Sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika magistritööd

Sotsioloogia 3+2 õppekava magistritööd

 
2014/2015 Teema Juhendaja
     

Karin Jõers-Türn

Teismeliste söömisregulaarsust mõjutavad perekonna tegurid Kairi Kasearu
Merit Kangro Tsiviil- ja militaar meespopulatsioonide pereloomeline käitumine ja väärtusorientatsioonid Kairi Kasearu
Merle Lust Immigratsiooni meediarepresentatsioon Postimehe ja Õhtulehe online väljaannetes 2008. ja 2014. aastal

Andu Rämmer

Ülo Leppik Technological Limitations to the Cost Saving Effect of Remote Internet Voting Kristjan Vassil
Tiit Loim Eesti ja nelja Euroopa riigi pikaajalise hoolduse süsteemi analüüs omastehooldajate perspektiivist

Avo Trumm,

Häli Tarum
Kadri Kinsigo Vähipatsientide haiguse ja raviga seotud info saamise kogemused Judit Strömpl, Kadri Rootalu
Kadri Pelisaar Eesti emade tõlgendused sotsialiseerimisväärtustest teismeliste laste kasvatamisel Kairi Kasearu
Liina Kaldmäe Heategevus Eestis – südame või mõistusega? Heategevuskultuuri  jätkusuutlikkusest heategevus-organisatsioonide näitel Mai Beilmann
Hans Hõrak Humanistlikud riskitajud ja usk teaduse võimekusse üldises postmoderniseerumise protsessis üheksa Euroopa riigi näitel

Andu Rämmer

Kaisa Arge Miks meil on vähe teisest rahvusest sõpru - kuidas eristada võimalusi ja eelistusi? Ott-Siim Toomet
Kirsika Luha Eesti transsooliste naiste kogemused: soolise identiteedi avastamine, aktsepteerimine ja üleminek soovitud soole Helen Biin

Liina Käär

Kogukonnaidentideedist Tõstamaa valla näitel

Kandela Õun
     
2013/2014    
     
Kai Maasoo Söömishäireid pooldavate internetilehekülgede külastajate kogemused Kairi Talves, Judit Strömpl
Anu Varep Teismeeas emaks saanute arvamused enda toimetulekust ning tulevikuplaanidest Kairi Kasearu
Liisa-Evi Kesselmann

Laste väärtus naiste jaoks Eestis ja Saksamaal

Mare Ainsaar
Oliver Nahkur Isikutevaheliste suhete destruktiivse konfliktsuse indeksi konstrueerimine ja valideerimine Rein Taagepera, Rein Murakas
     
2012/2013    
     
Nataliya Gavrylova Noorte ukrainlaste rahvusliku identiteedi representatsioonid J. Strömpl
Kaarin Plaan Tööandjate arusaamad rahvuspõhisest diskrimineerimisest Eesti tööturul Andu Rämmer
Maire Forsel Modernsus ja postmodernsus – ühe ajastu kaks nägu? Kaasaegsete ühiskonnakäsitluste teoreetiline analüüs. Andu Rämmer
Piret Tikva Naiste ja meeste ajakasutus: erinevused paralleeltegevuste ja põhitegevuste kontekstis Kairi Kasearu
Kadri Raid Kuidas meist sai perekond… Abielupaaride pereloomelised narratiivid Kairi Kasearu
Sirli Spelman Tüdrukute vägivalla tõlgendused: tüdrukute ja spetsialistide perspektiiv Kadri Soo
Kalle Nurk Tartu linn kui elukeskkond tartlaste pilgu läbi Rein Murakas
Vello Veltmann Reproduktsiooniteooriad ja sotsiaalne muutus Tarmo Strenze
Birgit Rootsi Põlvkondadevaheline sotsiaalne mobiilsus, põlvkondade-vahelised seosed ja neid mõjutavad tegurid kolme generatsiooni näitel 1966. aasta Eesti longituuduurimuse andmetel Ave Roots
Kadri Saskia Keskpaik „Talendid koju!“ Aga kes on talendid ja kus on kodu? Eestimaalaste mobiilsusest Judit Strömpl
     
2011/2012    
     
Triin Esko Vabaühenduste ja riigiasutuste vahelised koostöösuhted Eestis: Haridus- ja Teadus-ministeeriumi ning teaduse populariseerimisega tegelevate ühenduste näitel Kairi Kasearu
Annika Jalak Tööandja rahulolu tööjõuga: ülevaade tööjõust tööandjate perspektiivis 1998-2012 Rein Murakas
Mats Kivistik Intervjuu kestus ja andmete kvaliteet Liina-Mai Tooding
Eveliis Kurs Samasooliste paaride kooselu regulatsiooni vajalikkusest Eestis sihtgruppi kuuluvate naiste perspektiivist Kairi Kasearu
Merle Merilain Rahaasjade korraldamiskäitumist mõjutavad tegurid Eesti näitel Rein Murakas
Jüri Pilviste

Erasmuse programmi mõju Euroopa identiteedile

Rein Murakas
Sille Vahaste Kooli omaduste ja õpilaste sotsiaalmajandusliku tausta mõju Eesti õpilaste õppeedukusele aastatel 2003, 2006 ja 2009 Tarmo Strenze
Avo Veske Elukohavahetuse mõju kaadrikaitseväelase elukaaslasele Kairi Kasearu
     
2010/2011    
     
Enno Mõts Organisatsiooni- ja kvaliteedikultuur Kaitseväe Ühendatud Õppeasutsustes Rein Murakas
Anna-Liisa Pääsukene Tätoveeringu tähenduse muutused ajas ja tätoveerimise põhjused Judit Strömpl
Sille Suur Lähisuhtevägivalda kogenud naiste kogemused Kadri Soo
Kärt Vajakas Põlvkonnasisest sotsiaalset mobiilsust mõjutavad tegurid 1991-1997 ja 1998-2007 1966.aasta Eesti Longituuduurimuse näitel Tarmo Strenze
Lauri Veski Kõrghariduse kvaliteedi indikaatorid strateegilistes dokumentides ja Eesti kõrgharidusuuringutes 2000-2010 – uuringuresultaatide rakendamisvõimalustest Rein Murakas
     
2009/2010    
     
Inger Lilles Eestlaste tööelu kvaliteet. Organisatsiooni juhtkonna poolt kontrollitud psühhosotsiaalsete ohutegurite mõju tööstressi tekkimisel Tarmo Strenze
Taimi Nilson Madala haridustaseme allikad ja mõjud Liina-Mai Tooding
Martin Rebane Poliitiliste anekdootide leviku modelleerimise võimalikkusest totalitaarsetes ja autoritaarsetes ühiskondades Henn Käärik
Rainer Reile Kõrge ja madala enesehinnangulise tervise vanus-sõltuvad prognoosijad Avo Trumm
Eneli Siirman Tallinna koolinoorte haridusväärtusi prognoosivad tegurid: kahe hariduskohordi võrdlus Andu Rämmer
     
2008/2009    
     
Linda Paap Suurte sissetulekute ja kindla töökoha väärtustamist kujundavad tegurid Eestis Ida- ja Lääne- Euroopa riikide võrdluses Andu Rämmer
Signe Reinumägi Vanemate ja laste vahetussuhted eluteel kui vanemate sotsiaalse kapitali kogunemise allikas Kairi Kasearu
Hella Suvi Lapse subjektsuse ja objektsuse esitamine ajakirjanduses Postimehe näitel Judit Strömpl
Edvin Teekivi Üldistatud usaldus indiviidi tasemel Eesti kontekstis Liina-Mai Tooding
Eve Telpt Soorollihoiakud ja tegelik tööjaotus Euroopas Mare Ainsaar
Riina Tõugu Sotsiaalse usalduse konstrueerimine Eestis vähemus- ja enamusgrupi lõikes Raivo Vetik
     
2007/2008    
     
Anne Kivimäe Noorsoo-uuringute valdkonna areng Euroopa Liidus aastatel 2000-2007 ja selle mõju Eestis Andu Rämmer
Helina Salme Vahendid ja võimalused alaealiste kuritegevuse vähendamisel Lõuna Politseiprefektuuri näitel Judit Strömpl
Indrek Soidla Inimsubjektsuse mõju siirdeühiskonna ettevõtlus-konkurentsis Mikk Titma
     
2006/2007    
     
Mai Beilmann Eesti leibkondade tarbimisstruktuuri prognoosivad tegurid 1990. ja 2000. aastatel leibkonna eelarve uuringute andmete alusel Rein Murakas
     
     

Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika õppekava (3+2) magistritööd

   
2015/2016 Teema Juhendaja
     
Mairi Kruuts Institutsioonis elamise kogemusega tänaste lapsevanemate käsitused lapsevanemaks olemisest M. Linno
     
2014/2015    
     
Elerin Maisväli Tartumaa rehabilitatsioonimeeskondade spetsialistide koostöö kogukonna erinevate partneritega D. Narusson
Kaisa Karabelnik Mitteformaalsete hooldajate narratiivid dementsusega eaka pereliikme hooldamise kogemusest. Tütarde ja abikaasade vaatenurk R. Sirotkina
Jevgeni Bugakin Rehabilitatsioonimeeskondade poolt osutatavate tööalase rehabilitatsiooni  meetmete arengusuunad Eestis D. Narusson
Katri Laanisto Kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajate arvamus oma igapäevatöö praktikast R. Sirotkina
Tiia Mettus Sotsiaaltöötajate ja sotsiaalkomisjonide koostöö vallasotsiaaltöö korraldamisel M. Selg
Kerttu Tammeri Hoolekande ja tervishoiusektori spetsialistide arusaamad tööst dementsusega inimestega R. Sirotkina
Maia Markus Sotsiaaltöötajate kogemused osalemisest sotsiaaltöö uurimustes M. Selg

Kristina Avdonina

Uusimmigrantide kogemused uues keskkonnas kohanemisest ning kohanemisteenustest: Eesti ja Soome vene keelt kõnelevate uusimmigrantide näitel M. Selg
Helen Karu Rahvusvaheline lapsendamine Eestist Rootsi: lapsendajate ja spetsialisti vaatenurk M. Linno
Klarica Topper Sotsiaaltöö täienduskoolitused Eestis: sotsiaaltöötajate ja koolitajate kogemused M. Linno
Sirle Võsu Lapse ärakuulamine: kasutatavad praktikad tsiviilkohtumenetluses J. Strömpl
Kristi Õunap Õpilased tunnivälisest ajast Tartu Karlova Kooli näitel M. Selg
Kati Arak Tunniväline aeg koolis: tava- ja waldorfkoolide  pedagoogide käsituste vaatluste põhjal M. Selg
   
2013/2014 Teema Juhendaja
     
Kerli Kõiv Perekonna roll ja seda mõjutavad tegurid vanemliku hoolitsuseta lapse toetamisel Eesti, Gruusia ja Itaalia sotsiaaltöötajate tõlgenduste põhjal

Kairi Kasearu

Liis Kreegipuu

Õpiabi vajadus ja õpiabi teenus spetsialistide, lapsevanemate ja laste käsitluses

Dagmar Kutsar

Anni Amberg

Rahvusvahelise lapsendamisprotsessi kogemuste kirjeldused

Merle Linno

Karolin Tohv

Teismelisena vanemakssaanute käsitlused toimetulekust perena

Dagmar Kutsar

   
2012/2013  
     
Jane Gornischeff Kui noor otsib tööd – noorte tööotsingud ja koostöö Eesti Töötukassaga Avo Trumm
Kaia Kingo Uus arusaam vananemise kontseptsioonist Eestis Reeli Sirotkina
Lenneli Noobel Juhtumikorraldus Eesti Töötukassa Lõuna-Eesti piirkonnas Reeli Sirotkina
Hanna Ernits Immigrantide kohalike kommunikatsioonikanalite loomist soodustavad ja raskendavad asjaolud Eestis Mare Ainsaar
Krislin Padjus Puuetega inimeste tööellu suundumine tööpraktika abil. Tööpraktikandi, tööandja ning Eesti Töötukassa juhtumikorraldaja vaatenurk Märt Masso
Karin Kiis Töö autonoomsuse ja tööprotsessi kaasatuse mõju 30 - 50 aastaste meeste ja naiste eluga rahulolule Eestis ja Rootsis Mare Ainsaar
Kadri Tõldsepp Eesti elanikkonna hoiakud immigratsiooni suhtes 2004-2010 Kairi Kasearu
Kristel Paal Elu jooksul läbi elatud väärkohtlemise tõlgendamine eaka eluloonarratiivi põhjal Judit Strömpl
Maiu Lünekund NEET-noorte probleemid ning võimalikud lahendused NEET-noorte ja spetsialistide  käsitlustes Avo Trumm
Häli Tarum Poliitikaraamistiku ja poliitikakujundajate toetus mitteformaalselt eakaid hooldavate inimeste tööturul osalemisele Dagmar Kutsar
     
2011/2012    
     
Marina Fanfora Sotsiaaltöö Eestis ebaseaduslikult viibivate isikutega Politsei- ja Piirivalveameti Ida Prefektuuri Migratsioonijärelevalve Talituse näitel J. Strömpl
Kersti Kade Vanustundlikkus Eestis võrdlevalt Rootsiga K. Kasearu
Hanna Kotsjuba Naiste varjupaikade roll inimkaubandusohvrite ja prostitutsiooni kaasatud naiste rehabiliteerimisel J. Strömpl
Jaanus Mäe Juhtumikorraldus lastekaitsetöös Pärnumaa omavalitsuste lastekaitsetöötegijate seletuste alusel M. Linno
Rigne Raudsepp Seksuaalsuse ja lähisuhete käsitlemine asenduskodus elavate laste ja noorte iseseisvaks eluks ettevalmistamise protsessis kasvatajate arvamuste alusel ühe asenduskodu näitel M. Linno
Karis Reilent Maasotsiaaltöötaja kogukonnaliikmena M. Selg
Mairi Roots Asenduskodust iseseisvasse ellu astunud noorte iseseisva toimetuleku võimalused ning institutsionaalse võrgustiku roll selle kindlustamisel J. Kõre
Meeli Tuubel Valla- või linnavalitsus eestkostjana täisealistele piiratud teovõimega isikutele R. Sirotkina
     
2010/2011    
     
Jana Elken Paarisuhtes vägivalda kasutanud isikute tõlgendused suhte arengust, vägivalla põhjustest ja sekkumisest J. Strömpl
Hanna-Stella Haaristo Rahastamise roll kõrgharidusvõimaluste võrdväärsuse suurendamisel Eestis ja rahvusvahelises võrdluses L. Kirss
Piret Kütt Homoseksuaalsuse avalikustamine perekonnale emade narratiivides D. Kutsar
Leana Lahesoo 6. klassi laste hoiakud ühe või mõlema vanema töömigratsiooni D. Kutsar
Livia Pensa Valgekraede pikaajaline töötus Tallinna näitel J. Kõre
Piret Peters Koolivägivald ja –kiusamine waldorf- ning tavakoolides: võrdlusuuring K. Soo
Piret Reimann Rahvusvaheline ränne Eesti noorte näitel J. Kõre
Maret Sildala Joobes juhtimise eest süüdimõistetute uue kuriteo riskid kriminaalhooldajate hinnangutes K.Ilves
Maria Zuravljova Erinoorsootöö Eestis J. Strömpl
Mari Väljaots Psüühilise erivajadusega noorte vajadused ja võimalused iseseisvumiseks nende vanemate hinnangul D. Narusson
     
2009/2010    
     
Andres Julle Perede ja sotsiaaltöötajate arvamused asendushooldusel elava lapse tagasipöördumise võimalustest bioloogilisse perekonda M. Linno
Helina Mänd Kolmanda sektori roll asüülitaotlejate vastuvõtusüsteemis Eesti ja Sitsiilia näitel M. Ainsaar
Ragne Urbas Lahutatud isaks olemine Eestis K. Ilves
     
2008/2009    
     
Kadri Kallip Erivajadustega laste ja noorte institutsionaalne kohtlemine kahe Eesti asutuse näitel J. Strömpl
Merili Mänd Koduta inimeste rehabiliteerimise tingimused Tartu koduta inimeste näitel J. Kõre
Jelena Nikitina Sotsiaalabisüsteemiga hõlmatud Tartu perekonnad abivajajate ja abisaajatena M. Selg
Elin Tuuling Perekondade kogemused argielu korraldusest ja avalikest teenustest Tartu linna näitel M. Selg
     
2007/2008    
     
Olga Hramtsova Supervisioon: Tartu linna sotsiaaltöötajate kogemused ja ootused M. Selg
Getlin Klement Joobes sõidukijuhtimise eest karistatud tõlgendavad oma teguviisi M. Selg
Gerli Külvet Kodanikeühiskonna roll ja vastutuse jagunemine eakate hoolekandes – sotsiaalala spetsialistide pilgu läbi R. Sirotkina
     
2005/2006    
     
Ester Kaasik Psüühiliste erivajadustega inimeste kogukonnas elamise teenuse vajadus ja teenuse rakendamisvõimalused Pärnu maakonnas J. Strömpl
     
2004/2005    
     
Katri Lamesoo Seksuaalsest ahistamisest töökohal Eesti meditsiiniõdede näitel A. Laas
Maret Miljan Koolipõhise uimastipreventsiooniprogrammi "See on Sinu valik" kogemuse analüüs D. Kutsar
     
2003/2004    
     
Sirli Peterson Toimetulekutoetuse kriitiline analüüs D. Kutsar
Merli Mendelman Kodu- ja eluasemeteenused kolme kohaliku omavalitsuse näitel G.Tavits, D.Kutsar
Maria Orešina Vene noorte tulevikuorientatsioonide protsessi uuring D. Kutsar
     
2002/2003    
     
Karmel Saveljev Suitsiidisurma lein ja suitsiidiohvri lähedaste grupitöö mudel sotsiaaltöös A. Värnik
     
     

Sotsiaaltöö kutsemagistritööd

     
2010 Teema Juhendaja
     
Angelika Armolik Dementsusega eakate hooldamine üldhoolduskodus Tartu maakonna näitel Riina Kiik
Ene Arus Hooldusteenuse kvaliteet üldhooldekodude asutuste juhtide hinnangul Reeli Sirotkina
Aile Rahel Ausna Põlvkondadevahelist sotsiaalset mobiilsust kujundavate eluvalikute (life decisions) mõjutegurid noorukieas Pärnu noorte näitel Dagmar Kutsar
Marge Gutmann Eesti maasotsiaaltöö eripära Marju Selg
Margit Kürsa Viimsi valla puudega lastega perede toimetuleku ressursid ja nende seosed ümbritseva keskkonnaga Riina Kiik
Teele Orgse Patsiendi ohutus kui teadvustamata probleem Eesti tervishoiupoliitikas Avo Trumm
Katri Siimer Sotsiaaltöö positsioon ja suundumused Eestis - sotsiaalala spetsialistide pilgu läbi Reeli Sirotkina
Sirlis Sõmer-Kull Sotsiaalteenuste kvaliteedi tunnused ja tagamise võimalused rehabilitatsiooniteenuse näitel Riina Kiik
Piret Talur Kvaliteedihindamine noorsootöös noortekeskuse näitel Judit Strömpl
Maarika Tisler Hapra eaka haiglast väljakirjutamine: tervishoiu sotsiaaltöötajate poolt tajutud eetilised konfliktid edaspidiste ravi- ja hooldusotsuste tegemisel Marju Selg
Tiia-Triin Truusa Sõjaväeliste missioonidega kaasnev stress - meedia analüüs. Ideid Eesti militaarsotsiaaltöö arendamiseks Judit Strömpl, Kris Clarke
Karmen Vetemäe Laste käsitlused sotsiaalsest tõrjutusest Dagmar Kutsar
     
2009  
     
Maris Jõgeva Sotsiaaltöö kogukonnaga ning kogukonnakeskse lähenemise võimalused Eesti sotsiaaltöö praktikas Riina Kiik
Tiiu Rahuoja Kliendi vastutuse konstrueerimine sotsiaaltöötajate narratiivides M.Linno, M.Selg
     
2008  
     
Natalja  Perovskaja Kasvatuse eritingimuste mõjusus Tapa Erikooli lõpetanud nelja noormehe elukäigu näitel. Eluloouurimus. Judit Strömpl
     
2007  
     
Kadi Ilves Karistamine - vajalik kasvatusmeetod või vägivald? Põhikooli õpilaste esseede ja esseekonkursi konteksti analüüs Marju Selg
Birgit Siigur Alaealiste õigusrikkujate rehabilitatsiooniteenuse arendusprotsess Marju Selg
Tuuli Hiiesalu Koolisotsiaaltöö ja/või koolisotsiaalpedagoogika Tartu ning Cottbusi näitel Marju Selg
Gerli Lehemets Sotsiaaltöötajate hinnangud oma töö, tööga rahulolu, motiveerituse ja kvaliteetse teeninduse kohta Marju Medar
     
2006  
     
Ingrid Kask Lapsekeskse kontseptsiooni rakendamisest T.L. Lastekodu näitel Judit Strömpl
Anu Möldri Sotsiaaltöö kvaliteedi hindamise võimalused esmatasandi juhil kriminaalhoolduse näitel Riina Kiik
Evelin Orav Tervishoiu sotsiaaltöötaja koostöövõrgustiku kujunemine Eestis Judit Strömpl
Taisi Oesso Sünnitusjärgne depressioon kui sotsiaalprobleem Karmel Saveljev
Liia Kilp Sotsiaaltöö mõtestamine ja professionaalsus: võimalused ja väljakutsed ajakirja "Sotsiaaltöö" põhjal Riina Kiik
Kaddi Talts Keskealiste meeste suitsiidid Eestis Kairi Kõlves
Triin Tarendi Programmi "Paarisuhete hoidmine ja taastamine" hindamine kinnipeetavate vaatenurgast Tallinna Vangla näitel Kersti Kask, Riina Kiik
Helena Purga Sundüürnike elutingimused ja eluasemestrateegiad Tartu linnas aastatel 1998-2005: eluasemeteenuse osutamise vajalikkus Jüri Kõre
Jane Põdra Liitpuudega lastega tegelevad spetsialistid sotsiaaltöö tegijana Tallinna linnas kahe asutuse näitel Marju Selg
Jelena Afonova Sissetulekute ja isikuandmete esitamine toimetulekutoetuse taotlemisel: Tallinna Lasnamäe linnaosas 2005.a. tuvastatud varjamisjuhtumite analüüs Avo Trumm
     
2005  
     
Karina Lõhmus Dialüüsravil olevate patsientide vajadus sotsiaaltöö teenuse järele elukvaliteedi ja sotsiaalse toimetuleku hinnangu alusel J. Strömpl, Ü. Kirsimägi
Katrin Maiste Läbipõlemissündroomi hindamine Eestis klienditööd tegevatel inimestel instrumentide CBI ja MBI-D abil Dagmar Kutsar
Jelena Grintšak Ida-Virumaa hooldusperede olukord hooldusvanemate endi silmade läbi Marju Selg
Sirje Just Töö sisekliima tajumine T-asutuse näitel Marju Medar
Merle Linno Kaks vaatenurka koolisotsiaaltööle Tartu linna näitel Judit Strömpl
Erika Nõmm Lastega perekondade probleemistik ja abistamisvõimalused Tori vallas Marju Selg
Agnes Alvela Tütarlaste ja noormeeste suguelu alustamise tingimused Eestis Dagmar Kutsar
Maris Knuut Puuetega inimestele perekonnaseaduse § 105 alusel määratud hooldus ja selle kvaliteet Tartu linna näitel Riina Kiik
     
2004  
     
Eva Kõiv Kodutus Tartu linnas: põhjused ja võimalikud lahendused. R.Kiik
Kristina Oja Eakate hoolduse korraldamine Eestis: tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna koostöö. R.Kiik
Airi Mitendorf Hälbiva käitumise kujunemine kriminaalhooldusaluste tõlgendusel. J. Strömpl
Margit Laurson Psüühilise erivajadusega inimeste kogukondlik hoolekanne klubimaja näitel. R.Sirotkina
Ingrid Danilov Sotsiaalhoolekande korraldus Läänemaa kohalikes omavalitsustes: probleemid ja võimalused. M.Medar
Aime Koger Vaatenurki proteesidega varustamise teenuse kvaliteedile. J.Kõre
Katti Lainoja Psüühiliste erivajadustega inimestele suunatud projekti hindamine. Põlvamaa 1997 - 2000. R.Kiik
Mervi Rodima Võõrsil tehtud noorsootöö kui eestluse hoidja ja kandja. J. Strömpl
     
2003  
     
Merle Varik Klientide rahulolu elukorraldusega Tartu maakonna nelja üldhooldekodu näitel R.Kiik, E.Merisalu
Kai Kotka Üksikemade heaolu Eestis Pärnumaa näitel A.Trumm
Kai Räisa Eesti sotsiaaltöö terminoloogia erialahariduse kontekstis R.Kiik
Uku Torjus Meeste sotsiaalse heitumise teed Raplamaa näitel D.Kutsar
Kersti Kask Kvaliteedi tagamine kriminaalhoolduses: ametnike seisukohast vaadatuna. R.Kiik
Vaike Salveste Sotsiaalvaldkonna mittetulundusühingute tegevuse, ressursside ja rolli analüüs aastatel 1999 - 2000 teostatud uuringute põhjal. M.Selg
Helen Peeker Toimetulekutoetuse "riigistamine" Tallinnas. Projekt-uurimus "Tallinna toimetulekutoetuse saajate ja taotlejate ringi analüüs". A.Trumm
Vahur Keldrima Eakate hooldusvajaduse hindamine Tallinnas. R.Kiik
     
2002  
     
Monica Lõvi Nägemispuudega inimeste tööhõivest Eestis J.Kõre
Dagmar Narusson Aktiivraviasutuste sotsiaaltöötajate funktsioonid ja tegevused D.Kutsar
Jaanus Saar Kuritegevuse laienemisele mõju avaldavad sotsiaalsed tegurid D.Kutsar
Reeli Sirotkina Üle 75-aastaste hooldekodu klientide elukvaliteet kolme hooldekodu näitel R.Kiik
Maie Asur Noore maapere arenguprobleemid Vastse-Kuuste vallas D.Kutsar
     
2000  
     
Estelle Laane ESRÜ Ennetustöö Keskuse "Tootsi Tuba" praktiline kogemus tegelemisel probleem-käitumisega lastega J.Strömpl
     
1999  
     
Marju Selg Sotsiaaltöö perekonnaga Pärnu linnas D.Kutsar
     
1997  
     
Valter Parve Hoolekande Pärnu mudel D.Kutsar
     
1996  
     
Jüri Kotka Ilmalik sotsiaalkaitse Eestis 18. sajandi lõpust I maailmasõjani H.Mikkin, T.Rosenberg
Marju Medar Sotsiaalsuunitlusega fondide hetkeseis ja arenguperspektiivid Eestis H.Mikkin
Terje Toomela Närvi- ja liikumishäiretega laste erivajaduste hindamine J.Allik
     
1995  
     
Tiiu Kadajane Näide koolisotsiaaltöö alustamiseks Eestis D.Kutsar
Judit Strömpl Käitumishälvetega tütarlapsed Kaagvere erikoolis: hetkeseis ja perspektiivid  
     
1992  
     
Valdeko Paavel Sotsiaaltöö võimalusi Eesti kurtide probleemide lahendamisel  
     
     

Sotsioloogia 4+2 õppekava magistritööd

     
2009/2010 Teema Juhendaja
     
Liina Eik Pooleks aastaks vabatahtlik: etnograafia Eesti-Mehhiko piiril Judit Strömpl
Kadrin Kergand Riikide sotsiaalmajanduslikud erisused ja haridus Olev Must
Kalmer Marimaa Naised vaimulikes ametites: teoloogilise kõrghariduse omandanud naisvilistlaste hoiakud ja perspektiivid seoses naiste teenimisega kristliku koguduse vaimulikes ametites naiste orindeerimisega seonduva ajaloolis-sotsiaalse probleemistiku taustal ja Kõrgema Usuteadusliku Seminari näitel Alar Kilp, Andres Saumets
Kristel Petermann Ekspertide ja tavainimeste sotsiaalsed representatsioonid rahast ja keskpangast Andu Rämmer
Riin Pärnamets Sotsiaalsed võrgustikud Eesti majanduslanguse tööturul Rein Vöörmann, Rein Murakas
     
2007/2008  
     
Riin Hiieväli Hariduse toime elukarjääri resultaatidele (1966.a. hariduskohordi andmestiku põhjal) Mikk Titma
Olavi Otepalu Poliitilist edukust mõjutavad tegurid Riigikogu kandidaatide selekteerimise protsessis Leif Kalev
Katrin Raadom Ettevõtlust mõjutavad tegurid Eestis siirdeperioodil ning 2006. aastal Eesti tööjõu-uuringu näitel Mikk Titma
Rain Rosimannus Erakonnastumise ulatus Eestis valijaskonna tasemel viis aastat pärast demokratiseerumise algust (1993) Mikk Titma
     
2006/2007    
     
Külli Luuk Solidaarsed ja liberaalsed hoiakud sotsiaalpoliitikas Eesti näitel Mare Ainsaar
Tõnu Pärn Kriminaalpreventsiooni teoreetilised lähtekohad ning kriminaalpreventsiooni rakendamine Eesti-Rootsi ühisprojekti Kilingi-Nõmme piirkondliku projekti aruande näitel Lembit Auväärt
Andra Reinomägi Kolme- ja enamalapseliste perede heaolu taset mõjutavad tegurid lasterikaste perede uuringu näitel Dagmar Kutsar, Rein Murakas
Julia Siltšenko Sotsiaalse kapitali järelmid: positiivsuse ja negatiivsuse kontekstid, tasandid ja toimemehhanismid suletud üliõpilasühenduste näitel Leif Kalev
Kairi Talves Paindlik tööaeg töö-ja pereelu ühitamise teenistuses õhtusel ja öisel ajal töötavate Eesti elanike näitel Anu Laas
Irja Toots Political Subjectivity: Discourse of Democracy in Estonia, Created in Focus Groups and Tested by Q-methodology Judit Strömpl
Kristina Tubli 2003. ja 2004.a. meediapäeva uurimuses osalenute ootused ja huvid trükimeedia suhtes Andu Rämmer
Marko Veisson Rituaalide sotsiaalne legitiimsus Henn Käärik
     
2005/2006  
     
Margus Dsiss Intellektuaalne kapital organisatsiooni juhtimises Rein Murakas
Eva-Liisa Jaanus Noorte tööpuudus ja tööpoliitika - arenguvõimalusi Eestis Phare projekti näitel Raul Eamets
Kati Kangur Fookusgrupi ja kodanikepaneeli meetodite rakendamine osalusdemokraatia kujundamisel veemajanduses: Emajõe ja Talas Chu valgalade näitel Henn Käärik
Katrin Kiisler Erasmuse üliõpilasvahetus Eestis 1999-2004 Liina-Mai Tooding
Kristina Randver Infoühiskonna digitaalne lõhe: selle põhjused ja mõju sotsiaalsele kaasatusele vanemas eas Tarmo Strenze
Helina Riisalu Arenenud riikide klassifitseerimine riikliku perepoliitika alusel aastal 2002 Mare Ainsaar
Ave Roots Kas siire Eestis on lõppenud ? Sotsiaalse mobiilsuse võrdlus perioodidel 1992-1997 ja 1997-2004 Mikk Titma
Kadri Soo Kodune kasvatusatmosfäär ja nooruki probleemkäitumine - seksuaalse väärkohtlemise risk Dagmar Kutsar
Aire Trummal HIV-nakkuse ennetamisega seotud noored-noortele tegevuse monitooringu ja hindamise süsteemi kujundamine Judit Strömpl
     
2004/2005    
     
Marit Aas Tarbimisväärtused: Balti riikide tarbijate väärtushinnangud ja kuidas kaubandus mõjutab tarbimisväärtusi Andu Rämmer
     
2003/2004    
     
Kairi Kasearu Perekonna deinstitutsionaliseerumine kooseluvormide mitmekesistumise alusel Dagmar Kutsar
Reesi-Reena Runnel Kodanikeühiskonna konstrueerimine poliitilises diskursuses ja selle väljundid poliitika kujundamise protsessis Rein Ruutsoo
     
2002/2003    
     
Kadri Aas Lahutuse põlvkondadevahelise edasikandumise mehhanismid (uurimuse "Ühe põlvkonna elutee" näitel) Liina-Mai Tooding
Tarmo Strenze Tegevusteooria. Inimtegevuse filosoofiline, psühholoogiline ja sotsioloogiline uurimine Henn Käärik
Saale Taul Etnilise sallivuse võimalikud arenguteed Eesti ühiskonnas Triin Vihalemm
     
2001/2002    
     
Leif Kalev Sotsiaalne kapital: mõiste, viljakus ja suhe teiste kapitalikäsitlustega Mikk Titma
Kersti Kõiv Haridus kui eluteed mõjutav tegur Mikk Titma
Ragne Kõuts Riikluse tõlgendusskeemid Eesti ajakirjanduses enamuse-vähemuse suhete taustal Marju Lauristin, Triin Vihalemm
Mait Müürsepp Õiguse legitiimsus ja õigussüsteemi legitimeerimine turundusteooria rakendamise abil Henn Käärik
Signe Schultz Eesti sotsiaalne struktuur läbi erinevate põlvkondade Mikk Titma
Denis Trapido Sissetulekute kujunemine siirdeühiskonnas 1960.aastate keskel sündinud põlvkonna näitel Mikk Titma
     
2000/2001    
     
Aare Kasemets Sotsiaalteaduste rakendusvõimalusi Eesti seadusloomes: teoreetilisi ja empiirilisi aspekte Henn Käärik, Peeter Vihalemm
Liina Kilemit Eesti usuliikumiste suhtumine ühiskonda Tõnu Lehtsaar
Kairi Kõlves Sotsiaalne integratsioon ja elusündmused suitsiidiprotsessis Airi Värnik
Meeli Murasov Majanduslik seisund ja indiviidi heaolu: töötus kui heaolu riskitegur elutingimuste uurimuse näitel Dagmar Kutsar
Veiko Paalandi Eluorientatsioonide dünaamika kahe Eesti põlvkonna näitel Mikk Titma
Kersti Raadik Tööotsimisperioodi pikkust mõjutavad tegurid Eesti tööturu näitel Raul Eamets
Mari Uba Rahvusliku enesemääratluse muutumise võimalused (Rahvusliku identiteedi konstrueerimine Teise Maailmasõja järgse Eesti, Soome, Ida-Saksa, Lääne-Saksa, Austria ja Šveitsi ajakirjanduses) Marju Lauristin
     
1999/2000    
     
Anu Laas Feministlik perspektiiv sotsioloogias Dagmar Kutsar
     
1998/1999    
     
Rein Murakas Kolmekümneaastaste põlvkonna sissetulekute jaotumine ja sissetulekumobiilsus Eesti siirdeühiskonnas Mikk Titma
     
1997    
     
Aet Annist Teise konstrueerimine: noorte kujutamine Eesti meedias "Postimehe" näitel Marju Lauristin
Marti Taru Some Aspects of Political Participation in Estonia Paul Kenkmann
     
1996    
     
Ilvi Rimm Identiteedi muutustest Eesti ja Friisi vähemusgruppides  
Avo Trumm Poverty - the Cost of Transformation Dagmar Kutsar
     
1995    
     
Arno Lõo Eesti põllumajanduse tööpotentsiaali sotsiaalne areng aastatel 1977-1993  
     
1994    
     
Silvia Kaugia Elanikkonna kriminaalse aktiivsuse sotsiaalmajanduslikud tegurid E. Raska
     
1993    
     
Mart Einasto Majandusliku kihistumise mõõtmine Eestis Peeter Vihalemm

 

 

 

#õppimine
Tudengid koos

Valminud on Tartu Ülikooli eesti keele õppe võimalusi tutvustav veebileht