during years 2003 to 2006 A.Värnik
Janis Jallai Suitsiidid Eesti kaitseväes aastatel 1918-1940 ja 1992-2005 K.Saveljev
Maarja-Liisa Kärp Avahooldussüsteemi korralduse muutuse mõju avahooldusteenuste kvaliteedile Tartu maakonna kohalike omavalitsuste näitel R.Sirotkina
     
2006/2007    
     
Aive Zirk Sotsiaaltöö kõrgema hariduse eellugu ja väljakujunemine Eestis R.Kiik
Jana Arumetsa Sotsiaaleluruumi elanikele tugiisiku teenuse rakendamisest Tartu linna näitel D.Kutsar
Ingrid Arge Alaealiste kriminaalpreventsioon Eesti sotsiaaltöö praktikute käsitluses J.Strömpl
Tiiu Nettan Juhtumitöö pikaajaliste töötutega Jõgeva valla näitel R.Kiik
Liana Hansson Noorsootöö Valgamaa kohalikes omavalitsustes D.Kutsar
Sirli Kivisaar Sügava ja raske puudega laste ja noorte mitteformaalsete hooldajate marginaliseerumine D.Narusson
Aare Laak Sotsiaalprobleemide kujutamine "Õpetajate Lehes" 2005.aastal M.Selg
Maie Otsa Täisealiste puuetega inimeste hooldamine ja selle korraldamine maapiirkonnas J.Kõre
Pille Roaldset Kõiv Naistevastane lähisuhtevägivald. Mittetulundusühingute koostöö naistevastase vägivalla tõkestamisel Tartu linnas L.Kilp
Kersti Puhm Kolmanda ja avaliku sektori roll lapse õiguste kaitsel Eestis M.Ainsaar
Merily Tensing-Kruusla Sotsiaaltöö lasteaias: olukorra hinnang ja arenguvisioon D.Kutsar
Heiki Järveveer Pikaajalised töötud Jõgevamaal: toimetulek ja sissetulekud J.Kõre
Lagle Aim Vanglast vabanenud isikute rehabilitatsioon Tartu linna näitel R.Sirotkina
Anton Tarassevitš Sotsiaalreklaam kui vahend ühiskondlikus sotsiaaltöös T.Kiilo, D. Kutsar
Oliivika Zeiger Sotsiaalteenuste delegeerimine mittetulundusühingutele J.Kõre
Annika Tagaküla Soomes töötavate tööliste siirdetööd mõjutavad tegurid ja sotsiaalmajandusliku olukorra muutused J.Kõre
Kait Sinisalu Üksikkliendi nõustamine sotsiaaltöös gestaltteraapia meetodil K.Tall
Meeli Lokk Üksikvanema toimetulek Johannes Esto Ühingu Ema ja Lapse Varjupaiga näitel R.Kiik
Merlin Mardisalu Lapse käsitlemine Eesti kohtusüsteemis perekonnast eraldamise praktikas M.Linno, D. Kutsar
Anneli Salumaa Omastehoolduse riskid puuetega eakate inimeste hooldamisel M.Selg
Leili Villem Väliseestlased Eesti hooldekodus Rannapera Pansionaadi ja Kursana Merivälja Pansionaadi näitel R.Sirotkina
Ülle Haan (Eri)hoolekande sotsiaalala töötajate surmateadlikkus Lõuna-Eesti hoolekandeasutuste näitel K.Tall
Peeter Einasto Toimetulek leinaga K.Tall
Hiie Tael Tööhõive, ühiskondliku elu korraldus ja kogukonna jätkusuutlikkus Eesti väikesaartel Prangli ja Ruhnu näitel J.Kõre
Anne Ilmoja Koolist puudumise ja väljalangemise ennetus- ja sekkumisvõimalused Põltsamaa Kodu- ja Põllutöökooli näitel K.Altosaar
Esko Rips Sotsiaalreklaami tähendus ja mõju Eesti HIV-teemaliste reklaamide näitel R.Murakas

 

#õppimine #sisseastumine
Peamaja

Tartu Ülikooli võõrkeelsesse esimese astme õppesse saab kandideerida 15. aprillini ja magistriõppe eestikeelsetele erialadele 28. juunini

#teadus #ühiskonnale
Kaas

Valminud on e-kogumik „Avatud Dialoogil põhinev sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus 0–15-aastastele lastele”

#teadus
Euroopa Sotsiaaluuring

Muutuv ja mitmekesine Eesti Euroopa Sotsiaaluuringus