Sotsioloogia

Ühiskonna säilenõtkus on lahutamatult seotud sotsiaalse struktuur ja individuaalse toimevõimekusega. Seetõttu on lisaks ajaloolistele sotsioloogia uurimissuundadele, nagu näiteks sotsiaalne kihistumine, klass, mobiilsus, religioon, sugu, kõrvalekalded, oluline uurida ka sotsiaalseid muutuseid. Uurime ja analüüsime ühiskonna struktuuride ja protsesside muutumisele lisaks ka sotsiaalsete riskide ja probleemidega toimetulekut, aidates kaasa ka lahenduste leidmisele.

Ühiskonnateaduste instituudis tegeleme sotsiaalsete riskide ja probleemide uurimise ning lahenduste kaardistamisega. Meid huvitab, milliseid riske põhjustavad ja muutusi toovad kaasa kaasaegse ühiskonna protsessid, näiteks ränne ja globaliseerumine, kliimamuutus, ressursipuudus, tehnoloogiline areng ja sotsio-tehniliste süsteemide muutumine. Meie eesmärk on toestada muutuste juhtimist ühiskonnas, lähtudes baasväärtustest nagu ökoloogiline ja sotsiaalne õiglus ning kestlikkus. 

Praegu on meil sotsioloogia valdkonnas käsil kolm suuremat uurimissuunda. Säilenõtkete ja dialoogiliste kogukondade juures pakuvad meile huvi sotsiaalne ettevõtlus, ränne ja lõimumine, hargmaisus ning teenuste disain. Inimese heaolu ja eneseteostust väärtustava kultuuri kujunemisse anname panuse uurides laste subjektiivset heaolu ja haavatavust, proaktiivseid tugiteenuseid, terviseriskide seost keskkonnaga ning sotsiaalse agressiivsuse ja vägivalla eri vorme. Kestliku ühiskonna ja riigi jaoks peame oluliseks analüüsida nii mikro-, meso- kui ka makrotasandi protsesse; nii küberkuritegevust kui ka suurt siiret. 

Uue kvaliteetse ekspertteadmise loomise kõrval peame oluliseks ka ühiskonnas kaasa rääkimist. See hõlmab nii teadustulemusteühiskonnale vahendamist kui ka avaliku arutelukultuuri edendamist. Teadlaste järelkasvu soodustamiseks kaasame teadusprojektidesse ja -uuringutesse tudengeid juba bakalaureuseastmes. 

 

 

Peamised uurimissuunad:

  • Sotsiaalne heaolu ja sotsiaalpoliitika
  • Sotsioloogia
  • Säilenõtke kogukond
  • Ränne ja lõimumine
  • Noorsoo- ja sotsiaaltöö

Uurimisprojektidest tegelevad sotsioloogiaga näiteks...

  • Euroopa Sotsiaaluuring Eestis

https://ess.ut.ee/

  • BuildERS - Säilenõtkuse ja sotsiaalse kapitali suurendamine Euroopa kogukondades

https://buildersproject.eu

  • Eesti energia-, transpordi- ja telekommunikatsioonisüsteemide ümberkujundamine Teise Suure Siirde lävel

https://www.etis.ee/Portal/Projects/Display/7a7c0df2-e188-4e34-9371-b649357e6556

  • Lapsepõlve haavatavus ja haavatav subjektiivsus: interdistsiplinaarne võrdlev vaade

https://www.etis.ee/Portal/Projects/Display/91fc90b9-c01f-4353-857d-7a26f85684f2

Kuidas see õppetöösse rakendub?

Sotsiaalsetele riskidele ja probleemidele lahenduste otsimine on kõigis õppekavades läbiv teema tudengite praktiliste projektide kaudu. Neis analüüsitakse ja pakutakse lahendusi ühiskondlikele probleemidele. Eriti olulisel kohal on see bakalaureusekava "Infoühiskond ja sotsiaalne heaolu" sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika suunal. Samuti on käimas uue magistrikava "Kogukondade arendamine ja sotsiaalne heaolu" arendamine, mis on samuti suunatud sotsiaalsete kitsaskohtade lahendamisele.

Janar Pekarev kaitseb doktoritööd „Military AI and autonomous weapon systems: an interdisciplinary exploration of ethical, legal, and sociological aspects“

Janar Pekarev kaitseb doktoritööd „Military AI and autonomous weapon systems: an interdisciplinary exploration of ethical, legal, and sociological aspects“.
Loodusvaatluste maraton

Kodanikuteaduse seminaril räägitakse, kuidas rikastab avalikkuse kaasamine teadustööd

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“