Autor:
Larisa-K

Töötuba „Hullud tulevikud: miks meil neid vaja on ja kuidas neid luua?”

Reedel, 22. septembril viib Wendy Schultz Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis läbi töötoa „Hullud tulevikud: miks meil neid vaja on ja kuidas neid luua?” Töötuba tutvustab tulevikuloome lähenemisi, mis seavad küsimuse alla usutavuse kui tulevikustsenaariumite visandamise peamise lähtepunkti. Selle asemel käsitletakse tehnikaid, mille eesmärgiks on tulevikuloome protsessis osalejate vaikimisi omaks võetud eelduste kõigutamine, mis omakorda võimaldab laiendada tuleviku kujundamisele suunatud strateegiliste lahenduste valikut. Nende põhimõtete näitlikustamiseks mängitakse töötoa käigus läbi kaks lähenemist: stsenaariumiloome Manoa meetodil ja eelduste ümberpööramine (Reversing Assumptions).

Wendy Schultz (Jigsaw Foresight) on 40-aastase kogemusega ekspert, kes aidanud tulevikuloomega nii avalikus, era- kui ka kolmandas sektoris. Ta on omandanud doktorikraadi tuleviku-uuringute alal Manoa ülikoolis ning on ka üks samanimelise lähenemise väljatöötajaist. Samuti õpetab ta tuleviku-uuringuid Houstoni ülikoolis. Ühena viimatistest ettevõtmistest aitas ta kujundada koosloomeprotsessi, milles Sussexi/Utrechti ülikoolide töörühm ning finantssektori esindajad lõid uue, kaasaja ühis- ja keskkondlike kriiside tõsidusele vastava investeerimisfilosoofia.

Et töötoa osaliste ülempiiriks on 20 inimest, siis palun kõigil huvilistel registreeruda esimesel võimalusel. Töötuba toimub inglise keeles. Täiendav lugemismaterjal ning väike ülesanne töötoaks ettevalmistumiseks saadetakse kõigile osalistele järgmisel nädalal.

–––––––––––

This is a call to a workshop titled „Crazy Futures: Why Do We Need Them and How to Create Them?” carried out by Wendy Schultz at the Institute of Social Studies, University of Tartu, on the 22nd of September (Friday). The workshop will focus on futures approaches that problematize plausibility as the primary starting point for scenario-building. The approaches discussed aim to challenge the taken-for-granted assumptions of stakeholders participating in the futures process, which, in turn, enables them to expand the portfolio of future-oriented strategic choices. To exemplify these principles, the workshop will entail a play-through of two specific futures techniques: Manoa Scenario Building and Reversing Assumptions.

Wendy Schultz (Jigsaw Foresight) is a futurist with over forty years of global foresight practice. She has designed futures research projects for NGOs, government agencies, and businesses. She holds a PhD degree in Futures Studies from Manoa University and is one of the developers of the Manoa approach. She also teaches Futures Studies in the Strategic Foresight Master’s programme at the University of Houston. One of her most recent projects includes the design of a co-creation process in which a team of researchers from the universities of Sussex and Utrecht collaborated with members of the finance sector to develop a new transformative investment philosophy able to address the severity of current socio-ecological crises.

As the number of participants is limited to 20, please pre-register for the workshop. The workshop will be held in English. All participants will be provided with the reading materials and instructions for a small preparatory task next week.

 

Tartu Ülikool

Kati Orru avalik loeng „Miks inimesed kriisides abi ei saa?“

Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituut koolitus faktikontroll fake news desinfo

Balti Infohäirete Sekkekeskuse faktikontrolli meistriklass

Tartu Ülikool

Katja K. Ošljaki avalik loeng