Strateegilise Jätkusuutlikkuse Kompetentsikeskus

Strateegilise Jätkusuutlikkuse Kompetentsikeskus (SJKK) on Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi uurimisrühm, mille uurimisteemad koonduvad inimressursi jätkusuutlikkuse, sotsiaalsete institutsioonide ja militaarsotsioloogiliste uurimisprobleemide ümber. SJKK loodi 2014. aasta jaanuaris TÜ ühiskonnateaduste instituudi ja Tervise Arengu Instituudi (TAI) koostöös, et vastata Kaitseministeeriumi vajadusele täiendada inimressursiga seotud kompetentsi ja teadmist kaitsevaldkonnas.

Kompetentsi koondamine ja loomine toimus kolmel põhiteljel: demograafiliste ja sotsiaalsete muutuste seire ja prognoos; tervis ja füüsiline võimekus ning kaitsetahe, moraal ja valmisolek. Aastate jooksul on TÜ uurimisrühm täitnud erinevaid koostöölepinguid ja uurimisprojekte, mille tulemil on Kaitseministeeriumil, Kaitseväel, Kaitseliidul ja Kaitseressursside Ametil võimalik parandada ja kohandada oma tegevust seoses inimressursiga lähtuvalt kogutud ja analüüsitud informatsioonist.

Uurimisrühma liikmed osalevad aktiivselt rahvusvahelistes erialastes võrgustikes: NATO teadus- ja arendustegevuse töörühmad, ERGOMAS (European Research Group on Military and Society) ja ISA (International Sociological Association) uurimisvõrgustikes. Uurimisrühm panustab laiemalt teadmussiirdesse läbi kaitsevaldkonna teemaliste bakalaureuse-, magistri- ja doktoritööde juhendamise.

Käimasolevad projektid

2024 tehtud

Aas, S., Lina, E. ja Tulk, M-L. (2024). Naised ajateenistuses: motivatsioon, hoiakud ja kaasajateenijate suhtumine naiste teenistusse. Kompleksuuringu 2022.–2023.a. aruanne (lk 87−112). TÜ ühiskonnateaduste instituut.

Jonsson, E., Salo, M., Lillemäe, E., Steder, F. B., Ferst, T., Kasearu, K., Novagrockiene, J., Österberg, J., Sederholm, T., Svensén, S., Szvircsev Tresch, T. ja Truusa, Tiia-Triin. (2024). Multifaceted Conscription: A Comparative Study of Six European Countries. Scandinavian Journal of Military Studies, 7(1), 19−33. DOI: 10.31374/sjms.166

Kallip, K. ja Lillemäe, E. (2024). Riigikaitsjate ootused, hoiakud ja suhted muutunud julgeolekuolukorras. Kompleksuuringu 2022.–2023.a. aruanne (lk 121−129). TÜ ühiskonnateaduste instituut.

Kasearu, K. ja Tooding, L-M. (2024). Kas ajateenistus oli ajaraiskamine või siiski mitte? Kompleksuuringu 2022.–2023.a. aruanne (lk 11−24). TÜ ühiskonnateaduste instituut.

Kivirähk, J. (2024). Probleemsed suhted ajateenistuses. Kompleksuuringu 2022.–2023.a. aruanne (lk 25−43). TÜ ühiskonnateaduste instituut.
Silm, K. (2024). Riigikaitses osalejate kaitsetahtelised hoiakud. Kompleksuuringu 2022.–2023.a. aruanne (lk 44−58). TÜ ühiskonnateaduste instituut.

Tooding, L-M. (2024). Ajateenijate kehaline võimekus, tervis ja sportimine seitsme uurimisaasta aegreas. Kompleksuuringu 2022.–2023.a. aruanne (lk 113−120). TÜ ühiskonnateaduste instituut.

Tooding, L-M. ja Kasearu, K. (2024). Ajateenijate ootused ja hinnang saavutatule. Kompleksuuringu 2022.–2023.a. aruanne (lk 59−86). TÜ ühiskonnateaduste instituut.
 

2023 tehtud

Berglund, C.; Kasearu, K.; Kivirähk, J. (2023). Fighting for the (Step)Motherland?: Predictors of Defense Willingness in Estonia’s Post-Soviet Generation. Journal of Political and Military Sociology, 49 (2), 146−169. DOI: 10.5744/jpms.2022.2002

Kasearu, K., Lillemäe, E. ja Ben-Ari, E. (2023). How Does a Military Create a Tradition in a New Democracy? Ritual Density, Commodification and Politics in the Estonian Defence Forces. Communist and Post-Communist Studies, 1−21. DOI: 10.1525/cpcs.2023.2003078

Kasearu, K., Lillemäe, E. ja Ben-Ari, E. (2023). The Military Covenant, Contractual Relations and Social Cohesion in Democracies: Estonia as an Exploratory Case Study. Armed Forces & Society, 49(3), 1−23. DOI: 10.1177/0095327X221100769

Kasearu, K. ja Tooding L.-M. (2023). Satisfaction with service and self-estimated physical fitness of conscripts. Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), 22, 123−146.

Kasearu, K. ja Tooding, L-M. (2023). Teenistusrühma rollist kehalise võimekuse ja füüsilise vormi kujunemisel ajateenistuses. Occasional Papers, 16, 76–107.

Kivirähk, J. (2023). Vene emakeelega ajateenijate hoiakud riigikaitse ja ajateenistuse suhtes. Occasional Papers, 16, 56–75.
Leete, U., Lillemäe, E. (2023). Ajateenijate teenistusmotivatsiooni ja vaimse vastupidavuse seosed.  Occasional Papers, 16, 43–55.

Lillemäe, E., Kasearu, K. ja Ben-Ari, E. (2023). Conscription and Social Transformations: Estonia Between Security Needs and Social Expectations. Journal of Baltic Studies. DOI: 10.1080/01629778.2023.2212914

Lillemäe, E., Kasearu, K. ja Ben-Ari, E. (2023). Making military conscription count? Converting competencies between the civilian and military spheres in a neo-liberal Estonia. Current Sociology. DOI: 10.1177/00113921231159433

Lillemäe, E. ja Tulk, M-L. (2023). Ettekujutus ajateenistusest ja selle muutumine: etnograafilise uuringu tekstikaeve. Occasional Papers, 16, 24–42.
Trumm, A. (2023). Ajateenijate suhtumine mehitamata maismaasõidukite kasutamisse. Occasional Papers, 16, 108–123.

Truusa, T-T. (2023). Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis ja Kaitseväe Akadeemias ajateenijate kompleksuuringu andmetele tuginevad tudengitööd läbi aastate. Occasional Papers, 16, 9–23.
 

Lillemäe, Eleri. (2023). Ajateenistuse kui süsteemi jätkusuutlikkus: individuaalsed ja struktuursed tegurid ajateenistuse kogemuse kujundajatena. Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi teaduskonverents, Tartu, 5. oktoober 2023.

Lillemäe, Eleri. (2023). Multifaceted Conscription: A Comparative Study of Six European Countries. In: IUS Conference, Reston, Virginia, US 13–15 October 2023.

Marta Aren, lõputöö (KVA), 2023, Sigrid Aas; Kairi Kasearu (juhendajad). Eesti kaitseväe naisajateenijate teenistusmotiivid ja rahulolu ajateenistusega aastatel 2016–2021. 

Arlis Arold, lõputöö (KVA), 2023, Eleri Lillemäe (juhendaja). Kutsealuse teenistuskoha valikut mõjutavad tegurid. 

Andi Möller, lõputöö (KVA), 2023, Eleri Lillemäe (juhendaja). Ajateenija kehaliste võimete kontrolltesti ja laskeoskustesti sooritust mõjutavad tegurid logistikapataljoni näitel.

Keoi Usai, magistrikraad (KVA), 2023, Kairi Kasearu; Eleri Lillemäe (juhendajad). Eesti elanikkonna kaitse- ja võitlustahe aastatel 2013–2022. 

Marek Väli, magistrikraad (KVA), 2023, Kairi Kasearu; Eleri Lillemäe (juhendajad). Eestikeelse elanikkonna turvalisuse taju muutus turvalisust ohustavate sündmuste ajendil ja seos kaitsetahtega aastatel 2013–2022.

Janno Sonne, magistrikraad (KVA), 2023, Eleri Lillemäe; Priit Värno (juhendajad). Ajateenijate erialaeelistuse realiseerumise seosed teenistusega rahulolu ja riigikaitseliste hoiakutega.

Henry Lass, bakalaureusekraad (TÜ), 2023, Eleri Lillemäe (juhendaja). Riigikaitseõpetuse roll riigikaitses: riigikaitseõpetajate vaade

Kadi-Liis Peiponen, bakalaureusekraad (TÜ), 2023, Kairi Kasearu (juhendaja). Ajateenijate suhtumine naiste osalusse ajateenistuses.

Katri Sassi, bakalaureusekraad (TÜ), 2023, Kairi Kasearu (juhendaja). Okas õppekogunemisel osalenute kaitsetahte ja hoiakute muutus kolme aasta küsitlusandmete põhjal.

Sigrit Alunurm, bakalaureusekraad (TÜ), 2023, Kairi Kasearu (juhendaja). Ülevaade Eesti noorte kangelastest ning avaliku meedia kangelaskuvanditest Ukraina-Venemaa sõja artiklite näitel.
 

2022 tehtud

Kasearu, Kairi; Lillemäe, Eleri; Ben-Ari, Eyal (2022). The Military Covenant, Contractual Relations and Social Cohesion in Democracies: Estonia as an Exploratory Case Study. Armed Forces & Society,  1−23. DOI: 10.1177/0095327X221100769

Lillemäe, Eleri; Laanepere, Taavi; Kasearu, Kairi (2022). Multiple Contracts Concept as Opportunity to Ease Challenges for Estonian Employers' Obligations Concerning Employees' Reserve Service in Military. In: Ben-Ari, Eyal; Connelly, Vincent (Ed.).  Contemporary Military Reserves: Between the Civilian and Military Worlds. (127−145).  Routledge. DOI: 10.4324/9781003306399-10

Kasearu, Kairi; Lillemäe, Eleri. (2022). Reservväelaste tagasiside õppuselt Okas. Eesti Kaitseväe aastaraamat 2021, 80−81. Kaitseväe peastaap.

Lillemäe, Eleri; Kasearu, Kairi. (2022). Reservväelaste vaade riigikaitsele ja õppekogunemistele. Sõdur : Eesti sõjandusajakiri, 6, 42−46.

Lillemäe, Eleri. (2022). Conscription in One’s Life-Course: Valuable Experience or a Futile Obligation. In: International Military Testing Association Conference, Raleigh, North-Carolina, 07–11 March 2022.

Lillemäe, Eleri; Kasearu, Kairi; Truusa, Tiia-Triin; Ben-Ari, Eyal. (2022). National defence education - a preparation for conscription? In: The Sixth Kinneret Conference on Civil-Military Studies, Kinneret, Iisrael, 14–15 September 2022.

Lillemäe, Eleri. (2022). Conscription as Part of Life Course: an Ethnographic Study. In: ISMS Conference, Lisbon, Portugal, 10–13 October 2022.

Kasearu, K. (2022). From conscript service to active duty – the realization of intentions in Estonia. In: ISMS Conference, Lisbon, Portugal 10–13 October 2022.

Česnuitytė, V., Ferst, T., Jonsson E., Kasearu, K., Lillemäe, E., Novagrockienė, J., Salo, M., Salminen, M., Sederholm, T., Steder, FB., Svensen, S., Szvircsev Tresch, T., Truusa, TT., Österberg, J. (2022). The present and future of conscription in Europe in the 21st century. ISMS Conference, Lisbon, Portugal, 10–13 October 2022.

Tiia-Triin Truusa, doktorikraad, 2022, Kairi Kasearu, Avo Trumm, Judit Strömpl (juhendajad). The entangled gap: the male Estonian citizen and the interconnections between civilian and military spheres in society.

Timo Leppik, magistrikraad (KVA), 2022, Eleri Lillemäe; Tiia-Triin Truusa (juhendajad). Reservväelaste arusaamad reservteenistusest.

Marii-Liis Tulk, bakalaureusekraad, 2022, Kairi Kasearu (juhendaja). Eesti elanikkonna suhtumine naiste osalusse Kaitseväes aastatel 2016–2021.

2021 tehtud

 • Truusa, Tiia-Triin, Kasearu, Kairi, Strömpl, Judit (2021). Military spouses in contemporary Estonia: meaning making in the stories of the wives and partners of active servicemen. Journal of Baltic Studies, 307−321. DOI: 10.1080/01629778.2021.1915830.
 • Laanepere, Taavi; Kasearu, Kairi (2021). Military and Civilian Field Related Factors in Estonian Reservists’ Military Service Readiness. Armed Forces & Society, 47 (4), 690−709. DOI: 10.1177/0095327X20944093.
 • Lillemäe, Eleri; Kasearu, Kairi; Ben-Ari, Eyal (2021). Conscription in a Changing Society. EMA Occasional Papers, 12, 23−29.
 • Kivirähk, J., Kasearu, K. (2021). Tee avaliku arvamuse uuringutest kompleksuuringuni. Academia Militaris, 2, 32−33.
 • Lillemäe, E., Truusa, T.-T. (2021). Kaksikkonverents: virtuaalsust ja reaalsust.  Academia Militaris, 2, 32−33.
 • Kasearu, K., Sarik, M., Tooding, L-M. (2021). Ajateenijate füüsiline vorm ehk sportimisest kaitseväes. Sõdur : Eesti sõjandusajakiri, 4, 46−51.
 • Kasearu, K., Järvala, E., Trumm, A. (2021). Ajateenijate kohanemine eriolukorras mullu kevadel. Sõdur : Eesti sõjandusajakiri, 1, 44−47.
 • Pilli, Einike; Truusa, Tiia-Triin (2021). Assessment in professional military education. Tartu, Estonia: University of Tartu Press.
 1. Lillemäe, Eleri; Kasearu, Kairi; Ben-Ari, Eyal (2021). How to Make Conscription Count? Converting Competencies in the Estonian Case. In: 16th ERGOMAS Biennial Conference "Dynamic armed forces in changing societies: Challenges for research in and on the military", Tartu, Estonia, 19-23 July 2021.
 2. Kasearu, Kairi; Lillemäe, Eleri; Ben-Ari, Eyal (2021). Social Cohesion, Social Contracts and Military Covenants: Negotiated relations and solidarity in Estonia. In: 16th ERGOMAS Biennial Conference "Dynamic armed forces in changing societies: Challenges for research in and on the military", Tartu, Estonia, 19-23 July 2021.
 3. Laanepere, T., Kasearu, K. (2021). Civilian and Military Status of Reserve Soldiers and Willingness to Participate in Military Service. In: 16th ERGOMAS Biennial Conference "Dynamic armed forces in changing societies: Challenges for research in and on the military", Tartu, Estonia, 19-23 July 2021.
 4. Truusa, T.-T. (2021). The Entangled Gap. In: 16th ERGOMAS Biennial Conference "Dynamic armed forces in changing societies: Challenges for research in and on the military", Tartu, Estonia, 19-23 July 2021.
 5. Lillemäe, Eleri (2021). Designing One’s Life Course – How to Fit Conscription? In: .15th ESA Conference "Sociological Knowledges for Alternative Futures", Barcelona (online), 31 Aug - 3 Sep 2021.
 • Janek Haar, rakenduskõrgharidus, 2021, Kairi Kasearu (juhendaja).  Eesti- ja venekeelsete ajateenijate meeditarbimise seos väärinfo tuvastamisega.

 • Jesper Roon, bakalaureusekraad, 2021, Kaspar Kruup, Kairi Kasearu (juhendajad) Ajateenistusse astujate arusaamad infomõjutusest.

 • Helena Keskpalu, bakalaureusekraad, 2021, Kairi Kasearu (juhendaja). Ajateenijate kutsete vahelised erinevused ning nooremseersandiks saamise prognoos 2019. aasta kompleksuuringu andmetel.

 • Karl Must, bakalaureusekraad, 2021, Kairi Kasearu (juhendaja). Ajateenijate tegevteenistusse siirdumist kujundavad sotsiaalmajanduslikud tegurid.

 • Kristjan Silm, magistrikraad, 2021, Kairi Kasearu (juhendaja). Tegevväelaste tagasivaade tegevteenistusse astumisele.

 • Pauliine Nettan, magistrikraad (KVA), 2021, Antek Kasemaa, Eleri Lillemäe (juhendajad). Klassiga ajateenistuss asumine ja selle mõju ajateenistuse läbimisele.

 • Taavi Laanepere, doktorikraad, 2021, Kairi Kasearu (juhendaja). Looking at the Military Service Readiness of Estonian Reserve Soldiers through the Prism of Bourdieu's Theory of Practice.

Janar Pekarev kaitseb doktoritööd „Military AI and autonomous weapon systems: an interdisciplinary exploration of ethical, legal, and sociological aspects“

Janar Pekarev kaitseb doktoritööd „Military AI and autonomous weapon systems: an interdisciplinary exploration of ethical, legal, and sociological aspects“.
Loodusvaatluste maraton

Kodanikuteaduse seminaril räägitakse, kuidas rikastab avalikkuse kaasamine teadustööd

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“