Sotsiaalteaduste valdkonna nõukogu otsustas dekaani umbusaldushääletuse edasi lükata

17. augustil kogunes sotsiaalteaduste valdkonna nõukogu, et arutada rektori ettepanekut umbusaldada dekaan Raul Eametsa, vabastamaks ta dekaani kohalt enne tema professori töölepingu lõppemist. Arutelu tulemusel otsustas nõukogu hääletamise edasi lükata, sest liikmed vajavad otsustamiseks lisaaega ja -infot. 28.–29. augustil toimub salajane e-hääletus, mille tulemused selguvad 30. augusti hommikul. 

Nõukogu koosolekut juhatas professor Janno Lahe, õppeprodekaan dekaani ülesannetes. Kohal oli 17 hääleõiguslikku liiget. Rektor Toomas Asser tutvustas nõukogule oma ettepanekut, pärast mida selgitas oma seisukohta Raul Eamets.  

Esmaspäeval, 14. augustil tegi rektor Toomas Asser sotsiaalteaduste valdkonna nõukogule ettepaneku avaldada dekaan Raul Eametsale umbusaldust, et vabastada ta dekaani ametikohalt enne tema professori töölepingu lõppemist. 

Tartu Ülikooli põhikirja § 23 lõike 10 kohaselt võib valdkonna nõukogu avaldada dekaanile umbusaldust juhul, kui dekaan rikub seadust, ülikooli põhikirja või teisi ülikooli tegevust reguleerivaid õigusakte või ei tule toime oma töökohustuste täitmisega. Ettepaneku dekaanile umbusalduse avaldamiseks saab valdkonna nõukogule ühisavaldusega esitada vähemalt kolmandik valdkonna nõukogu liikmetest või rektor oma pöördumisega. Umbusalduse avaldamise otsustab valdkonna nõukogu salajasel hääletusel vähemalt 2/3 liikmete poolthäältega. Valdkonna nõukogus on 25 liiget, kuid selle küsimuse puhul on hääleõiguslikke liikmeid 24. Salajase hääletamise korra kohaselt ei saa Raul Eamets hääletamisest osa võtta.

Margit Keller ülikooli aulas.

Sotsiaalteaduste valdkonna dekaan Margit Keller asub ametisse 1. jaanuaril 2024

Lossi 36 õppehoone droonivaatest.

Dekaanikandidaatide kohtumine sotsiaalteaduste valdkonna töötajate ja üliõpilastega

Tartu Ülikooli peahoone

Valimiskomisjon registreeris dekaanikandidaadid