Tellimuskoolitused ühiskonnateaduste instituudis

VÕIMALIKUD TELLIMUSKOOLITUSED
AJAKIRJANDUS
Dokumendianalüüs
Koosolekute kommunikatsioon
INFOTEADUS
Andmete kasutamine
Andmete sisestus ehk museaali kirjeldamine MuIS-is
Kogemus rahvaraamatukogunduse edendamise alusena
(Kvalitseetsete) andmete loomine teabe edastamiseks ja taaskasutamiseks täna ja tulevikus
Osalus ja kaasamine mäluasutustes
MEEDIA JA KOMMUNIKATSIOON
Fookusgruppide läbiviimine
Infoühiskond ja noored
Kool kui sotsialiseerumiskeskkond
Meedia- ja infopädevused kaasaegses infokorratuses
Meedia ja rahvuslus
Meedianalüüsi meetodid
Meediakasutus erinevates sihtrühmades
Mängupõhine digi- ja meediapädevuste õpe esimeses kooliastmes (grupikoolitus)
Noored ja internet: sotsiaalsed riskid ja võimalused
Organisatsiooni muutuste planeerimise ja elluviimise toetamine sisekommunikatsiooniga
Organisatsioonisiseste konfliktide ennetamine ja lahendamine kommunikatsiooni abil
Selgete sõnumite edastamine - oskus, kunst või vajadus?
Sisekommunkatsioon ehk organisatsioonikommunikatsioon
Sotsiaalmeedia kommunikatsioonivahendina
Sotsiaalmeedia koolis
Sotsiaalteadusliku analüüsi alused
Teadusliku uurimistöö kavandamine, läbiviimine ja juhendamine
Tehnoloogia arendamise sotsiaalsed aspektid
Töötajate ja tööandjate suhtlus sotsiaalmeedias
Ühiskonnateooria
SOTSIAALPOLIITIKA
Euroopa Sotsiaaluuringu andmete kasutamine riigi jaoks oluliste otsuste tegemisel
SOTSIAALTÖÖ
Sotsiaalse rehabilitatsiooni protsess
SOTSIOLOOGIA
Statistikapaketi SPSS kasutamine
Teadlaste vestlusring Õiglase Ülemineku Foorumil

Ida-Virumaa üleminekul kestlikumale majandusmudelile oodatakse suurt tuge teaduse ja ettevõtluse koostööst

ÜTI

Thomas Planti avalik loeng „Decode & Empower: Using Simulations to Teach Media Literacy and Politics“